IPPB2/436-498/14-5/AF | Interpretacja indywidualna

Czy opisane w powyższym stanie faktycznym przelewy Wierzytelności dokonywane w ramach Usługi Sekurytyzacji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-498/14-5/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. sekurytyzacja
 5. usługi
 6. wierzytelność
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 30 października 2014 r. (data nadania 30 października 2014 r., data wpływu 3 listopada 2014 r.) na wezwanie z dnia 22 października 2014 r. Nr IPPB2/436-498/14-3/AF (data doręczenia 27 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przelewów wierzytelności dokonywanych w ramach Usługi Sekurytyzacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przelewów wierzytelności dokonywanych w ramach Usługi Sekurytyzacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

R. (dalej: „Spółka”), podmiot z siedzibą w Irlandii, zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Irlandii, zamierza zawrzeć z niepowiązaną spółką R.L.. (dalej: „RL”), mającą siedzibę na terytorium Polski, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce, umowę sekurytyzacji wierzytelności leasingowych (dalej: „Umowa Sekurytyzacji”) w wykonaniu której Spółka będzie zapewniała dostarczanie RL środków finansowych przed terminem wymagalności określonych własnych wierzytelności Spółki do ustalonego w umowie limitu (dalej: „Usługa Sekurytyzacji”). Sekurytyzacja stanowi kompleksową usługę finansową, której celem jest uzyskanie przez jeden podmiot (tu: RL) środków z tytułu sprzedanych wierzytelności poprzez sekurytyzację, w ramach której aktywa o niskim stopniu płynności wyodrębnione z jego bilansu (np. wierzytelności) trafiają w zmienionej formie, w postaci aktywów o wyższym stopniu płynności (np. obligacji), na rynki kapitałowe.

Przedmiotem rozważanej umowy będzie sekurytyzacja wierzytelności wynikających z umów zawartych przez RL ze swoimi klientami leasingobiorcami. Umowa Sekurytyzacji będzie jednocześnie spełniać dyspozycję art. 17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., Nr 851 ze zm., dalej: „updop”), a na jej podstawie:

 • Spółka zobowiąże się do nabywania od RL na podstawie umowy przelewu określonej w art. 509 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, dalej: „Kodeks cywilny”) jej niewymagalnych wierzytelności własnych, w tym także wierzytelności przyszłych przysługujących RL od jej klientów z tytułu świadczenia przez nią umów tzw. leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b updop, oraz wierzytelności z tytułu odszkodowania umownego w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody całkowitej oraz w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy leasingu (dalej łącznie jako: „Wierzytelności”). Własność przedmiotów leasingu nie zostanie przeniesiona na Spółkę.
 • W związku z powyższym, Spółka stanie się podmiotem uprawnionym do domagania się od klientów spłaty Wierzytelności w terminach ich wymagalności, późniejszych niż data ich zakupu. Wraz z Wierzytelnościami na Spółkę przejdą ich zabezpieczenia prawne ustanowione przez klientów RL;
 • Z tytułu nabycia przez Spółkę Wierzytelności RL, Spółka zobowiąże się do zapłaty na rzecz RL ich nominalnej wartości pomniejszonej o dyskonto obliczone w oparciu o przyjęte przez strony wskaźniki oraz na podstawie ustalonego przez Strony wzoru. Płatność za nabywane Wierzytelności będzie następować z góry, w momencie zakupu konkretnych pakietów Wierzytelności;
 • Wierzytelności mogą być oprocentowane zarówno według stałej, jak i zmiennej stopy procentowej. Zmiana stóp procentowych już po momencie zbycia Wierzytelności nie będzie uprawniać stron umowy Sekurytyzacji do żądania zmiany wysokości dyskonta, o którym mowa powyżej.
 • Pomimo Sekurytyzacji Wierzytelności, RL pozostanie stroną umów tzw. leasingu operacyjnego z klientami, w związku z powyższym pozostanie zobowiązana do świadczenia na rzecz klientów usług leasingu.

Ponadto, ze względów operacyjnych, na podstawie odrębnej umowy lub w ramach Umowy Sekurytyzacji, RL zobowiąże się świadczyć na rzecz Spółki za wynagrodzeniem kompleksowej usługi obsługi i windykacji sekurytyzowanych Wierzytelności w imieniu Spółki od klientów. W tym zakresie RL będzie działała jako pełnomocnik Spółki.

W związku z powyższym, RL będzie w praktyce otrzymywała spłatę Wierzytelności od klientów a następnie, na ustalonych przez strony zasadach i terminach, będzie przekazywać spłacone przez klientów Wierzytelności w całości do Spółki (przy czym w praktyce możliwe jest wzajemne potrącanie należności Spółki oraz RL).

Przy spełnieniu ściśle określonych w Umowie Sekurytyzacji warunków RL będzie uprawniona do odkupienia od Spółki wszystkich niespłaconych (na dzień odkupu) Wierzytelności (tzw. opcja clean-up; „Odkup”). Odkup w szczególności ma umożliwić wycofanie się RL z Umowy Sekurytyzacji, w przypadku, gdy jej zasadnicze cele biznesowe zostaną spełnione, a w posiadaniu Spółki pozostanie jedynie niewielki pakiet niespłaconych Wierzytelności oraz w trakcie trwania umowy leasingu przestanie spełniać kryteria określone w Umowie Sekurytyzacji. Analogicznie, w przypadku, gdy RL nie zdoła wypełnić wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy Sekurytyzacji, prawo do żądania przeprowadzenia Odkupu będzie mieć także Spółka.

Podsumowując, z ekonomicznego punktu widzenia, przedstawione powyżej czynności dotyczące przelewu Wierzytelności wynikających z umów zawartych przez RL ze swoimi klientami stanowić będą integralne elementy jednej kompleksowej usługi finansowej będącej nowoczesną techniką finansowania tj. sekurytyzacją, w ramach której, w zamian za określoną płatność zapewniającą finansowanie działalności RL, określona pula aktywów (tutaj: Wierzytelności) wraz z generowanymi przez nie przyszłymi strumieniami płatności zostaje wyodrębniona z przedsiębiorstwa Spółki i przeniesiona na rzecz podmiotu zapewniającego finansowanie (tutaj: Spółka).

Pismem z dnia 22 października 2014 r. nr IPPB2/436-498/14-3/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium Irlandii opatrzonego w apostille oraz jego tłumaczenia przysięgłego w języku polskim (oryginału lub urzędowo poświadczonego dokumentu) potwierdzającego upoważnienie dla osób, które podpisały pełnomocnictwo w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.
 • Uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:
  • jaką formę przybierze umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności, tj. czy będzie to, np. umowa sprzedaży, zamiany,
  • gdzie zostanie zawarta umowa przelewów wierzytelności w ramach usługi sekurytyzacji (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa), gdzie wykonywane będą prawa majątkowe w chwili zawarcia umowy przelewów wierzytelności w ramach usługi sekurytyzacji (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa),
  • czy którakolwiek ze stron z tytułu zawarcia umowy przelewów wierzytelności w ramach usługi sekurytyzacji będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług (opodatkowana lub zwolniona z podatku od towarów i usług),
  • jeżeli którakolwiek ze stron z tytułu zawarcia umowy przelewów wierzytelności w ramach usługi sekurytyzacji będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, to należy wskazać, czy przedmiotem transakcji będzie: nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach; udziały i akcje w spółkach handlowych.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca przesłał stosowne dokumenty oraz dokonał uzupełnienia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca wskazał, że:

 • Umowa sekurytyzacji, zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności będzie miała charakter umowy nienazwanej (nieskodyfikowanej w przepisach Kodeksu cywilnego). W jej ramach, zawierane będą, między innymi, umowy przelewu określone w art. 509 Kodeksu cywilnego.
 • Umowy przelewu wierzytelności zawierane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prawa majątkowe wynikające z umowy przelewów wierzytelności w chwili ich zawarcia wykonywane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jak zostało podane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, usługa Sekurytyzacji objęta jest zakresem przedmiotowym VAT. Przelewy wierzytelności nie będą mieć odrębnego charakteru od usługi Sekurytyzacji, lecz będą dokonywane w jej ramach. W związku z usługą Sekurytyzacji, której nierozerwalną częścią są przelewy wierzytelności, R.L.. jako nabywca usługi będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce z tytułu importu usług.
 • Przedmiotem transakcji nie będzie nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, ani prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udziały w tych prawach. Przedmiotem transakcji nie będą również udziały i akcje w spółkach handlowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane w powyższym stanie faktycznym przelewy Wierzytelności dokonywane w ramach Usługi Sekurytyzacji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w powyższym stanie faktycznym przelewy Wierzytelności dokonywane w ramach Usługi Sekurytyzacji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: „upcc”), co do zasady, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z zastrzeżeniem art. 2 pkt 4 lit. b tiret pierwsze i trzecie, które jednak, w ocenie Spółki, nie będą mieć zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego).

Mając na uwadze charakter usługi Sekurytyzacji, świadczonej przez Spółkę na rzecz RL w celu finansowania działalności RL, Spółka stoi na stanowisku, iż świadczona przez Spółkę usługa stanowi rodzaj usługi finansowej, objętej zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług („VAT”) na mocy art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przedmiotowej usługi jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym RL jako usługobiorca będzie obowiązany opodatkować usługę Sekurytyzacji w Polsce jako import usług.

Usługa Sekurytyzacji ma charakter usługi kompleksowej i w ramach jej świadczenia Spółka będzie wykonywała na rzecz RL szereg czynności polegających m.in. na udostępnieniu finansowania poprzez nabycie prawa do Wierzytelności. Powyższe czynności, będą wykonywane w ścisłym związku ze sobą, stanowiąc jednocześnie, w ocenie Spółki, integralne elementy kompleksowej usługi pośrednictwa finansowego, której głównym celem jest zapewnienie finansowania RL. Dodatkowo, Spółka pragnie podkreślić, że kompleksowy charakter usługi, w jej ocenie, potwierdzi również fakt, iż wszystkie czynności wykonywane przez Spółkę w celu zapewnienia finansowania RL będą świadczone na podstawie jednej Umowy Sekurytyzacji.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, czynności wykonywane przez nią w wykonaniu Umowy Sekurytyzacji stanowią jedną kompleksową usługę finansową, której celem jest uzyskanie przez RL środków z tytułu sprzedanych Wierzytelności poprzez sekurytyzację, w ramach której aktywa o niskim stopniu płynności wyodrębnione z bilansu RL (np. wierzytelności) trafiają w zmienionej formie, w postaci aktywów o wyższym stopniu płynności (np. obligacji), na rynki kapitałowe. W efekcie RL przede wszystkim poprawi swoją płynność finansową. Tym samym, Wierzytelności nabyte od RL przez Spółkę będą jednym z czynników niezbędnych w celu zapewnienia RL finansowania.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz RL stanowią kompleksową usługę finansową, znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach polskich sądów administracyjnych.

Przykładowo, w uzasadnieniu do prawomocnego wyroku z dnia 2 lutego 2007 r., (sygn. III SA/Wa 3887/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził iż: usługa świadczona przez spółkę celową w ramach procesu sekurytyzacji jest usługą finansową. Skoro więc wierzytelności Spółki były nabywane w celu sekurytyzacji, w celu ich wykorzystania do wykonania określonych operacji gospodarczych, to w badanej sprawie nie miała miejsca jak chcą tego organy podatkowe wyłącznie cesja wierzytelności, lecz cesja która była elementem świadczonej usługi finansowej” (podkreślenie Spółki).

Podobny pogląd został wyrażony w uzasadnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 r. (sygn. I SA/Wr 1564/09), który w uzasadnieniu stwierdził, iż „wyjaśniając w największym skrócie pojęcie sekurytyzacji, należy wskazać, że „jest to proces ekonomiczny, którego celem jest emisja papierów wartościowych na podstawie zespołu wierzytelnośc” (patrz: I. Raczkowska, Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Warszawa 2001 r. s. 13-14). Jak z tego wynika, czynności podejmowane przez spółkę celową w ramach sekurytyzacji nie sprowadzają się do samego nabycia wierzytelności w ramach cesji, lecz cesja stanowi jedynie element - świadczonej przez spółkę celową - szerszej (kompleksowej) usługi pośrednictwa finansowego, związanego z nabywaniem wierzytelności oraz redystrybucją środków finansowych i ograniczeniem ryzyka niewypłacalności dłużników.” (podkreślenie Spółki)

Mając zatem na uwadze fakt, iż:

 • w przedstawionym stanie faktycznym nabycie Wierzytelności jest elementem kompleksowej Usługi Sekurytyzacji świadczonej przez Spółkę na rzecz RL,
 • usługa Sekurytyzacji objęta jest zakresem przedmiotowym VAT i w związku z tą usługą RL jako nabywca usługi będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce z tytułu importu usług,

w ocenie Spółki, transakcja Sekurytyzacji i czynności dokonywane w jej ramach wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 upcc, jako czynność prawna, której przynajmniej jedna strona jest z tytułu dokonania tej czynności opodatkowana VAT lub zwolniona z VAT.

Należy przy tym zaznaczyć, że z punktu widzenia normy wynikającej z art. 2 pkt 4 upcc bez znaczenia pozostaje fakt, która ze stron danej czynności cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2007 r., sygn. II FSK 1086/06). Ponadto, zgodnie z art. 1a pkt 7 upcc przez „podatek od towarów i usług” na potrzeby upcc rozumie się zarówno polski podatek VAT, jak i podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W konsekwencji, w związku z zawarciem opisanej w stanie faktycznym transakcji Sekurytyzacji w następstwie której Spółka będzie nabywała Wierzytelności, nie powstanie obowiązek podatkowy Spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na marginesie, należy zauważyć, iż stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w zapadłych na tle analogicznych stanów faktycznych:

 • prawomocnym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. sygn. III SA/Wa 3887/06,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB2/436-93/09-2/AF),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 r. (sygn. IPPB2/436-493/10-5/MZ),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2011 r. (sygn. IPPB2/436-403/11-3/MZ).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Umowa cesji wierzytelności uregulowana została w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z treścią tego przepisu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

W myśl art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego przelew wierzytelności może odbywać się na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, a zatem umowa taka może należeć do kategorii umów, które podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Na skutek cesji wierzytelności zmienia się podmiot po stronie wierzyciela, natomiast przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Jeżeli więc umowa cesji przyjęłaby postać którejkolwiek z umów wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych to spowoduje obowiązek zapłaty tego podatku.

Zatem mając na uwadze dotychczas przytoczone przepisy (w tym dopuszczalne formy jakie może przyjąć czynność cesji wierzytelności) stwierdzić należy, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przyjmie postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania powyższej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy czynność ta będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, podmiot z siedzibą w Irlandii, zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Irlandii, zamierza zawrzeć z niepowiązaną spółką R.L. (dalej: „RL”), mającą siedzibę na terytorium Polski, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce, umowę sekurytyzacji wierzytelności leasingowych (dalej: „Umowa Sekurytyzacji”) w wykonaniu której Spółka będzie zapewniała dostarczanie RL środków finansowych przed terminem wymagalności określonych własnych wierzytelności Spółki do ustalonego w umowie limitu (dalej: „Usługa Sekurytyzacji”). Sekurytyzacja stanowi kompleksową usługę finansową, której celem jest uzyskanie przez jeden podmiot (tu: RL) środków z tytułu sprzedanych wierzytelności poprzez sekurytyzację, w ramach której aktywa o niskim stopniu płynności wyodrębnione z jego bilansu (np. wierzytelności) trafiają w zmienionej formie, w postaci aktywów o wyższym stopniu płynności (np. obligacji), na rynki kapitałowe. Przedmiotem rozważanej umowy będzie sekurytyzacja wierzytelności wynikających z umów zawartych przez RL ze swoimi klientami leasingobiorcami. Umowa Sekurytyzacji będzie jednocześnie spełniać dyspozycję art. 17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umowa sekurytyzacji, zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności będzie miała charakter umowy nienazwanej (nieskodyfikowanej w przepisach Kodeksu cywilnego). W jej ramach, zawierane będą, między innymi, umowy przelewu określone w art. 509 Kodeksu cywilnego. Umowy przelewu wierzytelności zawierane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa majątkowe wynikające z umowy przelewów wierzytelności w chwili ich zawarcia wykonywane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa Sekurytyzacji objęta jest zakresem przedmiotowym VAT. Przelewy wierzytelności nie będą mieć odrębnego charakteru od usługi Sekurytyzacji, lecz będą dokonywane w jej ramach. W związku z usługą Sekurytyzacji, której nierozerwalną częścią są przelewy wierzytelności, R.L. jako nabywca usługi będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce z tytułu importu usług. Przedmiotem transakcji nie będzie nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, ani prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udziały w tych prawach. Przedmiotem transakcji nie będą również udziały i akcje w spółkach handlowych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługa sekurytyzacji, w tym przelewy wierzytelności wykonywane w ramach tej usługi, nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, nie będzie podlegała opodatkowaniu powyższym podatkiem, o ile nie przybierze postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy. Natomiast, jeżeli czynność ta przybierze postać jakiejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy, opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, że czynność ta będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.