IPPB2/436-457/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 15 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle opisanego planowanego zdarzenia, umowa nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/2 części nieruchomości nie przeznaczonej do działalności gospodarczej od kościelnej osoby prawnej jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnej?
IPPB2/436-457/14-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. podatek od czynności cywilnoprawnych
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości od kościelnej osoby prawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości od kościelnej osoby prawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z osobą obcą zamierza w IV kwartale 2014 r. - jako osoby fizyczne - nabyć niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Warszawie. Nabycie ma nastąpić na współwłasność po 1/2 części dla każdego z nich, do majątku osobistego każdego z nich. Nieruchomość o powierzchni 1390 m2 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych. Właścicielem nieruchomości jest kościelna osoba prawna - Zgromadzenie - utworzona prawidłowo i działająca zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie służy do działalności gospodarczej i zostanie nabyta do majątku osobistego, nie będzie służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości sprzedający nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 15 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle opisanego planowanego zdarzenia, umowa nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/2 części nieruchomości nie przeznaczonej do działalności gospodarczej od kościelnej osoby prawnej jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych do jakich jest zaliczana umowa nabycia nieruchomości gruntowej. Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ustawodawca przewidział zwolnienie od „opłaty skarbowej” w przypadku nabywania i zbywania praw majątkowych przez kościelne osoby prawne gdy przedmiotem zbycia są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej. Według art. 15 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przepisy tej ustawy należy stosować do ustaw powołujących się na opłatę skarbową zatem uznać należy, że przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej odnosi się do zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Treść przepisu art. 55 ust. 6 ww. ustawy zawierającego sformułowanie „nabywanie i zbywanie rzeczy i prawa” wskazuje, że zwolnienie tegoż przepisu ma charakter przedmiotowy. Nałożenie obowiązku podatkowego na nabywcę, zmienionym w roku 2007, przepisem art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie daje racjonalnego uzasadnienia innej interpretacji charakteru zwolnienia bowiem przy braku obowiązku podatkowego zbywcy zwolnienie byłoby zbędne.

Pogląd o przedmiotowym charakterze zwolnienia przewidzianym art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej został wyrażony w Piśmie Ministerstwa Finansów - Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z dnia 19 grudnia 1994 r. PO 7/B-8050-0220/94, który stwierdził „Reasumując, Ministerstwo Finansów reprezentuje ostatecznie pogląd, iż brzmienie art. 55 ust. 6 wskazuje, iż chodzi o zwolnienie konkretnych czynności, a zatem i wszystkich podmiotów dokonujących tych czynności. Zatem ksiądz, który otrzyma darowiznę od kościelnej osoby prawnej nie jest obowiązany do uiszczenia podatku od darowizny, albowiem zwolnienie i jego obejmuje. Również każda inna osoba nie będzie obowiązana do zapłaty tego podatku w podobnej sytuacji”.

Teza ta przywołana została także w uzasadnieniu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Podobnie orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w uzasadnieniu indywidualnej interpretacji podatkowej sygn. IBPBII/1/436-369/11/MZ z dnia 2011.11.23 „... w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) ustawodawca przewidział zwolnienie o charakterze przedmiotowym. W myśl tego przepisu nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej. (...) Należy zauważyć, iż przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera w swej treści zapisu o zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując jedynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. W odniesieniu do opłaty skarbowej należy jednak w takiej sytuacji odwołać się do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 tej ustawy jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie (ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych), rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonując zatem interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że jeżeli w innych aktach prawnych przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie odnoszącym się do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to pomimo odwoływania się do prawnej instytucji opłaty skarbowej należy stosować przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, dokonując wykładni art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, iż nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedmiotem tych czynności są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej.

Wskazane powyżej zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy stroną czynności cywilnoprawnej, np. umowy kupna - sprzedaży prawa majątkowego, jest kościelna osoba prawna - np. prowincja zakonu, a prawo majątkowe, będące przedmiotem tej umowy nie jest przeznaczone do działalności gospodarczej”.

Także uzasadnienie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. IPPB2/436-268/13-4/MZ potwierdza tezę wnioskującej, zawierając zdanie „W art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 ze zm.) ustawodawca przewidział zwolnienie o charakterze przedmiotowym. (...) Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do sytuacji uregulowanej w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, należy przyjąć, iż przepis ten w zakresie zwolnienia od opłaty skarbowej odnosi się do czynności cywilnoprawnych opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem odpowiednie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zastosowanie do wskazanego wyżej przepisu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym omawiane zwolnienie odnosi się do konkretnych czynności, z zastrzeżeniem, iż rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie mogą być przeznaczone do działalności gospodarczej”.

Reasumując z uwagi na wyżej przywołane przepisy planowana transakcja winna podlegać zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen przedmiotu czynności cywilnoprawnych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%
 2. innych praw majątkowych - 1%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kwalifikowana jest jako sprzedaż rzeczy i podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169) ustawodawca przewidział zwolnienie o charakterze przedmiotowym.

W myśl tego przepisu nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej,
 2. sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 tej ustawy osobami prawnymi są następujące personalne jednostki organizacyjne Kościoła:

 1. Ordynariat Polowy;
 2. kapituły;
 3. parafie personalne;
 4. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich;
 5. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich;
 6. instytuty życia konsekrowanego (instytuty zakonne i instytuty świeckie) oraz stowarzyszenia życia apostolskiego; te instytuty i stowarzyszenia zwane są dalej „zakonami”;
 7. prowincje zakonów;
 8. opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne;
 9. wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalne;
 10. wyższe i niższe seminaria duchowne zakonne, jeżeli, w myśl przepisów danego zakonu, mają charakter samoistny.

Należy zauważyć, że przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera w swej treści zapisu o zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując jedynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. W odniesieniu do opłaty skarbowej należy jednak w takiej sytuacji odwołać się do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 tej ustawy jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie (ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych), rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonując zatem interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że jeżeli w innych aktach prawnych przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie odnoszącym się do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to pomimo odwoływania się do prawnej instytucji opłaty skarbowej należy stosować przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do sytuacji uregulowanej w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, należy przyjąć, że przepis ten w zakresie zwolnienia od opłaty skarbowej odnosi się do czynności cywilnoprawnych opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem odpowiednie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zastosowanie do wskazanego wyżej przepisu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym omawiane zwolnienie odnosi się do konkretnych czynności, z zastrzeżeniem, że rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie mogą być przeznaczone do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, dokonując wykładni art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedmiotem tych czynności są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej.

Wskazane powyżej zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy stroną czynności cywilnoprawnej, np. umowy sprzedaży nieruchomości, jest kościelna osoba prawna, a prawo majątkowe, będące przedmiotem tej umowy nie jest przeznaczone do działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z osobą obcą zamierza w IV kwartale 2014 r. - jako osoby fizyczne - nabyć niezabudowaną nieruchomość gruntową. Nabycie ma nastąpić na współwłasność po 1/2 części dla każdego z nich, do majątku osobistego każdego z nich. Nieruchomość o powierzchni 1390 m2 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych. Właścicielem nieruchomości jest kościelna osoba prawna - Zgromadzenie - utworzona prawidłowo i działająca zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Nieruchomość nie służy do działalności gospodarczej i zostanie nabyta do majątku osobistego, nie będzie służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu sprzedaży nieruchomości sprzedający nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że umowa nabycia przez Wnioskodawcę 1/2 części nieruchomości nie przeznaczonej do działalności gospodarczej od kościelnej osoby prawnej będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/436-448/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPTPP1/443-568/14-5/AK | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/436-317/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.