IBPBII/1/4514-4/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy czynność podziału przez wydzielenie, w wyniku której na Spółkę wydzieloną zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z działalnością transportową będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/4514-4/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. podział spółki
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem spółki pod firmą X Sp. z o.o. (dalej: Spółka). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na chowie i hodowli m.in. bydła, koni, drobiu (działalność główna). Ponadto Spółka prowadzi również działalność transportową w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, które są funkcjonalnie, organizacyjnie oraz bilansowo wydzielone od działalności głównej Spółki (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa).

Z uwagi na to, że działalność główna oraz działalność transportowa istotnie się od siebie różnią pod względem sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztów oraz ryzyka gospodarczego, podjęto decyzję o prawnym oddzieleniu od siebie tych działalności, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością transportową wraz z zobowiązaniami zostaną wydzielone do spółki nowo zawiązanej (dalej: Spółka Wydzielona). Z kolei działalność główna będzie – po dokonaniu podziału – kontynuowana przez Spółkę dzieloną w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, które nie zostaną przeniesione na Spółkę Wydzieloną.

Wskutek podziału Spółki przez wydzielenie do Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które jest obecnie prowadzona działalność transportowa, a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane z działalnością transportową, w tym: środki pieniężne związane z tą działalnością, należności od kontrahentów, środki transportu, pracownicy, elementy wyposażenia, umowy z kontrahentami. Na potrzeby niniejszego wniosku należy przyjąć, że składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością transportową stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Spółka Wydzielona stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi bezpośrednio z działalnością transportową (m.in. kierowcy) na mocy art. 231 Kodeksu pracy. Spółka Wydzielona przejmie dotychczasową strukturę organizacyjną związaną z działalnością transportową. Planowany podział Spółki nie będzie miał charakteru aportu. Czynność ta nie będzie bowiem polegała na wniesieniu przez Spółkę części majątku do innego podmiotu w zamian za udziały wydane Spółce. Będzie to natomiast podział Spółki przez wydzielenie. Jego efektem będzie zachowanie bytu prawnego przez Spółkę dzieloną oraz utworzenie nowej Spółki (Spółki Wydzielonej) jako bezpośrednie następstwo podziału przy czym udziałowcami Spółki Wydzielonej staną się nie Spółka, lecz Wnioskodawca, jako jedyny udziałowiec Spółki dzielonej.

Wskutek podziału do Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione również zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością transportową, w tym zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania wobec zewnętrznych dostawców towarów i usług Spółki związanych z działalnością transportową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność podziału przez wydzielenie, w wyniku której na Spółkę Wydzieloną zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z działalnością transportową będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność podziału przez wydzielenie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Następnie Wnioskodawca powołał treść art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazał również, że stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Również w uzasadnieniu do projektu ustawy, którą 1 stycznia 2009 r. wprowadzono zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności podziału przez wydzielenie i dostosowano jej zapisy z zapisami dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. (uzasadnienie projektu ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, druk nr 748 Sejmu RP VI Kadencji) wskazano, że: „(...) w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych wprowadzono zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy.

Ustawodawca w projekcie ustawy nowelizującej stwierdził, że czynność zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej majątek w wyniku podziału nie może podlegać opodatkowaniu z dwóch powodów:

  • naruszałoby to zasadę jednokrotnego pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kapitałowych; podatek pobierany byłby bowiem pierwszy raz w momencie zawiązania spółki dzielonej (lub podwyższenia jej kapitału zakładowego), drugi raz – w momencie podziału tej spółki (gdzie podatnikiem byłaby spółka przejmująca);
  • naruszałoby to wprost określoną w dyrektywie 2006/7/WE zasadę braku opodatkowania transakcji podziału spółek kapitałowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zdarzenie, zacytowane przepisy oraz uzasadnienie ustawodawcy do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca stwierdził, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym transakcja podziału przez wydzielenie Spółki a także przeniesienie w wyniku tego podziału składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) związanych z działalnością transportową, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że w niniejszym wniosku występuje w imieniu Spółki Wydzielonej (jako potencjalnego podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu czynności podziału przez wydzielenie stosownie do regulacji art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) – jako podmiot, który planuje utworzenie tej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Jednocześnie w myśl art. 1 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się:

  1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

-także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powyższego przepisu wynika zatem, że do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się m.in. podział spółek przez wydzielenie.

Ww. uregulowania wynikają ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1319). Zmiany te miały na celu dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s.11). Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE 249 z dnia 03 października 1969 r., s.25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Zgodnie z powyższym, w celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, zmieniona ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.

Za zmiany o najistotniejszym znaczeniu należy uznać m.in. zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej, tj. zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektyw.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością transportową wraz z zobowiązaniami zostaną wydzielone do spółki nowo zawiązanej (Spółka Wydzielona). Z kolei działalność główna będzie – po dokonaniu podziału – kontynuowana przez Spółkę dzieloną w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, które nie zostaną przeniesione na Spółkę wydzieloną. Wskutek podziału Spółki przez wydzielenie do Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które jest obecnie prowadzona działalność transportowa, a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane z działalnością transportową, w tym: środki pieniężne związane z tą działalnością, należności od kontrahentów, środki transportu, pracownicy, elementy wyposażenia, umowy z kontrahentami. Spółka Wydzielona stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi bezpośrednio z działalnością transportową (m.in. kierowcy) na mocy art. 231 Kodeksu pracy. Spółka Wydzielona przejmie dotychczasową strukturę organizacyjną związaną z działalnością transportową. Planowany podział Spółki nie będzie miał charakteru aportu. Czynność ta nie będzie bowiem polegała na wniesieniu przez Spółkę części majątku do innego podmiotu w zamian za udziały wydane Spółce. Będzie to natomiast podział Spółki przez wydzielenie. Jego efektem będzie zachowanie bytu prawnego przez Spółkę dzieloną oraz utworzenie nowej Spółki (Spółki Wydzielonej) jako bezpośrednie następstwo podziału przy czym udziałowcami Spółki Wydzielonej staną się nie Spółka, lecz Wnioskodawca, jako jedyny udziałowiec Spółki dzielonej. Wskutek podziału do Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione również zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością transportową, w tym zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania wobec zewnętrznych dostawców towarów i usług Spółki związanych z działalnością transportową.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się zatem podział spółek (w tym podział przez wydzielenie). Stwierdzić należy więc, iż opisany we wniosku podział Spółki przez wydzielenie z niej składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) związanych z działalnością transportową, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ILPP1/443-894/14-2/NS | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPBII/1/4514-52/15/MZ | Interpretacja indywidualna

podział spółki
ILPB2/436-263/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.