ILPB2/436-393/14-3/WM | Interpretacja indywidualna

Czy stosując art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego przeniesienie własności działki w formie aktu notarialnego pod budynkiem produkcyjnym będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?
ILPB2/436-393/14-3/WMinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nakłady
 3. nieruchomości
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. zbycie nieruchomości
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 3 listopada 2014 r. (data wpływu: 4 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu: 5 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem, z którym łączy Ją wspólnota majątkowa, w dniu 28 marca 2001 r. zakupili za kwotę 90 000 zł nieruchomość o pow. 0,4534 ha, zabudowaną budynkiem w postaci szopy niskiej garażowej o pow. 387 m2.

Dnia 4 kwietnia 2001 r. Zainteresowana dokupiła do majątku wspólnego małżeńskiego za kwotę 180 000 zł nieruchomość o pow. 0,07622 ha, zabudowaną następującymi budynkami:

 • magazyn paliw o pow. użytkowej 12,3 m2;
 • magazyn środków chemicznych o pow. użytkowej 123 m2;
 • budynek warsztatowy o pow. użytkowej 300 m2;
 • szopa wysoka o pow. użytkowej 193,5 m2;
 • rampomyjnia;
 • komin stalowy CO;
 • waga wozowa z zasiekiem na opał.

Dnia 5 kwietnia 2001 r. małżonek Wnioskodawczyni oddał w odpłatną dzierżawę ww. nieruchomości Spółce. Do dnia dzisiejszego Spółka użytkuje te nieruchomości na podstawie umowy z 5 kwietnia 2001 r., a małżonek Zainteresowanej reguluje zobowiązania podatkowe wynikające z osiąganych korzyści materialnych.

W okresie dzierżawy Spółka wybudowała na dzierżawionej nieruchomości halę produkcyjno-magazynową. Wartość nakładów Spółki wynosi około 360 589,00 zł.

Spółka dokonała również modernizacji linii energetycznej – za kwotę 20 988,00 zł, wykonała przyłącze gazowe – za kwotę 47 855,00 zł, przygotowała plac – za kwotę 77 000,00 zł oraz dokonywała niezbędnych remontów i modernizacji, które wpłynęły na podniesienie wartości nieruchomości.

Wartość inwestycji Spółki znacznie przekroczyła wartość dzierżawionej nieruchomości.

Wnioskodawczyni zażądała, aby Spółka nabyła od małżonków własność gruntu za wynagrodzeniem, w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego. Spółka wyraziła zgodę na nabycie gruntu zajętego pod wzniesiony przez Spółkę budynek, zgodnie z powołanym przepisem Kodeksu cywilnego.

 1. Przedmiotem Planowanej przez Wnioskodawczynię i Jej męża sprzedaży będą:
  1. nieruchomość o powierzchni 0,4534 ha zabudowana budynkiem:
   • szopa niska garażowa o powierzchni 387 m2,
  2. nieruchomość o powierzchni 0,07622 ha, zabudowana budynkami:
   • magazyn paliw o powierzchni użytkowej 12,3 m2;
   • magazyn środków chemicznych o powierzchni użytkowej 123 m2;
   • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 300 m2;
   • szopa wysoka o powierzchni użytkowej 193,5 m2;
   • rampomyjnia;
   • komin stalowy CO;
   • waga wozowa z zasiekiem na opał.
 2. Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu budynków wskazanych w pkt 1. Zainteresowana nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej obiektów, budynki wraz z gruntem były przedmiotem umowy dzierżawy ze Spółką od dnia nabycia przez Wnioskodawczynię i jej męża. Budynki były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej prowadzonej przez męża Zainteresowanej.
 3. Przed dokonaniem przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nie nastąpi pomiędzy Wnioskodawczynią a dzierżawcą rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie hali, która znajduje się na gruncie należącym do Wnioskodawczyni i Jej męża.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy stosując art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego przeniesienie własności działki w formie aktu notarialnego pod budynkiem produkcyjnym będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy stosując art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, przeniesienie własności działki w formie aktu notarialnego pod budynkiem produkcyjnym będzie zwolnione z podatku od towarów usług...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie pierwsze, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie drugie, tj. w przedmiocie podatku od towarów i usług wniosek został załatwiony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – stosując się do art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, ani Zainteresowany, ani Jego małżonka – jako zainteresowani zbyciem, ani Spółka – jako nabywca, nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawczyni wskazuje, że art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) enumeratywnie wylicza czynności objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedstawione we wniosku przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego nie znajduje się na liście.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 17 maja 2010 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 649) ze zm.), podatkowi podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona)
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona)
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył z opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same, bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowana zamierza – w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego – przenieść na Spółkę własność nieruchomości, na którą ta Spółka poniosła nakłady. Wartość inwestycji poczynionych przez Spółkę znacznie przekroczyła wartość przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 grudnia 2013 r.; Dz.U. z 2014 r. poz. 121) samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Z kolei, na podstawie art. 231 § 2 ww. ustawy, właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Reasumując, stwierdzić należy, że ze względu na enumeratywne wyliczenie czynności objętych zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawione we wniosku przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym, stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego – w odniesieniu do pytania pierwszego – należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, został złożony przez Wnioskodawczynię – jedną ze stron planowanej transakcji, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych stron tej transakcji, tj. męża Zainteresowanej – współwłaściciela przedmiotowego gruntu, jak również dla Spółki – która ma wystąpić w roli nabywcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.