IBPBII/1/436-380/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy czynność sporządzenia i złożenia pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-380/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. szkoła wyższa
 5. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pisma do instytucji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pisma do instytucji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację czynności cywilnoprawnej odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego (według interpretacji Wnioskodawcy) do uregulowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu:

-4 listopada 2014 r. na kwoty:

0,02 x 57 386 000 000 000 = 1 147 720 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 21 listopada 2008 r. + 5 lat),

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat),

oraz

0,02 x l 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x l 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat)

po ponownym złożeniu pisma w sekretariacie Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie reprezentowanej aktualnie przez Panią Prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz (adres e-mail: sprm@kprm.gov.pl), bez odpowiedzi.

Wnioskodawca wskazał, że prosi również o:

  - interpretację na temat podziału tego podatku, ponieważ wie, że kiedyś równomiernie należało odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Czyli np. nabywca ruchomości (np. samochód) płacił u siebie 1% podatku od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie zbywający ruchomość płacił 1% podatku od czynności cywilnoprawnych u siebie w podlegającym mu Urzędzie Skarbowym (X, Y, Z, W. czy miejsce zameldowania osoby reprezentującej daną jednostkę organizacyjną);
  - wskazanie ewentualnej deklaracji PCC (aktualny druk), którą Wnioskodawca ewentualnie ma przesłać do płatników (jednostki organizacyjne, osoby prawne) ze względu na indywidualny charakter interpretacji podatku od zaistniałych czynności cywilnoprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - podział procentowy zaległości podatkowych poszczególnych płatników. Czy Wnioskodawca ma złożyć deklarację jednocześnie w X (lokalnie) i Katowicach (centralnie, czyli u Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach), ponieważ pismo odnośnie podliczenia podatku złożył centralnie w jednostkach wymienionych poniżej, tj.:
 1. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (dwukrotnie),
 2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (Donald Tusk),
 3. Komisji do spraw etyki w Nauce w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie,
 4. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (Ewa Kopacz) (dwukrotnie)...

Wnioskodawca nadmienił, że występuje w charakterze osoby trzeciej ponieważ fizycznie nie posiada on środków finansowych mogących ten podatek uregulować i jednocześnie to nie on składał podpisy pod sfałszowanymi dokumentami.

Organ zaznacza, że przytaczając opis stanu faktycznego w niniejszej interpretacji pominął tę część wywodów Wnioskodawcy, która nie odnosi się do zagadnień podatkowych lecz dotyczy raczej osobistych, życiowych spraw Wnioskodawcy, w szczególności kształcenia się.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy powstał podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z pismem z 4 listopada 2014 r. wysłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 94 307 080 000 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery biliony trzysta siedem miliardów osiemdziesiąt milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę, ewentualnie na kwotę: 94 307 080 000 000 PLN/0,98 = 96 231 714 285 714,29 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć bilionów dwieście trzydzieści jeden miliardów siedemset czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 29/100) + ewentualne odsetki za zwłokę...
 2. Jeśli powstał podatek od zaistniałej czynności cywilnoprawnej, to czy kwota wymieniona jest kwotą netto czy brutto...
 3. Kto i gdzie ma zatem złożyć deklarację PCC i jaki typ deklaracji (druku) PCC ma wypełnić, bo w rozumieniu Wnioskodawcy nie jest on płatnikiem więc nic może się podpisać za kogoś na deklaracji PCC...
 4. Jaki organ Wnioskodawca ma poinformować w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należności na rzecz Urzędu Skarbowego w ......
 5. Jaki materiał dowodowy Wnioskodawca ma przygotować...

Według opinii Wnioskodawcy, w dniu 4 listopada 2014 r. powstał do zapłaty podatek od czynności cywilnoprawnych z ewentualnymi odsetkami (zależy od daty złożenia deklaracji PCC przez płatników) na rzecz Urzędu Skarbowego w X, reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w X na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 94 307 080 000 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery biliony trzysta siedem miliardów osiemdziesiąt milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę.

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rada Ministrów Donalda Tuska);
 • Komisja do spraw etyki w nauce – Państwowa Akademia Nauk;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rada Ministrów Ewy Kopacz);
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy kwota wymieniona jest kwotą netto (kwota brutto = kwota netto/0,98) podatek od czynności cywilnoprawnych może wynieść:

94 307 080 000 000 PLN/0,98 = 96 231 714 285 714,29 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć bilionów dwieście trzydzieści jeden miliardów siedemset czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 29/100) + ewentualne odsetki za zwłokę.

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rada Ministrów Donalda Tuska);
 • Komisja do spraw etyki w nauce – Państwowa Akademia Nauk;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rada Ministrów Ewy Kopacz);
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

Wnioskodawca w uzasadnieniu swego stanowiska powołał się na art. 8, art. 9, art. 13 § 1 pkt 2 lit. b), art. 14i § 2, art. 17a, art. 21 § 1, art. 21 § 2, art. 21 § 3, art. 30 § 1, art. 30 § 3, art. 30 § 4, art. 31, art. 32 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 1, art. 53 § 3, art. 58, art. 66 § 1 pkt 2, art. 107 § 1, art. 130 § 1,, art. 133 § 2, art. 165 § 1 oraz art. 264 Ordynacji podatkowej.

Według Wnioskodawcy:

 • Zaległość podatkowa wystąpiła 15 dni od daty doręczenia pisma tj.:
 • 19 listopada 2014 r. w związku z pismem z dnia 4 listopada 2014 r. przesłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, e-mail: sprm@ kprm.gov.pl).
 • Przepisy prawa nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, ponieważ 4 listopada 2014 r. wystąpiło zobowiązanie podatkowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie poinformowała Wnioskodawcy o złożeniu deklaracji podatkowej na piśmie w terminie proceduralnym 30 dni od powstania czynności cywilnoprawnej nie udzielając stosownej interpretacji bądź odmowy interpretacji na piśmie w związku z pismem wysłanym w dniu 4 listopada 2014 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Organ podatkowy powinien wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej ww. płatników.
 • Postępowanie powinien wszcząć Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wnioskodawca natomiast jako strona posiada materiał dowodowy w oryginale, który przedstawi na pisemne żądanie organu podatkowego bądź uprawnionego do kontroli i wszczęcia postępowania egzekucyjnego (instancja centralna).
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają zatem tylko te czynności (umowy), które zostały w ustawie wymienione.

Szczegółowe określenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ww. ustawie zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca sporządził i złożył pismo z 4 listopada 2014 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wnioskodawca zadał pytanie czy powstał podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z tym pismem. W opinii Wnioskodawcy w dniu 4 listopada 2014 r. powstał do zapłaty podatek od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że wskazana we wniosku czynność sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, ściśle w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienionych. Oznacza to, że czynność sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem w związku z ww. pismem w ogóle nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie wskazuje się, że z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, odniesienie się do prośby Wnioskodawcy w zakresie podziału podatku od czynności cywilnoprawnych, złożenia deklaracji PCC oraz podziału procentowego zaległości podatkowych, należało uznać za bezprzedmiotowe. Skoro bowiem w przedstawionym stanie faktycznym w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy, to tym samym nie powstają również żadne obowiązki związane z jego wykonaniem. Tym samym w związku z brakiem zaistnienia przesłanek warunkujących opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych – ustosunkowanie się do oceny stanowiska Wnioskodawcy zajętego w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 3, 4 i 5 również stało się bezprzedmiotowe.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.