IBPBII/1/4514-75/15/MD | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie umowy cash poolingu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
IBPBII/1/4514-75/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności cywilnoprawne
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. umowa nienazwana
 5. usługi finansowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Pool Leader) wraz z jedną lub kilkoma spółkami należącymi do tej samej Grupy kapitałowej (mającymi siedzibę na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski (dalej: Uczestnicy Systemu), zamierza przystąpić do umowy o świadczenie usług zautomatyzowanego wspólnego zarządzania płynnością finansową polegającego na zerowaniu sald, tj. tzw. „zero-balancing” cash poolingu (dalej: Umowa). Stronami Umowy będą: Pool Leader, Uczestnik lub Uczestnicy Systemu (jedna lub kilka spółek z Grupy kapitałowej), bank z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Bank) oraz bank z siedzibą na terytorium Belgii. Przy tym do Umowy w każdym momencie będą mogli przystąpić kolejni Uczestnicy Systemu.

Na podstawie tej Umowy Bank będzie świadczył usługę należącą do zakresu usług bankowych, tj. usługę cash poolingu, umożliwiającą Grupie kapitałowej, do której należą Pool Leader oraz Uczestnicy Systemu, bardziej efektywne, codzienne zarządzanie środkami pieniężnymi i kredytami (a zatem z jednej strony – maksymalizację przychodów odsetkowych, a z drugiej– minimalizację obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia). Umowa ta wpłynie zatem na umocnienie konkurencyjności całej Grupy kapitałowej oraz umożliwi korzystanie przez poszczególne spółki z Grupy ze wspólnej płynności finansowej całej Grupy kapitałowej. Umowa cash poolingu, do której przystąpią Pool Leader oraz Uczestnicy Systemu jest zatem umową nienazwaną (ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy), której celem jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z perspektywy Pool Leadera oraz Uczestników Systemu, zasadniczym elementem Umowy będzie wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych poprzez koncentrację środków pieniężnych wszystkich spółek Grupy kapitałowej na jednym rachunku rozliczeniowym. W celu realizacji tych założeń, Pool Leader będzie posiadać w ramach Umowy rachunek bieżący w EUR (dalej: „Target Account”) w Banku, a Uczestnik Systemu – rachunek bieżący w EUR (dalej: „Source Account”) w banku z siedzibą w Polsce lub w innym kraju, przy czym bank, w którym Uczestnik Systemu będzie posiadał rachunek bieżący nie będzie stroną Umowy. Rachunki te będą zorganizowane w pary rachunków Target Account - Source Account, przy czym Target Account w każdej parze będzie tym samym rachunkiem bankowym należącym do Pool Leadera, natomiast Source Account będzie w każdej parze innym rachunkiem otwartym dla danego Uczestnika System.

W ramach usługi cash poolingu realizowanej mocą postanowień Umowy, Bank będzie zobowiązany realizować przepływy pieniężne wyłącznie pomiędzy Pool Leaderem a każdym z Uczestników Systemu, w wyniku których saldo Source Account będzie codziennie sprowadzane do zera. Środki wynikające z dodatniego salda na Source Account będą zatem automatycznie przenoszone na Target Account. W przypadku, gdy saldo na Source Account będzie ujemne, Source Account będzie zasilany ze środków na Target Account, bądź z dostępnego na Target Account limitu kredytowego. W rezultacie powyżej opisanych przelewów, saldo Source Account będzie wynosić zero, przy czym saldo to nie będzie odwracane następnego dnia.

W zakresie dysponowania środkami na Target Account, Pool Leader będzie działał we własnym imieniu i na własny rachunek, nie otrzymując od Uczestników Systemu żadnych instrukcji co do sposobu dysponowania tymi środkami. Rozliczenie przekazanych lub otrzymanych środków pieniężnych z danym Uczestnikiem Systemu nastąpi dopiero w momencie rozwiązania z nim Umowy (tj. w momencie jego wyjścia z Systemu). W konsekwencji, wskutek przelewów dokonywanych pomiędzy Source Account a Target Account, Pool Leader i Uczestnik Systemu wejdą ze sobą w relację należność– zobowiązanie. Ponadto, Uczestnik Systemu, który

w przyjętym okresie rozliczeniowym (okresem rozliczeniowym może być np. jeden dzień, tydzień, miesiąc) będzie miał dodatnie skumulowane saldo wierzytelności, będzie uprawniony do otrzymania odsetek. Uczestnik, który w przyjętym okresie rozliczeniowym (okresem rozliczeniowym może być np. jeden dzień, tydzień, miesiąc) będzie miał ujemne skumulowane saldo wierzytelności, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie tych odsetek na koniec każdego okresu rozliczeniowego będzie Pool Leader. Wysokość stawki procentowej, będącej podstawą do rozliczenia odsetek (zarówno od salda dodatniego jaki ujemnego) będzie odpowiadać stawce rynkowej. Umowa nie będzie przewidywać dodatkowego wynagrodzenia dla Pool Leadera od Uczestników Systemu w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach Umowy.

Umowa będzie przewidywała wynagrodzenie na rzecz Banku za czynności przez niego wykonywane, które będzie wypłacane przez Pool Leadera. Wynagrodzenie to będzie kalkulowane odrębnie dla każdej pary rachunków Target Account – Source Account. W związku z uczestnictwem w Systemie dany Uczestnik Systemu będzie obciążany połową wysokości wynagrodzenia należnego za parę rachunków, w której Source Account, będzie rachunkiem otwartym dla niego. Wnioskodawca nie ma informacji czy i ewentualnie w jakiej proporcji wynagrodzenie otrzymane przez Bank od Pool Leadera na mocy Umowy będzie przekazywane bankowi z siedzibą w Belgii. Wynagrodzenie Banku należne za daną parę rachunków Target Account – Source Account będzie składać się z następujących elementów:

 • stałej miesięcznej opłaty,
 • opłaty za generowanie i wysyłkę wyciągów elektronicznych z Target Account,
 • opłaty za każdorazowe przeksięgowanie salda pomiędzy Source Account a Target Account lub odwrotnie.

W ramach Umowy, Bank będzie wykonywał następujące czynności:

 • generowanie i wysyłka wyciągów z Target Account do banku z siedzibą w Belgii,
 • uznawanie Target Account kwotą, którą obciążony został Source Account w przypadku, gdy w danym dniu saldo Source Account było dodatnie,
 • obciążanie Target Account kwotą, którą uznany zostanie Source Account w przypadku, gdy w danym dniu saldo Source Account było ujemne.

W ramach Umowy, bank z siedzibą w Belgii będzie wykonywał następujące czynności:

 • odbiór wyciągów z Source Account i Target Account,
 • obliczanie salda Source Account na podstawie otrzymanego wyciągu,
 • wysłanie komunikatu obciążającego Source Account w przypadku, gdy w danym dniu saldo Source Account było dodatnie,
 • wysłanie komunikatu obciążającego Target Account w przypadku, gdy w danym dniu saldo Source Account było ujemne,
 • wysłanie do Pool Leadera raportu przedstawiającego daty i kwoty transakcji wykonanych w ramach Umowy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W ramach Umowy, Pool Leader będzie wykonywał m.in. następujące czynności:

 • wprowadzenie przyjętej stawki odsetek do raportu otrzymanego z banku z siedzibą w Belgii, co spowoduje automatyczne przeliczenie odsetek w oparciu o otrzymane z banku z siedzibą w Belgii dane transakcji wykonanych w ramach Umowy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • kalkulowanie odsetek należnych wobec Uczestnika Systemu lub od Uczestnika Systemu w związku z zerowaniem salda na Source Account,
 • prowadzenie stanu rozliczeń między Pool Leaderem a Uczestnikiem Systemu,
 • obciążanie Uczestnika Systemu połową wysokości wynagrodzenia za daną parę rachunków Target Account – Source Account.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.), czynności wykonywane w ramach Umowy zawartej z Bankiem opisanej w zdarzeniu przyszłym będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ani opisana w stanie faktycznym Umowa cash poolingu, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej Umowy (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Source Account należącym do Uczestnika Systemu a Target Account należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa cash poolingu jest Umową, która nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 u.p.c.c. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. podatkowi podlegają następujące czynności:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Umowa cash poolingu nie została wymieniona w powyższym, zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash poolingu jest najbardziej zbliżona swoją konstrukcją do umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo tego, że zawiera w sobie pewne elementy pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion.

W myśl art. 720 Kodeksu cywilnego, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Tymczasem Umowa cash poolingu (zarządzania płynnością finansową) jest umową o świadczenie usług finansowych oferowaną przez banki. Usługa ta jest przeznaczona do efektywnego zarządzania środkami finansowymi podmiotów gospodarczych. Głównym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest optymalizacja zarządzania stanem środków pieniężnych na wielu rachunkach bankowych należących do jednej grupy kapitałowej. Ogólnie usługa świadczona na rzecz Pool Leadera i pozostałych Uczestników Systemu polega na koncentrowaniu środków z jednego lub kilku rachunków typu Source Account otwartych dla Uczestników Systemu na Target Account otwartym dla Pool Leadera i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali oraz różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów na rynku bankowym. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków finansowych podmiotów należących do danej grupy kapitałowej z nadwyżkami innych podmiotów należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków. Jak wynika z treści wniosku, właśnie w tym celu Wnioskodawca przystąpi do omawianej Umowy.

Konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących spółek, nie wyczerpuje zatem istotnych znamion pożyczki. W przedmiotowym systemie zarządzania płynnością niektóre spółki z Grupy kapitałowej mogą posiadać chwilowo wolne środki finansowe, podczas gdy inne mogą posiadać niedobór tych środków. Z tytułu uczestnictwa w powyższych transakcjach dla wszystkich spółek grupy kapitałowej powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia lub realizacji umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Wolne środki Uczestnika Systemu zarządzania płynnością transferowane są przez Bank z Source Account na Target Account. W przypadku natomiast, gdy u danego Uczestnika Systemu wystąpią chwilowe niedobory środków finansowych Uczestnik ten może skorzystać ze środków innych uczestników zgromadzonych na Target Account lub w przypadku braku nadwyżek na Target Account, z limitu kredytowego na Target Account.

W ocenie Wnioskodawcy, wpłat i wypłat dokonywanych na/z Source Account zwiększających lub zmniejszających saldo na Target Account nie można łączyć z obowiązkiem ustalenia jakiejkolwiek relacji prawnej pomiędzy Pool Leaderem a Uczestnikiem Systemu. Podkreślić należy, iż elementem analizowanej struktury nie jest umowa pomiędzy Pool Leaderem a podmiotem z Grupy będącym posiadaczem Source Account, lecz umowa lub pakiet umów pomiędzy Bankiem a wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy kapitałowej, w tym Pool Leaderem, uczestniczącymi w procesie konsolidacji sald.

Ponadto, żadnej ze stron przedmiotowej Umowy nie można określić jako „biorącego pożyczkę” lub „dającego pożyczkę”. Przedmiotowa Umowa nie zawiera bowiem zobowiązania żadnego z podmiotów wchodzących w skład Grupy kapitałowej do przeniesienia na własność innego podmiotu wchodzącego w skład tej Grupy określonej ilości pieniędzy ani też zobowiązania do zwrotu tej samej ilości pieniędzy.

Dodatkowo, wskazać należy, iż jeśli w Systemie będzie uczestniczył więcej niż jeden Uczestnik Systemu, nie będzie możliwe określenie, który z Uczestników Systemu korzysta bądź udostępnia środki finansowe, gdyż salda na rachunkach Source Account zerowane będą automatycznie, a środki finansowe będą gromadzone na Target Account bez wskazywania dla którego z Uczestników Systemu są przeznaczone. Podobnie w przypadku otrzymania środków finansowych przez Uczestnika Systemu, nie będzie on otrzymywał informacji, od kogo środki te pochodzą (nie będzie to zresztą możliwe, gdyż wszystkie środki pieniężne pochodzące z rachunków typu Source Account będą gromadzone na jednym rachunku Target Account bez wskazywania źródła ich pochodzenia).

Umowa cash poolingu w żadnym wypadku nie realizuje również ekonomicznego celu pożyczki. O ile ekonomicznym celem umowy pożyczki jest korzystanie przez ściśle określony czas z cudzego kapitału, w ściśle określonej wysokości, w celach inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, zwykle za zapłatą pożyczkodawcy umówionego wynagrodzenia, o tyle w umowie o zarządzanie płynnością finansową uczestnicy umowy realizują cel przedstawienia Bankowi skonsolidowanego salda grupy rachunków (saldo na Target Account), tak aby należne Bankowi odsetki zostały naliczone w mniejszej wysokości w przypadku ujemnego salda skonsolidowanego Grupy kapitałowej lub aby Bank naliczył wyższe odsetki w przypadku dodatniego salda skonsolidowanego grupy kapitałowej. Nadrzędnym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z Grupy poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych tych podmiotów.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstaw do zakwalifikowania transakcji typu cash pooling jako umów pożyczek.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, Umowa o zarządzanie płynnością finansową, której stronami będą Wnioskodawca, inne spółki będące członkami Grupy kapitałowej, Bank i bank belgijski, opisana w zdarzeniu przyszłym, jak również żadne czynności wykonywane w ramach tej Umowy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na uzasadnienie swojego stanowiska, Wnioskodawca wskazał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myśl art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę.

Należy stwierdzić, że umowa cash poolingu pozostaje umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

Umowa cash poolingu jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Cash pooling polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków podmiotów należących do danej grupy nadwyżkami innych podmiotów należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków. Jak wynika z treści wniosku, właśnie w tym celu Wnioskodawca przystąpił do omawianej umowy.

W przypadku cash poolingu mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik cash poolingu posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tak samo uczestnik, który posiada niedobory nie wie, środkami którego podmiotu zostaną one zniwelowane. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest – co do zasady – rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu lub też rachunek któregoś z uczestników, który posiada saldo dodatnie.

Przedstawiona we wniosku konstrukcja cash poolingu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestników niewątpliwie zawiera w sobie pewne elementy kredytowania jednych podmiotów przez drugie. Nie sposób jednak uznać, że wyczerpuje ona wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla umowy pożyczki.

Zatem, jeżeli umowa cash poolingu nie przyjmie charakteru żadnej z czynności wymienionych w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie będą się bowiem mieściły w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspólnym zarządzaniu środkami pieniężnymi (umowa cash poolingu), do której przystąpił Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.