IPPB2/436-623/14-5/AF | Interpretacja indywidualna

Planowana transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisana we wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od ww. transakcji powinna zostać ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-623/14-5/AFinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedmiot opodatkowania
 4. umowa sprzedaży
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data nadania 1 grudnia 2014 r., data wpływu 4 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPPB2/436-623/14-2/AF (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) rozważa dokonanie zakupu części przedsiębiorstwa spółki Centrum S.A. (dalej: „M”). Przedmiotem transakcji sprzedaży miałby być zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z prowadzeniem przez M działalności gospodarczej w dwóch obszarach, tj.:
  1. w obszarze związanym ze świadczeniem usług informatycznych, w tym tworzeniem oprogramowania na zamówienie osób trzecich („Obszar I”) oraz
  2. obszar związany z posiadaniem przez Spółkę statusu agregatora na rynku usług SMS/MMS/IVR Premium, tj. wiadomości SMS/MMS, za wysłanie których lub za odebranie których operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi w sieciach telefonii komórkowej pobierają od użytkowników telefonów komórkowych podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną a to ze względu na treść takich wiadomości zamówioną przez użytkownika telefonu komórkowego) oraz połączeń głosowych, za które operatorzy telekomunikacyjni pobierają od użytkowników telefonów podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną, a to ze względu na treść takich połączeń zamówioną przez użytkownika telefonu) („Obszar II”).

Ad. 1.

W odniesieniu do Obszaru I należy wskazać, że M nie tylko tworzy oprogramowanie ad hoc, ale również świadczy usługi utrzymaniowe czy serwisowe związane z dostarczonym czy wdrożonym już oprogramowaniem, w tym na podstawie stałych umów.

Ad. 2.

Status agregatora na rynku usług SMS/MMS/IVR Premium oznacza, że M nie tylko ma własne usługi oparte o SMS/MMS/IVR Premium, ale również oferuje innym podmiotom możliwość świadczenia takich usług w oparciu o infrastrukturę informatyczną i teletechniczną M oraz operatorów telekomunikacyjnych. M ma podpisane umowy obejmujące współpracę w zakresie usług SMS/MMS Premium z O S.A.,T S.A., P. Sp. z o.o., P S.A. oraz P sp. z o.o. (to są operatorzy największych sieci telefonii komórkowej w Polsce) oraz w zakresie IVR Premium z G P. Sp. z o.o. (wiodący alternatywny operator telekomunikacyjny w Polsce).

 1. Poza powyższymi dwoma obszarami, których miałaby dotyczyć rozważana transakcja sprzedaży, M prowadzi działalność gospodarczą w zakresie jeszcze dwóch dalszych obszarów, tj,:
  • w obszarze związanym z posiadaniem akcji / udziałów w spółkach zależnych M, tj. E sp. z o.o. , w której ma 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz D S.A. , w której z kolei 100% akcji posiada E sp. z o.o. („Obszar III”),
  • w obszarze związanym z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym dla spółek zależnych; w obszarze tym Spółka zajmuje się planowaniem strategicznym i organizacyjnym, opracowywaniem strategii marketingowych czy sprzedażowych, sprawami związanymi z kontrolą kosztów („Obszar IV”).

Wymienione powyższe obszary od I do IV będą w dalszej części niniejszego wniosku zwane łącznie „Obszarami”.

W razie realizacji rozważanej transakcji, M kontynuowałaby działalność gospodarczą w zakresie ww. obszarów III i IV.

 1. Każdemu z czterech Obszarów odpowiadają działy utworzone w M. Na czele każdego z nich stoi dyrektor lub inna odpowiedzialna osoba, której podlegają inni pracownicy. Każdy z tych działów jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki, choć nie utworzono w niej oddziałów czy zakładów. Wynika to w dużej mierze z charakteru działalności Spółki, który koncentruje się na usługach, a nie np. na produkcji, która uzasadniałaby formalnie wyodrębnienie takich jednostek.

Dodatkowo można wskazać na dział administracyjny, którego zadaniem jest obsługa wszystkich pozostałych działów, ale nie mający istotnego znaczenia dla możliwości prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

Do każdego z działów M, poprzez zakres jego zadań i odpowiedzialności - co dotyczy w szczególności działów odpowiadających Obszarowi I i Obszarowi II - można przypisać określonych pracowników.

Każdy z działów odpowiadających danemu Obszarowi ma swój budżet zadaniowy do wykonania w każdym roku, tj. stawia się im osobne cele finansowe (wielkość sprzedaży i wynik finansowy), z czego dyrektorzy / kierownicy poszczególnych działów są rozliczani. Ponadto, w spółce M prowadzona jest rachunkowość zarządcza uwzględniająca odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów poszczególnych działów.

 1. Na przedsiębiorstwo M jako całość składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (we wszystkich czterech Obszarach), w tym:
  1. jej znak towarowy (M posiada na niego prawo ochronne nr 199484);
  2. prawo własności ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów;
  3. inne prawa na dobrach niematerialnych, np. prawa majątkowe autorskie do programów komputerowych czy know - how związany z zarządzaniem;
  4. prawa obligacyjne do nieruchomości w postaci najmu;
  5. środki pieniężne;
  6. należności i zobowiązania, w tym wobec Operatorów GSM oraz klientów;
  7. tajemnice przedsiębiorstwa;
  8. udziały/akcje w podmiotach zależnych;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponieważ świadczenia M mają głównie charakter wyspecjalizowanych usług, to nie posiada ona znacznego majątku trwałego. Istotny składnik przedsiębiorstwa M i jej poszczególnych działów stanowi natomiast kapitał ludzki (pracownicy).

Znaczną część składników przedsiębiorstwa M, zarówno materialnych jak i niematerialnych, można przypisać do poszczególnych jej działów. Pewne wyodrębnienie jest widoczne w szczególności pomiędzy dwoma szerszymi grupami:

 • pierwszą obejmującą Obszar I i II, które tworzą grupę działów zajmujących się informatyką oraz agregacją usług SMS/ MMS/IVR Premium („Grupa A”) oraz
 • drugą obejmującą Obszary III i IV, związane z doradztwem w zarządzaniu oraz posiadaniem akcji czy udziałów w spółkach zależnych („Grupa B”).

Składniki przedsiębiorstwa M przypisane do każdej z tych szerszych grup są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące własną działalność gospodarczą.

Do Grupy A można przypisać:

 1. w zakresie Obszaru I:
  • urządzenia i maszyny typu IT (komputery stacjonarne i laptopy, serwery, upsy, sprzęt sieciowy: routery, switsche, acces-point),
  • oprogramowanie użytkowe, ale i własne służące świadczeniu usług,
  • prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne,
  • bazy danych,
  • umowy z dostawcami usług, np. hostingu czy kolokacji mających kluczowe znaczenie dla tego działu,
  • umowy z klientami i związane z nimi prawa i obowiązki,
  • umowy utrzymaniowe dotyczące oprogramowania osób trzecich (serwis, pierwsza i druga linia wsparcia),
  • należności i zobowiązania,
  • umowy z pracownikami,
  • środki pieniężne;
 2. w zakresie Obszaru II:
  • umowy z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące świadczenia usług SMS/MMS/IVR Premium, w tym dostępu do infrastruktury teletechnicznej / informatycznej operatorów,
  • umowy z klientami M o współpracy w zakresie serwisów multimedialnych typu Premium (SMS/MMS/WAP/IVR itp.), tj. umowy z podwykonawcami M dostarczającymi treści do takich serwisów,
  • należności i zobowiązania w stosunku do klientów, a także do operatorów telekomunikacyjnych,
  • znak towarowy,
  • umowy z pracownikami;
  • środki pieniężne.

Do Grupy B należałoby natomiast zaliczyć:

 • aktywa w postaci udziałów czy akcji w spółkach zależnych,
 • wypracowane sposoby zarządzania tymi udziałami i akcjami,
 • opracowane procedury,
 • know-how z zakresu doradztwa i zarządzania,
 • strategie marketingowe i sprzedażowe,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz obecnie realizowane projekty tego typu,
 • umowy z pracownikami związanymi z działami odpowiadającymi Obszarom III i IV.

Każda z powyższych szerszych grup obejmuje zatem składniki materialne i niematerialne, które połączone funkcjonalnie mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

 1. Jak zostało wskazane w punkcie 1, przedmiotem rozważanej przez Wnioskodawcę i M transakcji miałaby być sprzedaż części przedsiębiorstwa M obejmujących Obszar I i Obszar II, czyli zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w zakres Grupy A.

Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. nr IPPB2/436-623/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • uiszczenie opłaty w wysokości 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie oraz przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.
 • Uzupełnienie wniosku poprzez przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego dotyczącego zadanego pytania nr 3: „Czy w związku z powyższym planowana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)... w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie uiszczając opłatę w wysokości 40,00 zł oraz wskazując, że stanowisko z odpowiedzią na pytanie nr 3 przedstawione we wniosku o interpretację, tj. czy transakcja podlega w ocenie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”), wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego na stronie 5 wniosku. W punkcie Ad. 3) in fine zostało wskazane: „(...) transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT”, co jest równoznaczne z brakiem opodatkowania transakcji przedstawionej we wniosku podatkiem VAT.

W punkcie Ad. 4) zostało natomiast wskazane: „Rozważana transakcja będzie umową sprzedaży. Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, a to na podstawie ustawy o PCC. (...)”.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników przedsiębiorstwa M odpowiadających Obszarowi I i Obszarowi II można zakwalifikować jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”)...
 2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie ad. 1, czy zespół składników przedsiębiorstwa M wchodzących w skład Grupy A (obejmującej łącznie Obszar I i Obszar II) można zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 3. Czy w związku z powyższym planowana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...
 4. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie ad. 1 lub/i pytanie ad. 2, jaka będzie właściwa stawka podatku PCC...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 21 stycznia 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-1072/14-2/RR.

Zdaniem Wnioskodawcy, warunek wyłączenia z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest spełniony wtedy, gdy przedmiotem transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa mogąca samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zbycie takiego zespołu składników majątkowych nie podlega opodatkowaniu VAT stosownie do wspomnianego przepisu i to niezależnie od tego, w jakiej formie miało miejsce zbycie (np. sprzedaż lub aport do spółki). Skoro przedmiotem rozważanej transakcji ma być sprzedaż zespół składników wchodzących w zakres Grupy A (obejmującej łącznie Obszar I i Obszar II), a ten należy zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa M, to na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Rozważana transakcja będzie umową sprzedaży. Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, a to na podstawie ustawy o PCC. Z uwagi na wyłączenie transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z opodatkowania VAT (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT), nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania podatkiem PCC przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o PCC, w przypadku umowy sprzedaży stawki podatku PCC wynoszą:

 • 2% - gdy przedmiotem sprzedaży są m.in. nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa do lokalu czy domu jednorodzinnego wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC,
 • 1% - gdy przedmiotem sprzedaży są inne prawa majątkowe.

Jeśli jednak podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, wówczas podatek PCC pobiera się według stawki najwyższej od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych, a to zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PCC.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że stawka podatku PCC zależy od tego, w jaki sposób zostanie sformułowana umowa dokumentująca transakcję. Jeżeli zostaną wymienione w niej zbywane prawa i rzeczy wraz z podaniem wartości każdego z nich, wówczas należy stosować stawki właściwe dla każdej z wyszczególnionych rzeczy czy praw, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a lub lit. b ustawy o PCC.

Jeśli natomiast treść takiej umowy nie będzie wymieniać poszczególnych zbywanych rzeczy i praw, albo gdy w umowie nie zostanie wyszczególniona wartość każdej z rzeczy i praw składających się na przedmiot sprzedaży, wówczas stawkę podatku należy ustalić zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PCC. Skoro przedmiotem rozważanej transakcji sprzedaży ma być zespół składników majątkowych, najwyższą stawką odnoszącą się do poszczególnych jego części będzie stawka 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC). W takim przypadku stawkę tą należałoby zastosować do łącznej wartości zbywanych rzeczy lub/i praw, a więc w odniesieniu do łącznej wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa będących przedmiotem umowy sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w niniejszym wniosku należy zatem uznać w całości za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2015 r. Nr IPPP2/443-1072/14-2/RR w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, wskazując, że (...) W odniesieniu do wyżej przedstawionego opisu sprawy, po uwzględnieniu powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych Obszarów I i II które będą realizować określone zadania gospodarcze będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, będą odznaczały się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczy to, że jak wskazano we wniosku każdemu z czterech Obszarów odpowiadają działy utworzone w M, a na czele każdego z nich stoi dyrektor lub inna odpowiedzialna osoba, której podlegają inni pracownicy. Elementem wyodrębnienia finansowego jest posiadanie przez każdy z działów odpowiadających danemu Obszarowi swojego budżetu zadaniowego do wykonania w każdym roku. Ponadto, w spółce M prowadzona jest rachunkowość zarządcza uwzględniająca odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów poszczególnych działów. Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy to, że składniki przedsiębiorstwa M przypisane do każdej z szerszych grup opisanych we wniosku są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące własną działalność gospodarczą. Tym samym poszczególne części przedsiębiorstwa M – Obszary I i II - spełniają wymogi, które zostały zawarte w art. 2 pkt 27e ustawy, pozwalające uznać je jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, zbycie poszczególnych Obszarów I i II nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, że Obszar I i Obszar II mogą być zakwalifikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa M w rozumieniu art. 2 pkt 27e) w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - należało uznać za prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że czynność sprzedaży przedstawiona we wniosku nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) i lit. b) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw. Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

Istotną cechą umowy sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy na pieniądze. Zatem cenę w umowie sprzedaży stanowi suma pieniężna.

W przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa czy też definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym zakresie należy zatem posłużyć się posiłkowo przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach. Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 Kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży w myśl aktualnie obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Konsekwencje zaniechania bądź wadliwego wykonania obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, zawierają postanowienia art. 6 ust. 3 i 4 ww. ustawy, w myśl których jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Z kolei jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa wyżej, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Zatem, w świetle powyższych przepisów wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest ustalana przez strony umowy sprzedaży i jest ona wyrażona w cenie. Jednakże, w przypadku, gdy cena odbiega od wartości rynkowej, to dla celów podatkowych organ wezwie podatnika do jej zmiany.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
 2. innych praw majątkowych - 1%.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna wymieniać składniki, których własność w wyniku umowy zostanie przeniesiona. Jest to uzasadnione z jednej strony brzmieniem zawartego w Kodeksie cywilnym przepisu dotyczącego zasad wykonywania zobowiązań, tj. art. 459 Kodeksu cywilnego, przewidującego obowiązek przedstawienia spisu rzeczy wchodzących w skład zbioru przez zobowiązanego do jego wydania. Z drugiej natomiast strony będzie to determinowane możliwymi konsekwencjami podatkowymi, jakie nastąpią w razie niedopełnienia tego obowiązku. Strony czynności cywilnoprawnej dotyczącej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny zatem wymienić wchodzące w skład sprzedaży rzeczy i prawa majątkowe, jednocześnie podając ich wartość rynkową, co pozwoli z kolei ustalić przy zastosowaniu odpowiednich stawek, wysokość podatku.

W sytuacji, gdy strony czynności wyodrębnią w zawartej umowie sprzedaży składniki przedsiębiorstwa, wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie suma podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce właściwej dla poszczególnych składników.

Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że planowana transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisana we wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od ww. transakcji powinna zostać ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie należy wskazać, że poprawność określenia przez kupującego podstawy opodatkowania (wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych) oraz zastosowania właściwych stawek podatku może być zweryfikowana tylko po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i dowodowego.

Z uwagi na uiszczenie opłaty w wysokości wyższej niż należna, jedna opłata w wysokości 40,00 zł dokonana w dniu 1 grudnia 2014 r. zostanie zwrócona, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ILPP4/443-476/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
ILPB2/436-180/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/436-520/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/423-842/14-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.