IBPBII/1/4514-51/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy dopłaty otrzymane przez Wnioskodawcę (Sp. z o.o.) od jedynego wspólnika – Spółki zagranicznej X będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy z tego tytułu?
IBPBII/1/4514-51/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. dopłata
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. podstawa opodatkowania
 6. spółka kapitałowa
 7. spółki
 8. udziałowiec
 9. umowa spółki
 10. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Obowiązek podatkowy
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania dopłaty do spółki:

 • w części dotyczącej wskazania podmiotu, na którym będzie ciążył obowiązek podatkowy – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. skutków podatkowych dokonania dopłaty do spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zagraniczna X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w wyniku umowy kupna sprzedaży zamierza nabyć wszystkie udziały od wspólników Wnioskodawcy (Spółki z o.o., Spółki) i tym samym stać się jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy.

Następnie Wnioskodawca zamierza podjąć uchwałę o dokonaniu dopłaty do Spółki, która zostanie pokryta w całości przez jej jedynego wspólnika, tj. Spółkę zagraniczną X. Dopłaty zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami umowy Spółki – przez uchwałę wspólnika (Spółkę zagraniczną X), która wskaże ich wysokość oraz termin ich wniesienia. Cały proces dokonania dopłat do Spółki odbędzie się zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy w związku z dokonaniem przez jedynego wspólnika – Spółkę zagraniczną X dopłat do Spółki (Wnioskodawcy), istnieje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kwoty dopłaty...
 2. Na kim ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanej dopłaty, na Spółce (Wnioskodawcy), czy na jej jedynym wspólniku, tj. Spółce zagranicznej X, która w całości pokryła dopłatę...
 3. Czy fakt, że przyszły wspólnik Spółki, tj. Spółka zagraniczna X ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wpływa na wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania dopłat do Spółki...

Wnioskodawca wskazał, że poprzez zmianę umowy Spółki, wprowadzona zostanie możliwość dokonywania dopłat do tej Spółki. Następnie, jedyny wspólnik Spółki, tj. Spółka zagraniczna X podejmie uchwałę o dopłatach, określając ich wysokość i termin uiszczenia. Dopłaty zostaną uiszczone w całości przez jedynego wspólnika – Spółkę zagraniczną X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że dopłaty do Spółki z o.o. zostaną dokonane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych i będzie należało je traktować jako zmianę umowy spółki, na Spółce zagranicznej X (podatniku) będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kwoty dopłaty. Na podatniku nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia innych podatków z tytułu dopłaty, np. podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ będzie miał tutaj zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie uznaje za przychód dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych – tak jak ma to miejsce. Zgodnie z powyższym, podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia 0,5% kwoty dopłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jednocześnie dopłaty do Spółki są wyłączone od podatku dochodowego od osób prawnych. Brak jest w polskim systemie prawnym przepisów, które uzależniałyby wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych od siedziby wspólnika położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania dopłaty do spółki. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej – uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu

– dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.)

zamierza podjąć uchwałę o dokonaniu dopłaty do Spółki, która zostanie pokryta w całości przez jej jedynego wspólnika, tj. Spółkę zagraniczną X, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dopłaty zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami umowy spółki – przez uchwałę wspólnika (Spółkę zagraniczną X), która wskaże wysokość dopłat oraz termin ich wniesienia. Proces dokonania dopłat do Spółki odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały o dokonaniu dopłaty do Spółki (Wnioskodawcy) przez jedynego jej wspólnika – Spółkę zagraniczną X będzie stanowić zmianę umowy Spółki (Wnioskodawcy), podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stosownie do uregulowania art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – stawka podatku będzie wynosiła 0,5%. Podstawę opodatkowania omawianym podatkiem będzie stanowiła – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wartość dopłat. Powstały w związku z dokonaniem zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – będzie ciążył na spółce (Wnioskodawcy). Obowiązek ten powstanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłaty.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) z tytułu dopłat do Spółki spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie po stronie Spółki zagranicznej X, gdyż to nie na niej będzie ciążył ten obowiązek, lecz po stronie Wnioskodawcy. Jednocześnie okoliczność, że Spółka zagraniczna X ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie ma znaczenia dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że na Spółce zagranicznej X (podatniku) będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w pozostałej części należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.