IPPB2/436-559/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, powodować będzie powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-559/14-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedmiot opodatkowania
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 13 listopada 2014 r. (data nadania 14 listopada 2014 r., data wpływu 17 listopada 2014 r.) na wezwanie z dnia 6 listopada 2014 r. (data doręczenia 12 listopada 2014 r.) Nr IPPB2/436-559/14-2/AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonywania przez spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz producenta, zwrotu na rzecz nabywców ceny brutto produktów producenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonywania przez spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz producenta, zwrotu na rzecz nabywców ceny brutto produktów producenta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług marketnigowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych („Spółka”).

W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki - producent źródeł światła - („Producent”) - planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów („Promocja”). Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet („Regulamin”).

Zgodnie z treścią Regulaminu:

Podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Spółka, która będzie jednak działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy” lub „Nabywcy”). W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktów Producenta objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów objętych Promocją, Organizator gwarantuje zwrot kosztów zakupu.

Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent. Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Organizatora na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa („Gwarancja”).

W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych produktów objętych Promocją, Nabywca może zwrócić maksymalnie 3 sztuki produktów przesyłając je na adres Spółki.

Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. O zachowaniu terminu zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca.

Zwrot ceny zakupu produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

 1. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu - 14 dni;
 2. przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę (potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy).

Zwrot Nabywcom ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu, wykonywany będzie przez Spółkę w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu produktu), w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu odpowiadać będzie kwocie uiszczonej przez Nabywcę. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji, niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

W związku z organizacją przez Producenta Promocji, Spółka oraz Producent zawrą umowę, na podstawie której Spółka zobowiąże się w stosunku do Producenta do kompleksowej obsługi Promocji i pełnienia roli jej organizatora („Umowa”). W ramach Umowy Spółka będzie m.in. odbierać zwroty produktów przesyłane przez Nabywców, weryfikować żądania Nabywców zwrotu kwoty brutto pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, wykonywać ze swojego rachunku bankowego przelew kwoty pieniężnej na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy oraz przekazywać zwrócone produkty do Producenta. Z tytułu realizacji usług marketingowych Spółka będzie wystawiać na rzecz Producenta fakturę VAT. Koszt ekonomiczny zwracania Nabywcom kwot brutto produktów ponoszony będzie w całości przez Producenta. Zwrot kwot pieniężnych przekazywanych przez Spółkę na rzecz Nabywców będzie rekompensowany Spółce przez Producenta na podstawie wystawianych przez Spółkę not obciążeniowych. Wynagrodzenie Spółki nie będzie uzależnione od sumy kwot zwrotów przekazanych przez nią w imieniu Producenta na rzecz Nabywców - z tego tytułu Spółka nie będzie naliczać prowizji. Kwoty przekazywane przez Spółkę w imieniu Producenta na rzecz Nabywców nie będą zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodów. Spółka, kwoty otrzymane od Producenta jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz, ujmować będzie przejściowo w prowadzonej przez siebie ewidencji VAT.

W tytule przelewu do Nabywcy Spółka będzie wskazywać, że zwrot środków pieniężnych na rzecz Nabywcy realizowany jest przez nią w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Spółka dysponować będzie dowodem realizacji przelewu bankowego w postaci wyciągu z rachunku bankowego; wyciąg z rachunku bankowego stanowić będzie także ewidencję wydatków i ich zwrotów przez Producenta o której mowa jest art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

Pismem z dnia 6 listopada 2014 r. nr IPPB2/436-559/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie: czy czynność dokonywania przez Wnioskodawcę z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz nabywców ceny brutto produktów Producenta przebierze postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że zwrot Nabywcom ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu, wykonywany będzie przez Spółkę w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu produktu), w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu odpowiadać będzie kwocie uiszczonej przez Nabywcę. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez nią, z własnego rachunku bankowego, działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, nie będzie powodować powstania po jej stronie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o PCC) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, h) ustanowienie hipoteki, i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, j) umowy depozytu nieprawidłowego oraz k) umowy spółki. Przedmiotem opodatkowania są także zmiany ww. umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak ww. czynności cywilnoprawne.

Katalog czynności stanowiących przedmiot opodatkowania na podstawie Ustawy o PCC ma charakter zamknięty. Stanowisko to zostało powszechnie przyjęte w orzecznictwie oraz praktyce wykładni prawa podatkowego. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1. Czynność przelania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na rachunek bankowy Nabywcy nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako którejkolwiek z czynności stanowiących przedmiot opodatkowania na podstawie Ustawy o PCC. W szczególności czynności tej nie można uznać za opodatkowaną w zakresie podatku PCC jako umowy darowizny ponieważ w tym przypadku podatkowi PCC podlega tego typu umowa w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, zaś w niniejszym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez Nabywców kwoty pieniężne przekazane im przez Spółkę, z jej rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, stanowić będą przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Spółka będzie pełniła rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, będzie wiązało się z obowiązkiem wystawienia przez Spółkę deklaracji PIT-8C...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, powodować będzie powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT...
 5. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową...
 6. Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT...
 7. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 3 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych została wydana w dniu 13 listopada 2014 r. interpretacja indywidualna Nr IPPB5/423-934/14-2/JC. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez nią, z własnego rachunku bankowego, działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, nie będzie powodować powstania po jej stronie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko Spółki oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Nabywca, zgłaszając do Producenta (gwaranta) na podstawie Regulaminu i Gwarancji, żądanie zwrotu uiszczonej przez niego ceny za produkty, w istocie realizuje uprawnienie gwarancyjne najbardziej zbliżone do ustawowego odstąpienia od umowy. Z punktu widzenia przepisów prawa konsumenckiego oraz cywilnego jest to sytuacja dopuszczalna ponieważ regulacje prawne w zakresie gwarancji jakości mają charakter norm dyspozytywnych, w związku z czym mogą być modyfikowane, a w szczególności dopuszczalne jest ukształtowanie tych postanowień w interesie konsumenta. Przyznanie konsumentom przez Producenta prawa do otrzymania zwrotu zapłaconej ceny, nawet w przypadku gdy produkt nie zawiera wad technicznych lecz nie odpowiada jedynie oczekiwaniom konsumenta, uznać należy za uprawnienie zapewniające konsumentowi bardzo szeroki zakres ochrony.

Mając to na względzie można przejść na płaszczyznę regulacji prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o PCC) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, h) ustanowienie hipoteki, i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, j) umowy depozytu nieprawidłowego oraz k) umowy spółki. Przedmiotem opodatkowania są także zmiany ww. umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak ww. czynności cywilnoprawne.

Katalog czynności stanowiących przedmiot opodatkowania na podstawie Ustawy o PCC ma charakter zamknięty. Stanowisko to zostało powszechnie przyjęte w orzecznictwie oraz praktyce wykładni prawa podatkowego. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1.

Czynności te zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę. Zostało to również potwierdzone orzecznictwem sądowym i urzędowymi Interpretacjami. Czynności cywilnoprawne, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny w katalogu ustawowym, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem. NSA stoi na stanowisku, że wymierzenie podatku od czynności cywilnoprawnej, która podatkowi temu nie podlega, stanowi rażące naruszenie prawa (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 16 lipca 1997 r., III SA 508/96). Ustawodawca w postanowieniach art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PCC użył zwrotu, który przesądza o tym, że został skonstruowany zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu omawianym podatkiem. Użyty w treści tego przepisu wyraz „następujące” wyraźnie wskazuje, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko te czynności, które zostały w nim wymienione (tak: Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Z. Ofiarski, ABC, 2009, SIP LEX).

Podobnie w piśmiennictwie wskazuje się, że w Ustawie o PCC ustanawia się katalog czynności oraz zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - i zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny ma on charakter zamknięty. Z takiego charakteru tego katalogu wynika, że czynności nieobjęte Jego zakresem przedmiotowym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (tak m.in.: Artowicz A., Przymusowy wykup akcji a podatek od czynności cywilnoprawnych, Dor. Pod. 2005, nr 5; Krasnodębski R., Przymusowy wykup akcji a podatek od czynności cywilnoprawnych, Prz. Pod. 2003, nr 9).

Nie było natomiast zamiarem ustawodawcy objęcie tym podatkiem innych czynności, nawet jeśli wywołują podobne skutki ekonomiczne. Umowy nienazwane, a także czynności cywilnoprawne niewymienione w Ustawie o PCC nie podlegają w rezultacie podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe wypada stwierdzić, że wypłata przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, działając w imieniu i na rzecz Producenta, cen brutto produktów Producenta, na warunkach Regulaminu i Gwarancji, nie nosić będzie znamion żadnej z czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 Ustawy o PCC, w szczególności Spółka nie nabędzie własności produktów od Nabywców na podstawie umowy sprzedaży. W związku z tym powyżej opisane czynności nie będą powodować powstania po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnej, indywidualnej sprawy, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IPPB2/436-499/14-5/AF | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/436-498/14-5/AF | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.