ILPB2/436-160/11-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest notariuszem, prowadzącym kancelarię notarialną. Z racji wykonywanych czynności jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeden z klientów zlecił Zainteresowanej sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości będących obecnie własnością małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej. Przeniesienie własności ma nastąpić na rzecz spółki jawnej, której jedynymi wspólnikami są ci małżonkowie. Umowa spółki jawnej została zawarta dnia 21 listopada 2005 roku. W dniu 30 grudnia 2005 roku wspólnicy zmienili umowę spółki wnosząc do spółki przedsiębiorstwo będące ich współwłasnością. W ramach wnoszonego przedsiębiorstwa do spółki wniesione zostały również dwie nieruchomości. Nie nastąpiło jednak przeniesienie własności nieruchomości na spółkę w formie aktu notarialnego. W dniu 13 stycznia 2006 roku wspólnicy złożyli w urzędzie skarbowym deklarację PCC-1, w której określono podstawę opodatkowania jako „zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego” wskazując jej wartość na kwotę 1.630.148 złotych. Kwota podatku do zapłaty została wyliczona na 8.151 złotych. Powyższa kwota została wpłacona na konto urzędu skarbowego w dniu 13 stycznia 2006 roku. W dniu 14 grudnia 2009 roku wspólnicy po raz kolejny zmienili umowę spółki wnosząc do spółki nieruchomość - będącą ich współwłasnością - o wartości 70.000 złotych. Nie nastąpiło jednak przeniesienie własności nieruchomości na spółkę w formie aktu notarialnego. W dniu 23 grudnia 2009 roku wspólnicy złożyli w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3, w której określono podstawę opodatkowania jako „zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego” wskazując jej wartość na kwotę 70.000 złotych. Kwota podatku do zapłaty została wyliczona na 350 złotych. Powyższa kwota została wpłacona na konto urzędu skarbowego w dniu 22 grudnia 2009 roku.

Obecnie wspólnicy chcą dokonać przeniesienia własności powyższych nieruchomości na spółkę jawną w formie aktu notarialnego. Ponieważ do przeniesienia własności nieruchomości koniecznym jest, aby zarówno czynność zobowiązująca jak czynność rozporządzająca zawarte były w formie aktu notarialnego, koniecznym jest powtórzenie uchwał wspólników spółki jawnej o wniesieniu nieruchomości i zwiększeniu majątku Spółki. Uchwały te zostaną powtórzone w akcie notarialnym z zastrzeżeniem że faktycznie wspólnicy podjęli je odpowiednio w dniach 30 grudnia 2005 roku oraz 14 grudnia 2009 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawczyni powinna pobrać podatek z tytułu wniesienia własności nieruchomości do spółki i zwiększenia majątku spółki (uchwały w tym zakresie zostaną zawarte w akcie notarialnym), skoro de facto podatnicy wnieśli już ten podatek opodatkowując faktyczną czynność zwiększenia majątku spółki jawnej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także - zgodnie z art. 1 ust. 2 - zmiany tychże umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, za zmianę umowy spółki osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Zmiany dokonane w powyższych przepisach ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. nie wprowadziły żadnych różnic odnoszących się do przedstawionego stanu faktycznego. Skoro przedmiotem opodatkowania jest sama zmiana umowy spółki, choćby jej skutkiem było przeniesienie własności nieruchomości to wspólnicy prawidłowo opodatkowali te czynności już w momencie dokonywania zmian umowy spółki, choćby czynność ta dokonana została bez zachowania wymaganej prawem formy aktu notarialnego.

Obecnie w akcie notarialnym zawarte zostaną powyższe uchwały z zaznaczeniem, że faktycznie zostały podjęte i wykonane odpowiednio dnia 30 grudnia 2005 roku oraz dnia 14 grudnia 2009 roku. Biorąc pod uwagę autonomiczność prawa podatkowego uznać należy, co znajduje swe potwierdzenie zarówno w praktyce organów podatkowych jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają faktyczne działania podatników, choćby dokonywane były bez zachowania wymaganej prawem formy.

Wnioskodawczyni uważa zatem, że przy sporządzaniu aktu notarialnego powtarzającego podjęte już w przeszłości uchwały o wniesieniu nieruchomości do spółki osobowej i przenoszącego na spółkę własność nieruchomości wniesionych już faktycznie przez wspólników do spółki oraz po opodatkowaniu czynności faktycznych podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie powinna pobrać ponownie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z kolei na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki (art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży - przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki, w tym spółki jawnej, na spółce.

Jak z powyższego wynika ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera własną, w pełni autonomiczną definicję zmiany umowy spółki osobowej, zgodnie z którą podstawowym kryterium mającym bezpośredni wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, a co za tym idzie zobowiązania podatkowego jest zwiększenie majątku spółki osobowej. Co oznacza, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa spółki oraz zmiana umowy spółki wyłącznie w rozumieniu definicji legalnej zawartej w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy - a nie czynność w postaci wniesienia wkładu (aport) lub podwyższenia wniesionego do spółki wkładu, która jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, w jakiej formie wniesiono wkład, pieniężnej czy niepieniężnej.

Należy również podkreślić, iż z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że w przypadku umowy spółki osobowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, przez którą ustawodawca na gruncie analizowanej ustawy rozumie dokonanie jednej z czynności, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy. Oznacza to, że analizowana ustawa nie uzależnia momentu powstania obowiązku podatkowego od fizycznego wykonania zobowiązania, tzn. wniesienia do spółki deklarowanego wkładu. Wiąże się to z zasadą, że opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega tylko i wyłącznie czynność cywilnoprawna objęta ustawą - wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (np. umowa spółki, zmiana umowy spółki) - a nie jej przedmiot (np. wniesienie wkładu).

Zatem, mając na uwadze poczynione wyżej uwagi oraz fakt, że z tytułu opisanych we wniosku zmian umów spółki z dnia 30 grudnia 2005 r. i 14 grudnia 2009 r. złożono deklaracje podatkowe i wpłacono należny podatek, Wnioskodawczyni sporządzając akt notarialny przeniesienia na Spółkę własności ww. nieruchomości nie będzie zobowiązania do poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.