IPPB2/436-557/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Jeżeli w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, to planowane połączenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli kapitał zakładowy zostanie podwyższony, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-557/14-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podwyższenie kapitału
 4. umowa spółki
 5. łączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. S.ą.r.l. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka LX”) jest spółką z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca jest luksemburskim podatnikiem podatku dochodowego i podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Od dnia 10 lutego 2012 r. Wnioskodawca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki T. sp. z o.o. (dalej: „Spółka PL”), podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka PL jest spółką holdingową dla innych spółek mających siedzibę w Polsce.

Forma prawna „S.ą.r.l” jest skrótem od „Société ą responsabilité limitée” i jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według polskich przepisów. Zarówno Spółka LX, jak i Spółka PL są spółkami kapitałowymi.

W ramach działań restrukturyzacyjnych, Wnioskodawca zamierza dokonać transgranicznego połączenia spółek przez przejęcie, w taki sposób, że Spółka LX będzie spółką przejmującą, a Spółka PL - przejmowaną. Operacja nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa handlowego dotyczącymi transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

W wyniku połączenia, Spółka LX wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki Spółki PL oraz przejmie cały jej majątek. W związku z tym, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, jako jedyny udziałowiec spółki przejmowanej nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, ponieważ nie jest możliwe, by spółka przejmująca wydała samej sobie własne udziały.

W konsekwencji połączenia, działalność dotychczas prowadzona przez Spółkę PL zostanie przeniesiona do Spółki LX. Po połączeniu Spółka LX nie będzie kontynuować na terytorium Polski działalności Spółki PL w formie oddziału powstałego z majątku przejętej spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy otrzymany przez Wnioskodawcę majątek w wyniku przejęcia Spółki PL będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że - z obiektywnego punktu widzenia - połączenie spółek jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych...
 2. Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, że połączenie spółek nie było przeprowadzone z uzasadnionych z przyczyn ekonomicznych, otrzymany przez Wnioskodawcę majątek w wyniku przejęcia Spółki PL będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy przeniesienie własności wszelkich składników majątku Spółki PL na Wnioskodawcę w wyniku połączenia spółek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 4. Czy transakcja przejęcia Spółki PL przez Wnioskodawcę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania nr 4 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja połączenia Spółki PL z Wnioskodawcą nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na wyłączenie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przy czym za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC).

W opinii Wnioskodawcy, z brzmienia przytoczonych powyżej przepisów wynika, że - co do zasady łączenie się spółek, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o PCC i tym samym podlega temu podatkowi. Jednocześnie, w przypadku, gdy w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, wówczas zmiana umowy spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż planowane połączenie Wnioskodawcy ze Spółką PL nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PCC dla Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Co więcej, nawet gdyby w ramach planowanego połączenia doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, ustawodawca przewidział wyjątek od zasady opodatkowania PCC łączenia się spółek. Mianowicie, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Stosownie zaś do art. 1a pkt 2 ustawy o PCC, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Przepis ten należy interpretować przy zastosowaniu wykładni prowspólnotowej. Ustawa o PCC w zakresie swojej regulacji dokonuje implementacji postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (t.j. Dz. Urz. UE L 46 z dnia 12 lutego 2008 r., Dz. U. UE.L.08.46.11, dalej jako „Dyrektywa”), w szczególności w zakresie wyłączenia od opodatkowania podatkiem kapitałowym transgranicznych połączeń spółek kapitałowych państw członkowskich wymienionych w załączniku do Dyrektywy. Jako że zarówno Wnioskodawca, jak i spółka przejmowana stanowią spółki kapitałowe w rozumieniu Dyrektywy (są wymienione w załączniku do Dyrektywy - pkt 16 (iii) oraz 21 (ii)), to prowspólnotowa wykładnia przepisów ustawy o PCC nakazuje uznać te spółki za spółki kapitałowe także na gruncie ustawy o PCC.

A zatem, połączenie opisane w zdarzeniu przyszłym będzie połączeniem dwóch spółek kapitałowych w rozumieniu ustawy o PCC, tj. Spółki PL i Spółki LX. Tym samym ewentualna zmiana umowy spółki przejmującej polegająca na podwyższeniu jej kapitału zakładowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, połączenie Spółki PL i Spółki LX nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w przedmiotowym zakresie, w tym m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 czerwca 2013 r (IPPB2/436-32/ 14-2/AF).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
 4. przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 5. udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powołany przepis wskazuje zatem na wyjątkowe przypadki, w których umowy spółki i ich zmiany są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych zostały dostosowane do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W przepisach tych wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11). Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE 249 z dnia 03 października 1969 r., s. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Implementowanie ww. Dyrektywy skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy, państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4.

Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Dyrektywy Nr 2008/7/WE uznaje się:

 1. przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej;
 2. przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że P. S.ą.r.l. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka LX”) jest spółką z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca jest luksemburskim podatnikiem podatku dochodowego i podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Od dnia 10 lutego 2012 r. Wnioskodawca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki T. sp. z o.o. (dalej: „Spółka PL”), podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka PL jest spółką holdingową dla innych spółek mających siedzibę w Polsce. Forma prawna „S.ą.r.l” jest skrótem od „Société ą responsabilité limitée” i jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według polskich przepisów. Zarówno Spółka LX, jak i Spółka PL są spółkami kapitałowymi. W ramach działań restrukturyzacyjnych, Wnioskodawca zamierza dokonać transgranicznego połączenia spółek przez przejęcie, w taki sposób, że Spółka LX będzie spółką przejmującą, a Spółka PL - przejmowaną. Operacja nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa handlowego dotyczącymi transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. W wyniku połączenia, Spółka LX wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki Spółki PL oraz przejmie cały jej majątek. W związku z tym, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, jako jedyny udziałowiec spółki przejmowanej nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, ponieważ nie jest możliwe, by spółka przejmująca wydała samej sobie własne udziały. W konsekwencji połączenia, działalność dotychczas prowadzona przez Spółkę PL zostanie przeniesiona do Spółki LX. Po połączeniu Spółka LX nie będzie kontynuować na terytorium Polski działalności Spółki PL w formie oddziału powstałego z majątku przejętej spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeżeli w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, to planowane połączenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli kapitał zakładowy zostanie podwyższony, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.