IPPB2/436-448/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Transakcja nabycia towaru (okularów przeciwsłonecznych) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zostanie zawarta za granicą oraz jej przedmiot w momencie zawarcia umowy będzie znajdował się za granicą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć towar (okulary przeciwsłoneczne) od spółki cywilnej (dalej: „SC”) z siedzibą w Polsce. W momencie dokonywania tej transakcji, towar znajdować się będzie na terytorium Chin (SC nabędzie towar od chińskiego producenta, od razu sprzeda go Wnioskodawcy i dopiero ten ostatni przetransportuje go z Chin do Polski i wprowadzi na polski obszar celny).

SC i Wnioskodawca zawrą umowę kupna - sprzedaży ww. towaru poza granicami Polski.

Na marginesie należy wskazać, że transakcja nabycia towaru przez Wnioskodawcę od SC nie będzie podlegała u żadnej ze stron podatkowi od towarów i usług (VAT), ani też żadna ze stron nie będzie z tytułu tej transakcji podlegać zwolnieniu z tego podatku, w związku z czym nie znajdzie zastosowania wyłączenie z PCC przewidziane w art. 2 pkt 4 PCCU - przy czym ta kwestia stanowi element stanu faktycznego i tak też Wnioskodawca prosi ją traktować.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym transakcja zakupu towaru przez Wnioskodawcę od SC podlega PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyżej opisanym stanie faktycznym, transakcja zakupu towaru przez Wnioskodawcę od SC nie podlega PCC

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 pkt 1 PCCU, czynności cywilnoprawne podlegają PCC jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski. Przepis ten nie znajdzie zatem zastosowania w tej sprawie, ponieważ przedmiotem zakupu są towary (rzeczy) znajdujące się - w momencie zawarcia umowy - na terytorium Chin.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 4 pkt 2 PCCU, czynności cywilnoprawne podlegają PCC jeśli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą (...), w przypadku gdy nabywca ma siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski. Również ten przepis nie znajdzie więc zastosowania. Wprawdzie towar (rzeczy) znajdować się będzie za granicą, a nabywca ma siedzibę w Polsce, ale czynność cywilnoprawna (zawarcie umowy kupna - sprzedaży) dokonana będzie poza terytorium Polski. Przytoczona norma prawna wymaga natomiast łącznego spełnienia warunków dot. a) siedziby nabywcy i b) miejsca dokonania czynności cywilnoprawnej. Niespełnienie chociażby jednego z nich wyklucza zastosowanie tejże normy prawnej.

Ponieważ art. 1 ust. 4 zawiera tylko dwa wyżej omówione punkty, to wobec braku zastosowania któregokolwiek z nich do przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić - rozumując a contrario - że w sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek, planowana transakcja kupna - sprzedaży w ogóle nie będzie podlegać PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, np. rzecz znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa sprzedaży będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli rzecz będąca przedmiotem sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć towar (okulary przeciwsłoneczne) od spółki cywilnej z siedzibą w Polsce. W momencie dokonywania tej transakcji, towar znajdować się będzie na terytorium Chin. Spółka cywilna nabędzie towar od chińskiego producenta, od razu sprzeda go Wnioskodawcy i dopiero ten ostatni przetransportuje go z Chin do Polski i wprowadzi na polski obszar celny. Spółka cywilna i Wnioskodawca zawrą umowę kupna - sprzedaży ww. towaru poza granicami Polski.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że transakcja nabycia towaru (okularów przeciwsłonecznych) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zostanie zawarta za granicą oraz jej przedmiot w momencie zawarcia umowy będzie znajdował się za granicą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.