IBPBII/1/4514-77/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości
IBPBII/1/4514-77/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. nieodpłatne zniesienie współwłasności
  2. nieruchomości
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 6 października 2010 r. na mocy umowy darowizny nabył od swojej siostry oraz jej męża udział 37/100 części we współwłasności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z jednej działki ewidencyjnej gruntu. W chwili nabycia nieruchomości Wnioskodawca był stanu wolnego. Wnioskodawca wraz ze swoją obecną żoną oraz siostrą i jej mężem wznoszą na niniejszej nieruchomości budynek mieszkalny, dwurodzinny w zabudowie bliźniaczej.

Z uwagi na fakt, iż przez znaczny okres czasu budowy Wnioskodawca przebywał poza granicami kraju, część faktur oraz rachunków, dotyczących przedmiotowej budowy była wystawiana przez dostawców na rzecz bądź to siostry Wnioskodawcy, bądź też jej męża. Środki na nabycie niniejszych towarów oraz usług należały jednak do Wnioskodawcy.

Szwagier Wnioskodawcy posiadając upoważnienie do jego konta wypłacał środki pieniężne z konta bankowego Wnioskodawcy, regulując następnie faktury dostawców oraz wykonawców. Wnioskodawca jako dowód poniesienia przedmiotowych wydatków posiada zatem dokumenty w postaci:

  1. faktur wystawionych na jego imię, bądź też
  2. faktur wystawionych na imię siostry lub szwagra wraz z dowodami pobrania środków pieniężnych przez szwagra (dowód imienny).

Współwłaściciele planują obecnie nieodpłatne (tj. bez spłat i dopłat) zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości, tak aby Wnioskodawca otrzymał 37/100 części powierzchni działki oraz część budynku (50%), która została wzniesiona nakładami Wnioskodawcy oraz jego obecnej żony. W wyniku planowanego podziału, Wnioskodawca uzyska zatem powierzchnię gruntu proporcjonalną do posiadanego udziału, tj. 37/100 części, jednakże o wartości przenoszącej wartość jego udziału (z uwagi na nabycie 50% nie 37% wartości budynku).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, w stanie faktycznym sprawy będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu opisanego zniesienia współwłasności...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym sprawy, po jego stronie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym podatkowi podlegają m.in. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Wnioskodawca wskazał, że zarówno w doktrynie jak i praktyce orzeczniczej organów podatkowych podkreśla się, iż katalog zawarty w art. 1 ww. ustawy jest katalogiem zamkniętym, a przepis ten wymaga ścisłej wykładni: „Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog enumeratywnie wyliczonych zdarzeń, których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie można rozszerzać o zdarzenie inne aniżeli wymienione wprost w art. 1 ww. ustawy. Wynika to z doktrynalnego zakazu interpretacji przepisów podatkowych w sposób rozszerzający lub przez analogię (Podatek od czynności cywilnoprawnych komentarz, Gargul Michał, Oleś Wiesław, LexisNexis Warszawa 2013).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdził, iż w stanie faktycznym sprawy nie powstanie obowiązek z tytułu zniesienia współwłasności, jako że strony nie przewidują spłat lub dopłat związanych z niniejszą czynnością. Nie można natomiast uznać za spłatę lub dopłatę poniesionych przez wnioskodawcę ciężarów na wzniesienie budynku usytuowanego na nieruchomości będącej przedmiotem podziału.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie, po uzupełnieniu wniosku w zakresie wskazanym w piśmie z 15 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4515-37/15/MCZ.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

umowy dożywocia,

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

umowy depozytu nieprawidłowego,

umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego wymienione w nim tytuły stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w wyniku notarialnej umowy zniesienia współwłasności nabędzie bez spłat i dopłat udział w nieruchomości wynoszący 37/100 części.

Powołane powyżej przepisy regulują opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie takich umów o zniesienie współwłasności, z którymi związane są spłaty lub dopłaty.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce zniesienie współwłasności nieruchomości i – jak wskazał Wnioskodawca we wniosku – zniesienie to będzie nieodpłatne, tj. bez spłat i dopłat, to jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Wobec czego czynność ta nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieodpłatne zniesienie współwłasności
ILPB2/436-280/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
IPPP3/4512-432/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-21/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.