IPPB2/436-611/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

1. Czy podzielony zysk, pozostający w dyspozycji spółki komandytowej do czasu faktycznej wypłaty, będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnej?2. Czy część podzielonego zysku, przeznaczona na fundusz rezerwowy (zapasowy), pozostająca w dyspozycji spółki komandytowej do czasu podjęcia uchwały o rozwiązaniu tego funduszu, będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnej?
IPPB2/436-611/14-2/AFinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. spółka komandytowa
  4. zyski
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podzielonego zysku pozostającego w dyspozycji spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podzielonego zysku pozostającego w dyspozycji spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w W. jest spółką prawa handlowego, w której komplementariuszem jest S. Sp. z o.o., a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne. Udziały wspólników nie są równe, tym samym nierówny jest podział zysku osiągniętego przez spółkę pomiędzy wspólników.

Wspólnicy podjęli uchwałę o podziale zysku brutto za rok 2013, zgodnie z którą całość wypracowanego zysku postanowiono wypłacić wspólnikom określając maksymalny termin w jakim wypłaty te miałyby nastąpić na koniec 2014 roku. Od wypracowanego zysku brutto został opłacony podatek dochodowy przez poszczególnych wspólników spółki komandytowej.

Z uwagi na powyższe spółka komandytowa będzie dysponowała środkami wypracowanego zysku do czasu wypłacenia ich wspólnikom, co dodatkowo poprawi jej płynność finansową w tym okresie. W przyszłości spółka zamierza tworzyć fundusz rezerwowy (zapasowy) z podobnie uzyskanych środków tj. z wypracowanego zysku, który po opodatkowaniu u wspólników, na podstawie podjętej przez nich stosownej uchwały (dotyczącej podziału zysku) byłby w części wypłacany wspólnikom, a w pozostałej części zatrzymywany do dyspozycji spółki do czasu podjęcia kolejnej uchwały o rozwiązaniu rezerwy i dokonaniu wypłaty na rzecz wspólników.

Zgodnie z zasadami rachunkowości podjęcie uchwały o podziale zysku z określeniem terminu do jakiego ta wypłata ma nastąpić spowoduje, że w księgach rachunkowych operacja ta zostanie ujęta na kontach „zysk podzielony” w korespondencji z zobowiązaniami wobec poszczególnych wspólników. Do czasu upływu wyznaczonego w uchwale terminu będą to zobowiązania niewymagalne, które w przypadku nie dotrzymania ustalonego terminu wypłaty staną się zobowiązaniami wymagalnymi (przeterminowanymi).

W przypadku tworzenia funduszu rezerwowego (zapasowego) powiązanie „zysku podzielonego” nastąpi z kontem utworzonego funduszu, obrazującego wypracowany wcześniej zysk pozostający w dyspozycji spółki. W obu przypadkach osiągnięty jest ten sam cel - poprawa płynności finansowej i zapewnienie środków na rozwój spółki; z tego samego źródła - wypracowanego i opodatkowanego zysku.

Różnice, związane są ze sposobem prezentowania przeprowadzonych operacji w bilansie spółki, w którym jako źródło finansowania pasywów będą występowały zamiennie albo zobowiązania wobec wspólników albo fundusze własne spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy podzielony zysk, pozostający w dyspozycji spółki komandytowej do czasu faktycznej wypłaty, będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnej...
  2. Czy część podzielonego zysku, przeznaczona na fundusz rezerwowy (zapasowy), pozostająca w dyspozycji spółki komandytowej do czasu podjęcia uchwały o rozwiązaniu tego funduszu, będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 52 ustawy Kodeks spółek handlowych(dalej: K.s.h.), na żądanie wspólników zysk spółki komandytowej po zakończonym roku obrotowym może zostać wypłacony wspólnikom w całości. Wyjątki od tej zasady określone w art. 123 K.s.h. nie mają zastosowania do przedstawianego problemu.

Spółka komandytowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnicy spółki komandytowej, będący osobami fizycznymi, obowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osiągniętego przez spółkę zysku. Do czasu wypłaty dysponentem środków z wypracowanego zysku jest spółka. Spółka będzie miała wobec wspólników zobowiązania, które nie będą rodziły żadnych skutków prawno-podatkowych. Z chwilą wymagalności – w pierwszym przypadku, z upływem 2014 roku, a w drugim, z podjęciem uchwały o rozwiązaniu funduszu rezerwowego (zapasowego) – powstaną roszczenia wspólników wobec spółki.

Z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają dwa przypadki opodatkowania tym podatkiem, które mogłyby mieć zastosowanie dla przedstawionego stanu faktycznego i zamierzeń na przyszłość. Pierwszy odnosi się do umowy spółki gdzie podstawę opodatkowania stanowi wartość wnoszonych, podwyższanych wkładów do spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k). Drugi zaś dotyczy pożyczek udzielanych spółce przez wspólnika, gdzie podstawą opodatkowania jest kwota udzielonej pożyczki (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Opisanych sytuacji nie można przypisać ani do zmiany umowy w zakresie podwyższenia wkładów ani też do pożyczek udzielonych spółce przez wspólników. Podjęte uchwały o pozostawieniu wypracowanego zysku nie wpływają bowiem na wysokość wkładów wnoszonych do spółki na kapitał założycielski - nie wyrażają bowiem takiej woli. Zasada udzielania pożyczek wiąże się z przekazaniem własnych środków (wspólnika), środków będących w jego posiadaniu, do dyspozycji spółki.

Ponieważ ani przedstawione, ani inne zapisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie zachodzą, w związku z czym, w obu zaprezentowanych przypadkach brak jest podstaw opodatkowania skutków zaprezentowanych uchwał tym podatkiem.

Podsumowując, pozostawienie przez wspólników w spółce komandytowej, środków z niewypłaconego zysku należnego wspólnikom, bez względu na przyjętą formę (uchwałę) - powoduje, że czynność ta jest neutralna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.