IBPBII/1/4514-31/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/4514-31/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podział spółki
 5. podział spółki przez wydzielenie
 6. spółki
 7. umowa spółki
 8. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o., Spółka Przejmująca, Spółka) została założona przez dwie osoby fizyczne, łącznie zwane dalej Wspólnikami. Wspólnicy są jedynymi udziałowcami Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami.

Wspólnicy są również właścicielami udziałów innej spółki z o.o. (dalej: Spółka Dzielona). Wspólnicy są jedynymi udziałowcami Spółki Dzielonej. W związku z tym Spółka Dzielona może być uznawana za „spółkę siostrę” względem Spółki.

Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i wdrażania systemów monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o technologie GPS i GSM/GPRS. (Systemy Spółki Dzielonej umożliwiają bieżące monitorowanie floty samochodowej oraz pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie). Spółka Dzielona oferuje swoim klientom również usługi związane ze sprzedawanymi przez nią produktami – profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Działalność w powyżej opisanym zakresie jest uznawana za działalność podstawową Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona również jest właścicielem nieruchomości zabudowanej kamienicą (dalej: Nieruchomość). Nieruchomość jest przez Spółkę Dzieloną wynajmowana. Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności podstawowej.

Spółka Dzielona wydzieliła w swoich ramach odrębny departament (dalej: Departament). Utworzenie Departamentu nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Celem wyodrębnienia Departamentu było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki Dzielonej struktury realizującej zadania gospodarcze w zakresie wynajmu nieruchomości. Wraz z utworzeniem Departamentu formalnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki Dzielonej: działalność podstawową Spółki Dzielonej oraz działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem Nieruchomością.

W uchwale dotyczącej utworzenia Departamentu postanowiono, że działalność Departamentu będzie polegała na wynajmie i zarządzaniu Nieruchomością. Postanowiono także, że siedziba Departamentu będzie mieścić się na terenie Nieruchomości (czyli będzie znajdować się w innym miejscu niż główna siedziba Spółki Dzielonej). Prowadzenie spraw Departamentu powierzono kierownikowi Departamentu. Spółka Dzielona podpisała z kierownikiem Departamentu umowę zlecenia. Do zajmowania się sprawami Departamentu, na mocy uchwały wydzielającej Departament, oddelegowano dodatkowo dwóch pracowników, którzy objęli w Departamencie stanowiska specjalisty do spraw administracyjno-księgowych oraz specjalisty do spraw technicznych (dalej: Pracownicy). W celu formalnego przekazania Pracownikom stanowisk w Departamencie sporządzono aneksy do umów o pracę.

Zgodnie z podjętą uchwałą utworzony Departament został wyposażony w składniki majątkowe. Do wyłącznej dyspozycji Departamentu przypisano Nieruchomość oraz inne składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej Departamentowi działalności gospodarczej (samochód, komputery, telefon komórkowy). Departament posiada również odrębną nazwę.

W systemie księgowym Spółki Dzielonej dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z Departamentem oraz pozostałą działalnością Spółki Dzielonej (działalnością podstawową). Spółka Dzielona odrębnie ewidencjonuje (oznacza) faktury wystawiane w ramach Departamentu (faktury związane z najmem nieruchomości) i faktury otrzymywane w związku z prowadzeniem działalności przez Departament (faktury kosztowe). Departament posiada odrębny rachunek bankowy, którym posługuje się we wszystkich rozliczeniach związanych z jego działalnością. W uchwale dotyczącej wydzielenia postanowiono, że Departament będzie samodzielnie sporządzał sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. W związku z tym, Spółka Dzielona ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego Departamentu.

Departament świadczy usługi najmu na rzecz podmiotów zewnętrznych. Departament ma własnych klientów, którym świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń w Nieruchomości. Klienci korzystający z usług Departamentu z reguły nie korzystają z innych usług zapewnianych przez Spółkę Dzieloną (usług w zakresie działalności podstawowej). W związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem Departamentu Spółka Dzielona zawiera nie tylko umowy najmu z podmiotami wynajmującymi lokale w Nieruchomości, ale również inne umowy niezbędne do prowadzenia działalności polegającej na wynajmie Nieruchomości (umowy z dostawcami mediów do Nieruchomości, umowy związane z wykonaniem prac budowlano-remontowych w Nieruchomości, umowa o administrowanie Nieruchomością, itp.).

Obecnie rozważany jest podział Spółki Dzielonej. Podział ten miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (dalej: Ksh) i polegałby na przeniesieniu do Spółki części majątku Spółki Dzielonej wyodrębnionej w ramach Departamentu. Na Spółkę zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni w Nieruchomości, tj. związane z prowadzeniem działalności przez Departament (dalej: Majątek Wydzielany):

-Nieruchomość,

-Składniki majątkowe Departamentu takie jak samochód, komputery, telefon, itp.,

-Prawo do bazy danych klientów,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do Nieruchomości, w tym w szczególności:

 • z umowy o dostarczanie paliwa gazowego,
 • z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • z umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia usługi dystrybucji energii elektrycznej,
 • z umowy sprzedaży energii cieplnej,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umowy o administrowanie Nieruchomością,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu lokali w Nieruchomości,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami. Pracownicy zostaliby przejęci przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 231 Kodeksu pracy,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umowy zlecenia na prowadzenie spraw Departamentu zawartej z kierownikiem Departamentu,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie prac budowlano-remontowych w Nieruchomości,

-Prawa i zobowiązania wynikające z umowy na badania archeologiczne i na nadzór archeologiczny Nieruchomości.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia Majątku Wydzielanego do Spółki w Spółce doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostałyby objęte w całości przez Wspólników.

Zarówno Spółka, Wspólnicy, jak i Spółka Dzielona podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy podział Spółki Dzielonej przeprowadzony przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, towarzysząca planowanemu podziałowi Spółki Dzielonej i przeniesieniu majątku wydzielanego na Spółkę Przejmującą, będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podział Spółki Dzielonej przeprowadzony przez przeniesienie na Spółkę Majątku Wydzielanego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, towarzysząca planowanemu podziałowi Spółki Dzielonej i przeniesieniu Majątku Wydzielanego na Spółkę, nie będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 1 ust. 2 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany. W przypadku dokonywania zmiany umowy spółki kapitałowej opodatkowaniu stawką 0,5% podlega wartość, o którą zwiększa się kapitał zakładowy tej spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do
 1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
 2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

–także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W przepisie art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obok „przekształcenia” i „łączenia” spółek nie wymieniono ich podziału. Powyżej przytoczone, obecnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „ustawa nowelizująca”). W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., a więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, przepis ten stanowił, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważało się przekształcenie, podział łub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. W poprzednim brzmieniu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zatem wprost wymieniał podział spółek jako zmianę umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykreślenie z katalogu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółek świadczy o zamiarze wyłączenia tego rodzaju aktywności spod opodatkowania.

Na taki motyw wprowadzenia zmian w brzmieniu analizowanego przepisu wskazuje również treść uzasadnienia do ustawy nowelizującej (Druk Sejmowy nr 748 Sejmu RP VI kadencji, dalej zwany „Uzasadnieniem”), gdzie wskazano, że projektowana ustawa nowelizująca ma na celu dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, w tym głównie wdrożenie postanowień dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., str. 11, dalej „Dyrektywa 2008/7”). Na gruncie przepisów Dyrektywy 2008/7 podział spółki jest zaś zwolnioną z podatku kapitałowego czynnością restrukturyzacyjną (art. 5 ust. 1 lit. e w zw. z art. 4 Dyrektywy 2008/7). W dalszej części Uzasadnienia czytamy, że projekt ten zakłada „w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych – zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym: zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)”. Z Uzasadnienia wynika więc, że celem wprowadzenia ustawy nowelizującej oraz wolą ustawodawcy było m.in. zniesienie opodatkowania czynności podziału spółek. Zabiegi ustawodawcy zmierzały bowiem do definitywnego wyłączenia podziału spółek z zakresu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, że od 1 stycznia 2009 r. do katalogu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie należą już podziały spółek.

Oprócz wykładni historycznej, również wykładnia językowa prowadzi, zdaniem Wnioskodawcy, do niebudzących wątpliwości wniosków, że czynność podziału spółki i związane z podziałem podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z językowego brzmienia art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Katalogu tego nie otwiera żadne sformułowanie o znaczeniu analogicznym do stosowanego zwykle w prawie podatkowym zwrotu „w szczególności”. O enumeratywnym charakterze wyliczenia z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy również posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne”. Poprawność takiej interpretacji przepisu potwierdza przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2365/11, w którym stwierdzono, co następuje: „Za niebudzące wątpliwości należy uznać, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 u.p.c.c. Czynności te zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę. Czynności cywilnoprawne, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny w katalogu ustawowym, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem. Lista czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, a więc nie może być interpretowana rozszerzająco”. Tym samym przepis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tworzy katalog o zamkniętym charakterze, który nie może być w żaden sposób rozszerzony na inne czynności cywilnoprawne w nim niewymienione.

W związku z powyższym należy, zdaniem Wnioskodawcy, uznać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie te umowy spółki oraz zmiany tych umów, które zostały wprost wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że jeśli podział spółki przez wydzielenie nie został wymieniony w katalogu czynności opodatkowanych zawartych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie może on podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy czynność podziału Spółki Dzielonej i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał na jego potwierdzenie interpretacje podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Jednocześnie w myśl art. 1 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych d
 1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
 2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

-także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powyższego przepisu wynika zatem, że do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się m.in. podział spółek przez wydzielenie.

Ww. uregulowania wynikają ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319). W nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s.11). W wyniku nowelizacji brzmienia art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonanej na mocy ww. ustawy z dnia 7 listopada 2008 r., zniesiono opodatkowanie podziału spółek. Dostosowano w ten sposób zakres przedmiotowy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do przepisów Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE, która wyklucza opodatkowanie podziału spółki kapitałowej jako czynności restrukturyzacyjnej. Należy zaznaczyć, że Dyrektywa Rady Nr 2008/7/WE zastąpiła Dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE 249 z dnia 03 października 1969 r., s. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Zgodnie z powyższym, w celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, zmieniona ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że w Spółce z o.o. (Spółce Dzielonej), której Wnioskodawca (Spółka z o.o., Spółka Przejmująca) jest jedynym udziałowcem, rozważany jest podział przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej części majątku tej spółki, wyodrębnionej w ramach Departamentu. Spółka Dzielona jest właścicielem nieruchomości zabudowanej kamienicą. Na Wnioskodawcę zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni w ww. nieruchomości, tj. związane z prowadzeniem działalności przez Departament (Majątek Wydzielany). Podział miałby zostać przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia Majątku Wydzielanego do Spółki (Wnioskodawcy), w Spółce Przejmującej doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostałyby objęte w całości przez wspólników.

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikuje się zatem podział spółek (w tym podział przez wydzielenie). Stwierdzić należy więc, że opisany we wniosku podział Spółki Dzielonej przeprowadzony przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą (Wnioskodawcę) Majątku Wydzielanego (w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mimo zatem, że w wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej to nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta znajduje się poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Natomiast odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Sądów należy wskazać, że źródłem prawa są przepisy a nie orzecznictwo. Podkreślić należy, że orzeczenia te stanowią cenny dorobek w wykładni prawa ale jako takie nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.