IPPB2/436-410/14-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że zawarcie pomiędzy stronami umowy datio in solutum nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Nadmienia się, że opodatkowaniu podlegać będzie zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie zostanie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.
IPPB2/436-410/14-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa nienazwana
 7. świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (spółka jawna) planuje zawrzeć umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której spółka z o.o. udzieli pożyczki Wnioskodawcy. W celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki, stosownie do postanowień art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Wnioskodawca, za zgodą pożyczkodawcy planuje spełnić inne świadczenie w miejsce wypełnienia, tj. zbyć przedsiębiorstwo spółki jawnej w skład którego wchodzi nieruchomość na której znajduje się hala wybudowana przez Wnioskodawcę, służąca do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy spełnienie przez Wnioskodawcę stosownie do art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ciążącego na nim zobowiązania tytułem zawartej ze spółką z o.o. umowy pożyczki, poprzez zbycie przedsiębiorstwa spółki jawnej na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy zbycie przedsiębiorstwa na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki, stosownie do art. 453, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na gruncie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych... Czy w przedmiotowym stanie faktycznym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie jedynie zawarcie umowy pożyczki między Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością...
 3. Czy zwolnienie się z zobowiązania ciążącego na Wnioskodawcy tytułem zawartej umowy pożyczki poprzez zbycie przedsiębiorstwa na rzecz pożyczkodawcy, zgodnie z art. 453 KC, będzie stanowiło przychód dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy pożyczki między Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a Wnioskodawca zdecyduje się sprzedać nieruchomość, na której znajduje się hala wybudowana przez Wnioskodawcę, to czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć następujące udokumentowane wydatki poniesione na jej budowę do kosztów uzyskania przychodów:
  1. koszty i opłaty sądowe,
  2. wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
  3. wydatki poniesione na materiały budowlane,
  4. wydatki poniesione na roboty budowlane,
  5. wydatki poniesione na zakup okien,
  6. wydatki poniesione na zakup drzwi,
  7. wydatki poniesione na budowę ścian działowych,
  8. wydatki poniesione na tynkowanie budynku,
  9. wydatki poniesione na instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną...
 5. Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opisanej w stanie faktycznej podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przedsiębiorstwa na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki, stosownie do art. 453 Kodeks cywilny, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na gruncie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Ustawodawca, w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w sposób enumeratywny wymienił czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Inne czynności, decyzją ustawodawcy zostały wyłączone od opodatkowania niniejszym podatkiem, nawet w sytuacji, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy czynność spełnienia świadczenia w miejsce wypełnienia, która została uregulowana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie została przez ustawodawcę wymieniona w katalogu określonym w art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to zbycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2013 r., sygn. IPPB2/436-409/13-2/EL. W związku z powyższym, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie jedynie zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, j) umowy depozytu nieprawidłowego,
 10. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa oparta na cywilnoprawnej konstrukcji świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum) jest formą umowy uregulowanej w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Celem datio in solutum jest zatem wygaśniecie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie, przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (spółka jawna) planuje zawrzeć umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na mocy której spółka z o.o. udzieli pożyczki Wnioskodawcy. W celu spełnienia ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania tytułem zawartej umowy pożyczki, stosownie do postanowień art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Wnioskodawca, za zgodą pożyczkodawcy planuje spełnić inne świadczenie w miejsce wypełnienia, tj. zbyć przedsiębiorstwo spółki jawnej w skład którego wchodzi nieruchomość na której znajduje się hala wybudowana przez Wnioskodawcę, służąca do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zawarcie pomiędzy stronami umowy datio in solutum nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Nadmienia się, że opodatkowaniu podlegać będzie zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie zostanie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IPTPB2/436-104/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IBPP4/443-322/14/LG | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/436-532/14-4/MZ | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

umowa nienazwana
IBPBII/1/436-65/14/JP | Interpretacja indywidualna

świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)
ITPB2/436-35/13/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.