IBPBII/1/4514-73/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe konwersji dopłat na kapitał zapasowy za zobowiązania
IBPBII/1/4514-73/15/AŻinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. dopłata
  3. obowiązek podatkowy
  4. podatek od czynności cywilnoprawnych
  5. podstawa opodatkowania
  6. spółki
  7. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 marca 2015 r.), uzupełnionym 25 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych konwersji dopłat na kapitał zapasowy za zobowiązania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych konwersji dopłat na kapitał zapasowy za zobowiązania.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 13 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4514-73/15/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 25 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka kapitałowa, w której 100% udziałów posiada spółka-matka, posiada zobowiązania wobec spółki-matki z tytułu dostaw towarów. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zobowiązaniu wspólnika do wniesienia dopłaty na zwiększenie kapitału zapasowego, dokonując potrącenia kwoty dopłat na zwiększenie kapitału zapasowego ze zobowiązaniami spółki-córki wobec spółki-matki, wynikającymi z dostaw towarów. Dopłaty do kapitału zapasowego mają charakter zwrotny. Nie zakłada się trwałego zwiększenia kapitału spółki.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż jest pomiotem, do którego są wnoszone dopłaty na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy konwersja zobowiązań na kapitał zapasowy, z koniecznością zwrotu tych dopłat, stanowi zmianę umowy spółki...

Wnioskodawca przywołując treść art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazał, iż z katalogu zmian wyłączono podziały spółek, które w świetle dyrektywy UE traktowane są jako działania restrukturyzacyjne.

Wnioskodawca stwierdził, że rodzaje zdarzeń powodujących zmianę umowy spółki określono w sposób wyczerpujący z uwzględnieniem poszczególnych kategorii spółek. Zatem inne zmiany umowy spółki, niewymienione w cytowanym przepisie, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W katalogu zmian umowy spółki określonym w komentowanym przepisie zastosowano m. in. kryterium „zwiększenia majątku (kapitału zakładowego) spółki” jako kryterium uzasadniające obciążenie omawianym podatkiem dokonanej zmiany umowy spółki. Nawet dokonanie zmian umowy spółki, o których mowa w komentowanym przepisie, nie będzie stanowiło podstawy do obciążenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji gdy nie nastąpi zwiększenie majątku (kapitału zakładowego) spółki. Ustawodawca jako przyczynę zwiększenia majątku (kapitału zakładowego) spółki wskazuje wniesienie lub podwyższenie wkładu, a także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Wniesienie lub podwyższenie wkładu tylko wtedy powoduje obowiązek zapłaty podatku, gdy wartość wkładu powoduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty, które mają charakter zwrotny, tworzące w spółce kapitał zapasowy, nie stanowią zmiany umowy spółki, w konsekwencji nie rodzą obowiązku opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej – uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 powyższego Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka kapitałowa, w której 100% udziałów posiada spółka-matka, posiada zobowiązania wobec spółki-matki z tytułu dostaw towarów. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zobowiązaniu wspólnika do wniesienia dopłaty na zwiększenie kapitału zapasowego, dokonując potrącenia kwoty dopłat na zwiększenie kapitału zapasowego ze zobowiązaniami spółki-córki wobec spółki-matki, wynikającymi z dostaw towarów. Dopłaty do kapitału zapasowego mają charakter zwrotny. Nie zakłada się trwałego zwiększenia kapitału spółki.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dopłaty, które mają charakter zwrotny, tworzące w spółce kapitał zapasowy, nie stanowią zmiany umowy spółki, w konsekwencji nie rodzą obowiązku opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionym stanowiskiem nie można się zgodzić. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy za zmianę umowy przy spółce kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Wskazany przepis podaje więc dwie rozłączne czynności, które uważane są za zmiany umowy spółki kapitałowej. Jedna to podwyższenie kapitału zakładowego, które jest finansowane z wkładów lub ze środków spółki. Druga czynność to dopłaty i w przypadku tej czynności nie jest wymagany warunek, aby wiązały się one z podwyższeniem kapitału zakładowego. A zatem opisane we wniosku dopłaty – mimo, że zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy - podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Wskazanie, iż mają one charakter zwrotny (jak również fakt, że przy tej czynności nastąpi kompensata (potrącenie) zobowiązań z tytułu dopłat i zapłaty za towary) nie wpływa na sposób opodatkowania tych dopłat. Podstawą opodatkowania będzie wartość dopłaty.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.