IBPBII/1/4514-20/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy opisana sprzedaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego będzie obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/4514-20/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. sprzedaż ruchomości
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura – 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 7 i 10 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia sieci wodociągowej (wraz ze studniami), sieci kanalizacyjnej oraz kolektora klimontowskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia sieci wodociągowej (wraz ze studniami), sieci kanalizacyjnych oraz kolektora klimontowskiego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 26 marca 2015 r. znak: IBPP1/4512-43/15/AZb, IBPB II/1/4514-20/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 7 i 10 kwietnia 2015 r. (odpowiednio data uiszczenia brakującej opłaty i data uzupełnienia pozostałych braków formalnych).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał m.in., że przedstawiony we wniosku przyszły stan fatyczny (tj. zdarzenie przyszłe) w chwili obecnej jest już zdarzeniem przeszłym (tj. zaistniałym stanem faktycznym).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze studniami. Część z tych sieci została wybudowana przez A. Sp. z o.o., część została zakupiona przez A. Sp. z o.o. od R. S.A. na początku roku 2014 na podstawie faktury VAT ze stawką podatku ZW na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza nabyć od A. Sp. z o.o.:

 1. Sieci wodociągowe wraz ze studniami wybudowanymi przez A. Sp. z o.o. po roku 1993 oraz wykorzystywane do działalności opodatkowanej, od których A. Sp. z o.o. przysługiwało prawo odliczenia podatku od towarów i usług. Sieci te nie były wcześniej przedmiotem umów, w wyniku których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.
 2. Sieć wodociągową, którą A. Sp. z o.o. zakupił na początku roku 2014 od R. S.A. na podstawie faktury ze stawką ZW. Przed nabyciem sieci A. Sp. z o.o. dzierżawiło przedmiotową sieć co stanowiło pierwsze zasiedlenie. W związku z poniesieniem w latach 2013-2014 przez Gminę kosztów przełożenia sieci A. Sp. z o.o. uznało roszczenie Gminy w związku z czym ponosi opodatkowane koszty nakładów, których wartość przekracza 30% wartości początkowej sieci, tj. 273.914,41 zł.
 3. Na tych sieciach w okresie dzierżawy A. Sp. z o.o. nadbudowało studnie, których wartość również przekracza 30% wartości początkowej sieci w latach 2013-2014.
 4. Sieci wodociągowe (niektóre wraz ze studniami) i kanalizacyjne kupione przez A. Sp. z o.o. na początku roku 2014 od R. S.A. Sieci te były wcześniej dzierżawione przez A. Sp. z o.o., co stanowiło pierwsze zasiedlenie, od którego upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Na niektórych sieciach wodociągowych w latach 2013-2014 A. Sp. z o.o. nabudował studnie, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej. W sierpniu 2014 r. Wnioskodawca podpisał z A. Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest udostępnienie sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wynagrodzenie za korzystanie z niej.
 5. Kolektor klimontowski, który został zakupiony na początku roku 2014 przez A. Sp. z o.o. od R. S.A. ze stawką VAT ZW. Kolektor nie był przedmiotem dzierżawy ani innych umów, wskutek których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W sierpniu 2014 r. Wnioskodawca podpisał z A. Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest udostępnienie kolektora dla Wnioskodawcy w celu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego.

  W uzupełnieniu wniosku z 10 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że:

  • w lutym 2015 r. nabył od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe wraz ze studniami, sieci kanalizacyjne oraz kolektor klimontowski (wymienione w pkt od I do IV) na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 535 § 1 (winno być art. 535) Kodeksu cywilnego,
  • nabywane poszczególne rzeczy (wymienione w pkt od I do IV) stanowią ruchomości w świetle Kodeksu cywilnego.

  Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część z uzupełnienia Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

  W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

  Czy opisane transakcje będą obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

  Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że co do zasady podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych wzajemnie się uzupełniają, tzn. nigdy nie dochodzi do faktycznego opodatkowania zarówno na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jak i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Wnioskodawca podkreślił, że zasada ta wynika bezpośrednio z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowi on, że nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Od tej zasady ustawodawca w art. 2 pkt 4 lit. b) ww. ustawy zawarł wyjątek, który dotyczy sytuacji, gdy czynność cywilnoprawna polega na m.in. sprzedaży nieruchomości lub jej części albo nabyciu prawa użytkowania wieczystego. W takim przypadku zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie skutkuje wyłączeniem czynności spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Wnioskodawca zaznaczył, że należy mieć na uwadze, iż ustawa o podatku od towarów i usług w odróżnieniu od ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie posługuje się co do zasady pojęciami prawa rzeczowego (za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego) – przedmiotem opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest dostawa gruntu, budynku czy budowli.

  Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na gruncie podatku od towarów i usług należy kwalifikować jako budowle. Natomiast na gruncie prawa rzeczowego sieć nie stanowi nieruchomości ani jej części składowej (art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).

  Reasumując Wnioskodawca wskazał, że wyjątek z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania dla dostawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oznacza to, że opisane w stanie faktycznym w pkt III i IV transakcje – zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpowiednio na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

  Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

  Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%.

  Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym.

  W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

  Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
   • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe pra
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

  W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

  Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze studniami oraz kolektor klimontowski. Wszystkie nabyte rzeczy (wymienione w pkt od I do IV) stanowią ruchomości w świetle Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego.

  Zaznaczyć należy, że w przypadku umów sprzedaży o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, za wyjątkiem przypadków ściśle w tym przepisie określonych. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

  Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości) i prawo wieczystego użytkowania, w związku z dokonaniem których strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja będzie podlegać regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Ocena ta ma bowiem zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie czynności ww. sprzedaży podatkiem od towarów i usług lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  W interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-43/15/AZb potwierdzono, że sprzedaż sieci wodociągowych wraz ze studniami (opisanych w pkt I) oraz sieci wodociągowych (opisanych w pkt II) – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; sprzedaż sieci wodociągowych (niektórych wraz ze studniami) i kanalizacyjnych (opisanych w pkt III) – korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jednak z uwagi na złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia, przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; sprzedaż kolektora klimontowskiego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. A zatem w niniejszej sprawie w przypadku sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami (pkt od I do III) będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku sprzedaży kolektora klimontowskiego (pkt IV) z uwagi na fakt – jak wskazał Wnioskodawca – iż stanowi on ruchomość w świetle Kodeksu cywilnego, będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w powołanym art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (nabywca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/ stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.