ILPB2/415-970/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług finansowych.
ILPB2/415-970/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedmiot opodatkowania
 4. usługi finansowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach usługi zarządzania płynnością finansową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach usługi zarządzania płynnością finansową oraz podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach usługi zarządzania płynnością finansową. Natomiast w zakresie pozostałych podatków w terminie późniejszym wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką z siedzibą w Poznaniu, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym również na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu, światowego lidera w branży elektrotechnicznej elektronicznej (dalej „” lub „Grupa”). Do Grupy należą również inne spółki z siedzibą w Polsce, jak i poza Polską (dalej „Spółki z Grupy”), w tym spółka z siedzibą w Niemczech (dalej „), która nie jest udziałowcem Wnioskodawcy (pośrednio sprawuje kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez spółki zależne, a jedną z nich jest jedyny udziałowiec Wnioskodawcy, tj. 100% udziałów w Spółce posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech, następnie 100% udziałów wspólnika Spółki posiada kolejna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech, której 100% udziałów posiada

W Grupie funkcjonuje wewnętrzny system zarządzania płynnością finansową (dalej „System”), do którego Spółka zamierza przystąpić na podstawie umowy ramowej zawartej z (dalej „Umowa”).

Umowa dotyczy świadczenia przez usług w zakresie zarządzania polityką finansową Spółki. Celem Umowy jest maksymalizacja dochodu z odsetek, redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyk finansowych po stronie Spółki. W ramach Umowy oferuje katalog niezależnych od siebie usług obejmujący:

  1. obsługę wewnętrznej ewidencji w postaci wirtualnych rachunków rozliczeniowych (dalej „Rachunki rozliczeniowe” lub „Rachunek rozliczeniowy”),
  2. możliwość zadłużania się w ramach Rachunków rozliczeniowych,
  3. możliwość realizacji płatności przez na zlecenie Spółki.

Umowa przewiduje również możliwość przystąpienia do struktury typu cash pooling, do którego Spółka jednak nie przystąpi - niniejszy wniosek nie dotyczy zatem tej części Systemu odnoszącego się do cash poolingu.

W ramach Systemu będzie prowadził rachunki rozliczeniowe dla Spółek z Grupy, w tym dla Wnioskodawcy.

Rachunki rozliczeniowe nie będą odrębnymi rachunkami bankowymi, lecz będą miały postać wewnętrznego wirtualnego konta księgowego na rachunku bankowym prowadzonym dla, którego celem będzie wyłącznie ewidencja operacji wpływających na należności lub zobowiązania danej Spółki z Grupy, w tym Wnioskodawcy.

Rachunki rozliczeniowe będą prowadzone w walutach określonych przez, w tym w złotych polskich.

Na Rachunkach rozliczeniowych będą dokonywane zapisy księgowe wynikające z

 1. operacji realizowanych w ramach cash-poolingu (niniejszy wniosek nie dotyczy tych zapisów)
 2. wzajemnych zobowiązań i należności w transakcjach handlowych pomiędzy Spółkami z Grupy,
  oraz
 3. wzajemnych zobowiązań i należności w transakcjach handlowych pomiędzy Spółką a dostawcami i odbiorcami spoza Grupy.

Na koniec każdego dnia roboczego ustali saldo dla rachunku rozliczeniowego i wyliczy odsetki należne Spółce za ten dzień (w przypadku gdy Spółka utrzymuje saldo dodatnie na rachunku rozliczeniowym) albo przypadające do zapłaty przez Spółkę na rzecz za ten „dzień (w przypadku gdy Spółka utrzymuje saldo ujemne na rachunku rozliczeniowym).

W ostatnim dniu roboczym danego miesiąca odsetki należne Spółce zostaną skapitalizowane na Rachunkach rozliczeniowych Spółki, a odsetki przypadające do zapłaty na rzecz – z nich potrącone. Oprocentowanie na Rachunkach rozliczeniowych będzie odpowiadało warunkom rynkowym.

Na każde żądanie, środki pieniężne zaewidencjonowane na Rachunkach rozliczeniowych, w tym odsetki, będą mogły zostać przekazane na Rachunek Spółki. W każdym momencie Spółka będzie mogła również sprawdzić stan środków na Rachunkach rozliczeniowych, w tym kwoty kapitalizowanych i potrącanych odsetek, za pomocą funkcjonującego w Grupie systemu elektronicznego.

Obsługą Rachunków rozliczeniowych będzie zajmował się na podstawie Umowy. Z tytułu obsługi Rachunków rozliczeniowych należących do Spółki otrzyma od Spółki wynagrodzenie w postaci tzw. spread-u, tj. marży doliczanej do oprocentowania naliczanego od sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach rozliczeniowych. Wynagrodzenie to jest należne bez względu na to, czy Spółka będzie Uczestnikiem cash-poolingu.

W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytanie dot. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy zawarcie Umowy i świadczenie usług przez na rzecz Spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2010.101.649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC), są to m.in. umowy sprzedaży, umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego.

Czynności cywilnoprawne, które nie zostały zawarte w ww. katalogu nie podlegają opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług albo spod opodatkowania tym podatkiem jest zwolniona.

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 40 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t.j. Dz.U. 2011.177.1054 ze zm.) zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem VAT podlegają usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi, pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone przez w ramach Systemu nie mieszczą się w katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności należy zwrócić uwagę, że ww. usługi nie będą stanowić depozytu nieprawidłowego, gdyż nie będzie mieć możliwości swobodnego rozporządzania środkami pieniężnymi wpłaconymi przez Wnioskodawcę na Rachunek rozliczeniowy – wszelkie operacje będą wykonywane na podstawie dyspozycji Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku usługi wykonywane przez na rzecz Spółki oraz innych Spółek z Grupy w ramach Systemu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt, że nie są wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC zawartym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spółka podkreśla jednocześnie, że nawet gdyby uznać, że usługi świadczone przez mieszczą się w ramach katalogu wskazanego w ww. przepisie, to nie będą one podlegały opodatkowaniu PCC gdyż są zwolnione spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza - na podstawie umowy ramowej zawartej z - przystąpić do wewnętrznego systemu zarządzania płynnością finansową. Umowa dotyczy świadczenia przez usług w zakresie zarządzania polityką finansową Spółki. Celem Umowy jest maksymalizacja dochodu z odsetek, redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyk finansowych po stronie Spółki. W ramach Umowy oferuje katalog niezależnych od siebie usług obejmujący:

  1. obsługę wewnętrznej ewidencji w postaci wirtualnych rachunków rozliczeniowych (dalej „Rachunki rozliczeniowe” lub „Rachunek rozliczeniowy”),
  2. możliwość zadłużania się w ramach Rachunków rozliczeniowych,
  3. możliwość realizacji płatności przez na zlecenie Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz obowiązujący stan prawny, należy stwierdzić, że planowane usługi finansowe nie należą do katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również nie odpowiadają one elementom przedmiotowo istotnym chociażby jednej z czynności ujętych w tymże katalogu. W konsekwencji czego usługi wykonywane przez na rzecz Spółki w ramach Systemu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
PL/LM/830/13/BNJ/14/RD-26004 | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
ILPB2/436-349/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

usługi finansowe
IPPP3/443-874/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.