IPPB2/436-598/13-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy wskazać, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego pokrytego wierzytelnością przysługującą udziałowcowi wobec Spółki z tytułu udzielonej pożyczki będzie zatem na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych traktowane jako zmiana umowy spółki kapitałowej podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, natomiast podwyższenie kapitału zapasowego nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.
IPPB2/436-598/13-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. kapitał zakładowy
 4. kapitał zapasowy
 5. konwersja
 6. obowiązek podatkowy
 7. podatek od czynności cywilnoprawnych
 8. pożyczka
 9. przedmiot opodatkowania
 10. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych konwersji pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy i zapasowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych konwersji pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy i zapasowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W listopadzie 2013 roku Spółka z o.o. ma otrzymać od swojego udziałowca posiadającego 98% udziałów, pożyczkę na zakup środka trwałego. Ponieważ pożyczka będzie znacznym obciążeniem dla firmy, a spółka jest w trakcie realizacji dużej inwestycji udziałowiec rozważa dokonanie konwersji pożyczki na kapitał, w ten sposób, że 50% kwoty pożyczki zostanie przeznaczone na kapitał podstawowy Spółki z o.o. a 50% kwoty pożyczki na kapitał zapasowy. Udziałowiec obejmie nowo utworzone udziały, pokrywając je wierzytelnością przysługującą mu wobec spółki z tytułu udzielonej pożyczki. Dojdzie zatem do przeniesienia wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki na spółkę, co skutkować będzie wygaśnięciem zobowiązania spółki z tytułu pożyczki. W zaistniałej sytuacji wnioskodawca chce się upewnić czy dobrze interpretuje przepisy podatkowe na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT, zadając następujące pytania:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy i zapasowy spowoduje konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy i zapasowy spowoduje po stronie spółki konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych...
 3. Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy i zapasowy spowoduje konieczność zapłacenia podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, od konwersji pożyczki na kapitał podstawowy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od kwoty konwersji na podstawie art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast kwota wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki przekazana na kapitał zapasowy Spółki, będzie neutralna z punktu widzenia PCC. Innymi słowy, opodatkowaniu PCC podlegać będzie jedynie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, natomiast nie będzie opodatkowane podwyższenie kapitału zapasowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W konsekwencji zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na spółce. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy zmianach umowy spółki stosuje się stawkę podatku przewidzianą dla umowy spółki, czyli stawkę w wysokości 0,5 %, a stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w listopadzie 2013 roku Spółka z o.o. ma otrzymać od swojego udziałowca posiadającego 98% udziałów, pożyczkę na zakup środka trwałego. Ponieważ pożyczka będzie znacznym obciążeniem dla firmy, a spółka jest w trakcie realizacji dużej inwestycji udziałowiec rozważa dokonania konwersji pożyczki na kapitał, w ten sposób, że 50% kwoty pożyczki zostanie przeznaczone na kapitał podstawowy Spółki z o.o. a 50% kwoty pożyczki na kapitał zapasowy. Udziałowiec obejmie nowo utworzone udziały, pokrywając je wierzytelnością przysługującą mu wobec spółki z tytułu udzielonej pożyczki. Dojdzie zatem do przeniesienia wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki na spółkę, co skutkować będzie wygaśnięciem zobowiązania spółki z tytułu pożyczki. W zaistniałej sytuacji wnioskodawca chce się upewnić czy dobrze interpretuje przepisy podatkowe na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego pokrytego wierzytelnością przysługującą udziałowcowi wobec Spółki z tytułu udzielonej pożyczki będzie zatem na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych traktowane jako zmiana umowy spółki kapitałowej podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, natomiast podwyższenie kapitału zapasowego nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.