IPPB2/436-448/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Transakcja nabycia towaru (okularów przeciwsłonecznych) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zostanie zawarta za granicą oraz jej przedmiot w momencie zawarcia umowy będzie znajdował się za granicą.
IPPB2/436-448/14-2/AFinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. transakcja
  4. umowa sprzedaży
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć towar (okulary przeciwsłoneczne) od spółki cywilnej (dalej: „SC”) z siedzibą w Polsce. W momencie dokonywania tej transakcji, towar znajdować się będzie na terytorium Chin (SC nabędzie towar od chińskiego producenta, od razu sprzeda go Wnioskodawcy i dopiero ten ostatni przetransportuje go z Chin do Polski i wprowadzi na polski obszar celny).

SC i Wnioskodawca zawrą umowę kupna - sprzedaży ww. towaru poza granicami Polski.

Na marginesie należy wskazać, że transakcja nabycia towaru przez Wnioskodawcę od SC nie będzie podlegała u żadnej ze stron podatkowi od towarów i usług (VAT), ani też żadna ze stron nie będzie z tytułu tej transakcji podlegać zwolnieniu z tego podatku, w związku z czym nie znajdzie zastosowania wyłączenie z PCC przewidziane w art. 2 pkt 4 PCCU - przy czym ta kwestia stanowi element stanu faktycznego i tak też Wnioskodawca prosi ją traktować.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym transakcja zakupu towaru przez Wnioskodawcę od SC podlega PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyżej opisanym stanie faktycznym, transakcja zakupu towaru przez Wnioskodawcę od SC nie podlega PCC

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 pkt 1 PCCU, czynności cywilnoprawne podlegają PCC jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski. Przepis ten nie znajdzie zatem zastosowania w tej sprawie, ponieważ przedmiotem zakupu są towary (rzeczy) znajdujące się - w momencie zawarcia umowy - na terytorium Chin.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 4 pkt 2 PCCU, czynności cywilnoprawne podlegają PCC jeśli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą (...), w przypadku gdy nabywca ma siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski. Również ten przepis nie znajdzie więc zastosowania. Wprawdzie towar (rzeczy) znajdować się będzie za granicą, a nabywca ma siedzibę w Polsce, ale czynność cywilnoprawna (zawarcie umowy kupna - sprzedaży) dokonana będzie poza terytorium Polski. Przytoczona norma prawna wymaga natomiast łącznego spełnienia warunków dot. a) siedziby nabywcy i b) miejsca dokonania czynności cywilnoprawnej. Niespełnienie chociażby jednego z nich wyklucza zastosowanie tejże normy prawnej.

Ponieważ art. 1 ust. 4 zawiera tylko dwa wyżej omówione punkty, to wobec braku zastosowania któregokolwiek z nich do przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić - rozumując a contrario - że w sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek, planowana transakcja kupna - sprzedaży w ogóle nie będzie podlegać PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, np. rzecz znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa sprzedaży będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli rzecz będąca przedmiotem sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć towar (okulary przeciwsłoneczne) od spółki cywilnej z siedzibą w Polsce. W momencie dokonywania tej transakcji, towar znajdować się będzie na terytorium Chin. Spółka cywilna nabędzie towar od chińskiego producenta, od razu sprzeda go Wnioskodawcy i dopiero ten ostatni przetransportuje go z Chin do Polski i wprowadzi na polski obszar celny. Spółka cywilna i Wnioskodawca zawrą umowę kupna - sprzedaży ww. towaru poza granicami Polski.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że transakcja nabycia towaru (okularów przeciwsłonecznych) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zostanie zawarta za granicą oraz jej przedmiot w momencie zawarcia umowy będzie znajdował się za granicą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.