IBPBII/1/436-393/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymując kwotę 185.000 zł tytułem spłaty Wnioskodawczyni również będzie musiała zapłacić od niej podatek? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej ?
IBPBII/1/436-393/14/BDinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 29 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 5 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku i zniesienia współwłasności na rzecz brata – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku i zniesienia współwłasności na rzecz brata.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 20 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/436-393/14/BD, IBPB II/2/415-1169/14/MW wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 5 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2004 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, po którym nabyła spadek na mocy postanowienia z 9 października 2006 r., wydanego zgodnie z rozporządzeniem testamentowym. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 31 października 2006 r. W skład masy spadkowej wchodziła m.in. 1/2 lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi (cały dom był podzielony na dwa odrębne lokale mieszkalne). Nieruchomość lokalowa znajdująca się na piętrze budynku była już wówczas wyłączną własnością brata Wnioskodawczyni.

W 2007 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, która była właścicielem drugiej połowy lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze tego budynku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z 26 października 2010 r. spadek po zmarłej matce nabyła Wnioskodawczyni oraz jej brat po 1/2 części. W związku z tym Wnioskodawczyni stała się właścicielem 3/4 części lokalu mieszczącego się na parterze przedmiotowego budynku, natomiast jej brat był właścicielem całego lokalu znajdującego się na piętrze tego budynku oraz właścicielem 1/4 części drugiego lokalu znajdującego się na parterze. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 17 listopada 2010 r.

W dniu 16 maja 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności. W wyniku postępowania sądowego została zawarta ugoda, na mocy której nieruchomość lokalowa na parterze budynku została przyznana w całości na własność brata Wnioskodawczyni. W związku z tym w dniu 11 października 2011 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 19 października 2011 r. W wyniku dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności brat stał się właścicielem całego budynku mieszkalnego. Tytułem spłaty 3/4 lokalu znajdującego się na parterze budynku brat zobowiązał się uiścić na rzecz Wnioskodawczyni kwotę w wysokości 185.000 zł w terminie 2,5 roku od daty prawomocności postanowienia, co niniejszym uczynił. Brat Wnioskodawczyni zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego położonego na parterze będącego przedmiotem ugody w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności – według wyciągu z operatu szacunkowego lokalu nr 1 położonego na parterze – wynosiła na dzień zawarcia ugody 257.997 zł. Suma przeznaczona do spłaty wynosiła 193.496 zł, jednakże na prośbę brata i za zgodą Sądu Wnioskodawczyni pomniejszyła tę sumę do kwoty 185.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymując kwotę 185.000 zł tytułem spłaty Wnioskodawczyni również będzie musiała zapłacić od niej podatek (Wnioskodawczyni nadmieniła, że kwestia dotycząca podatku od spadków i darowizn została już rozstrzygnięta)... Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej i jaka jest podstawa opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na podmiocie nabywającym rzecz ponad udział, a zatem na jej bracie, gdyż wartość majątku nabytego przez niego w drodze działu spadku przekracza wartość jego udziału w spadku. Stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Zgodnie z tą regulacją ustawową brat Wnioskodawczyni zapłacił podatek od niniejszej czynności. Tak więc w ocenie Wnioskodawczyni nie ma podstaw, aby suma 185.000 zł uzyskana przez nią tytułem spłaty była po raz kolejny opodatkowana. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż brak jest podstaw do objęcia Wnioskodawczyni obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej została przywołana ta część stanowiska, która dotyczyła tylko podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub, stosownie do pkt 3 z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody – od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3.

W przypadku umowy o dział spadku lub o zniesienie współwłasności obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności.

Z treści wniosku wynika, że na skutek zawartej ugody doszło do działu spadku i zniesienia współwłasności, w wyniku którego na wyłączną własność brata Wnioskodawczyni przyznany został w całości lokal mieszkalny. Tytułem spłaty, brat Wnioskodawczyni zobowiązał się uiścić kwotę 185.000 zł na jej rzecz.

Wskazać zatem należy, że dokonany dział spadku i zniesienie współwłasności, przewidujący obowiązek spłaty na rzecz Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciąży na podmiocie nabywającym rzecz ponad udział, a zatem obowiązek ten nie ciąży na Wnioskodawczyni.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dział spadku
IPPB1/415-1119/14-5/KS | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/443-1060/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-11/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.