IBPBII/1/436-361/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy umowy sprzedaży korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-361/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. czynności cywilnoprawne
 3. instrumenty finansowe
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. pośrednictwo finansowe
 7. umowa sprzedaży
 8. zakup akcji
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 25 listopada 2014 r.), uzupełnionym 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 13 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/436-361/14/MZ, IBPB II/1/436-362/14/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 24 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka akcyjna) jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie realizowania inwestycji i usług doradczych zapewniających wzrost wartości firmy swoich klientów i zwrot z zainwestowanego kapitału swojego i inwestorów.

W ramach ww. działalności Wnioskodawca niejednokrotnie dokonuje zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych (głównie akcji) i jako kupujący jest, co do zasady z tytułu dokonania tych czynności, podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdarzają się jednak transakcje, które polegają na tym, że Wnioskodawca podpisuje z inwestorem lub klientem umowę sprzedaży akcji, w ramach której występuje jako strona kupująca. Te konkretne transakcje, o których traktuje niniejszy wniosek, dotyczą zawsze akcji zdematerializowanych, niemających postaci dokumentu, a jedynie formę zapisu na rachunku w biurze maklerskim lub w Banku obsługującym sprzedawcę. Co więcej, akcje te są na co dzień notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w organizowanym przez tą spółkę alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Transakcje te dotyczą obrotu pozagiełdowego, ale za swój przedmiot mają papiery wartościowe zdematerializowane. Do nabycia praw z takich papierów wartościowych nie wystarczy podpisanie umowy sprzedaży akcji, a nawet zapłata ceny. Do ich przeniesienia konieczna jest jeszcze dyspozycja składana przez sprzedawcę w firmie inwestycyjnej, która go obsługuje i dopiero za jej pośrednictwem dochodzi do zapisania odpowiedniej liczby akcji na rachunku maklerskim kupującego. Z chwilą dokonania tego zapisu kupujący nabywa prawa do akcji zdematerializowanych, czyli mówiąc potocznie staje się ich właścicielem.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Pośrednictwo firmy inwestycyjnej wskazanej w opisie stanu faktycznego, zawartego we wniosku o interpretację polega na tym, że bez udziału i zaangażowania takiej firmy inwestycyjnej przeniesienie własności nabywanych przez Wnioskodawcę instrumentów finansowych, w szczególności akcji, nie jest możliwe. Wniosek dotyczy bowiem akcji zdematerializowanych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w zorganizowanym przez tą spółkę alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Akcje takie są jedynie zapisami na rachunkach maklerskich (brokerskich) prowadzonych przez firmy inwestycyjne.

Jak już wspomniano we wniosku o interpretację, a co wynika z art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Przepis ten jest rozwinięciem zasady obwiązującej w obrocie papierami wartościowymi na okaziciela, gdzie do przeniesienia ich własności niezbędne jest ich wydanie. W przypadku akcji zdematerializowanych ich wydanie jest oczywiście niemożliwe. Do przeniesienia praw z akcji, nawet pomimo podpisania stosownej umowy i zapłaty ceny, niezbędne jest ich „przelanie” z rachunku maklerskiego zbywcy, na rachunek nabywcy, co może się odbyć wyłącznie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Z taką firmą (lub firmami) każda ze stron transakcji posiada podpisaną stosowną umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego (brokerskiego), a pośrednictwo takiej firmy nie sprowadza się tylko do czynności technicznej, ale od jej aktywności uzależnione jest osiągnięcie skutku prawnorzeczowego, wynikającego z umowy zbycia akcji.

W opisanej wyżej transakcji firma inwestycyjna nie wykonuje stricte czynności maklerskich, które związane są z obrotem giełdowym akcjami. Niemniej wykonuje czynności maklerskie, m.in. te, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto do wykonania umowy zbycia akcji w obrocie pozagiełdowym firma inwestycyjna przyjmuje również zlecenie zbycia akcji, tyle że nie w wykonaniu obrotu giełdowego, a obrotu pozagiełdowego, wynikającego z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, jaką zawierają pomiędzy sobą jej strony. Niemniej nie zmienia to w niczym faktu, że bez udziału (pośrednictwa) firmy inwestycyjnej nabycie akcji w stanie faktycznym opisanym we wniosku nie jest możliwe.

Wskazana we wniosku firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, który jako kupujący zawarł umowy sprzedaży zdematerializowanych akcji w obiegu pozagiełdowym, ale z opisanym wyżej udziałem firm inwestycyjnych, bez których aktywności nabycie praw z akcji byłoby niemożliwe, mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy na zadane we wniosku pytania, a więc zarówno na to, które dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, jak i na to, które dotyczy zdarzenia przyszłego, należy odpowiedzieć w sposób twierdzący, czyli Wnioskodawca mógł i będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, stosownie do art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak ww. przepis ustawy stanowi, zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych (czyli m.in. biur maklerskich lub Banków, mających prawo prowadzenia rachunków depozytowych). Jak z kolei jasno wynika z art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. Dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której mowa wyżej, następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi.

Jak z powyższego wynika, sprzedaż papierów wartościowych (np. akcji) które są zdematerializowane, nie może nastąpić inaczej, jak za pośrednictwem firm inwestycyjnych, w których obie strony transakcji mają swoje rachunki depozytowe. Sama umowa i zapłata ceny są niewystarczające. Konieczna jest jeszcze stosowna dyspozycja złożona w firmie inwestycyjnej (np. w domu maklerskim), bez której czynność prawna, w postaci sprzedaży akcji zdematerializowanych, nie może dojść do skutku. Tym samym Wnioskodawca uważa, że skoro przy takich czynnościach prawnych (dokonanych w przeszłości i które dokonane zostaną w przyszłości) dla ich skuteczności konieczne jest pośrednictwo biura maklerskiego (czy szerzej, firmy inwestycyjnej), przesłanki zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o tym podatku, są spełnione.

Zdaniem Wnioskodawcy dodatkowo przemawia za tym fakt, że pod literą c) cytowanego art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest autonomiczne zwolnienie z tego podatku, które dotyczy przeprowadzania transakcji w ramach obrotu zorganizowanego. Tak więc zwolnienie, o którym mowa pod literą b) przywołanego przepisu dotyczy transakcji przeprowadzanych poza obrotem zorganizowanym, ale za pośrednictwem firm inwestycyjnych, które to pośrednictwo zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym we wniosku przypadku, występuje.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy przedstawionej w złożonym wniosku. W pozostałym zakresie zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, którymi w rozumieniu Kodeksu są przedmioty materialne (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

W związku z przywołanymi przepisami, należy stwierdzić, że zawarcie umowy sprzedaży akcji podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 9 wymienionej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

-w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby – z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.

W myśl natomiast art. 3 pkt 33 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawca (Spółka akcyjna) dokonuje zakupu akcji w obrocie pozagiełdowym na podstawie umów sprzedaży, które podpisuje z inwestorem lub klientem. Transakcje dotyczą akcji zdematerializowanych, niemających postaci dokumentu, a jedynie formę zapisu na rachunku w biurze maklerskim lub w Banku obsługującym sprzedawcę. Akcje te są na co dzień notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w organizowanym przez tą spółkę alternatywnym systemie obrotu NewConnect. W celu przeniesienia własności akcji sprzedający składa dyspozycję w firmie inwestycyjnej, która go obsługuje i dopiero za pośrednictwem tej firmy dochodzi do zapisania odpowiedniej liczby akcji na rachunku maklerskim kupującego (Wnioskodawcy). Firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych akcji wartościowych przenosi te akcje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Z firmą inwestycyjną (lub firmami) każda ze stron transakcji posiada podpisaną stosowną umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego (brokerskiego). Firma inwestycyjna nie wykonuje czynności maklerskich, które związane są z obrotem giełdowym akcjami. Wykonuje natomiast czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Do wykonania umowy zbycia akcji w obrocie pozagiełdowym firma inwestycyjna przyjmuje również zlecenie zbycia akcji, wynikające z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, jaką zawierają pomiędzy sobą jej strony.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zawierane – w sposób przedstawiony w stanie faktycznym – umowy sprzedaży akcji podlegają regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako umowy sprzedaży praw majątkowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy.

W celu przesądzenia czy umowy sprzedaży akcji zawierane w warunkach przedstawionych przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia na mocy powołanego przez niego art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych koniecznym jest ustalenie czy dokonywane są za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też zagranicznej firmy inwestycyjnej. Dokonywanie sprzedaży praw majątkowych za pośrednictwem tego rodzaju firmy, o której mowa w cyt. powyżej przepisie to nic innego jak zawarcie umowy sprzedaży przy współudziale czyli poprzez tę firmę. Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma więc miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna (zagraniczna firma inwestycyjna) prowadząca działalność uczestniczy przy sporządzaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem m.in. zawarcie umowy przez tę firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, czyli czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Z powyższego wynika zatem, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż akcji musi być dokonana za pośrednictwem podmiotu w nim wymienionego (firmy inwestycyjnej czyli np. domu maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej), który jako pośrednik tej umowy występuje w imieniu jednej ze stron. Dla celów zastosowania tegoż zwolnienia „pośrednictwo” – uczestnictwo firmy inwestycyjnej (np. domu maklerskiego) nie może się zatem ograniczyć tylko i wyłącznie do czynności technicznych polegających np. na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; przeksięgowaniu akcji za sprzedającego na kupującego; zarejestrowaniu umowy sprzedaży; potwierdzeniu, że zbywane akcje stanowią własność sprzedającego oraz przyjmowaniu zlecenia zbycia akcji, w wykonaniu obrotu pozagiełdowego, wynikającego z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, jaką zawierają pomiędzy sobą wyłącznie sprzedający i kupujący.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym brak jest przesłanek do zastosowania omawianego zwolnienia, gdyż przedmiotowa sprzedaż akcji nie jest dokonywana za pośrednictwem wskazanej firmy inwestycyjnej, czyli przy jej uczestnictwie. Każda z umów sprzedaży zawierana jest bowiem przez Wnioskodawcę, niebędącego przedstawicielem firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego). Firma inwestycyjna (dom maklerski) nie wykonuje również zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie. Czynności firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego), w związku z dokonywaniem sprzedaży akcji, ograniczają się bowiem wyłącznie do działań technicznych, takich jak wskazane w treści wniosku oraz jego uzupełnieniu: prowadzenie rachunku maklerskiego (brokerskiego) i zapisanie odpowiedniej liczby akcji na rachunku maklerskim kupującego.

Z treści wniosku wynika bowiem jednoznacznie, iż firma inwestycyjna czy też zagraniczna firma inwestycyjna czynności pośrednictwa, opisanej powyżej, nie wykonuje – nie zawiera umowy w imieniu żadnej ze stron transakcji, nie wykonuje zlecenia nabycia czy też zbycia akcji na rachunek dającego zlecenie. Wykonuje jedynie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. czynności polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych.

Zatem wskazany we wniosku współudział firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) przy dokonywaniu sprzedaży akcji nie mieści się w kategoriach pośrednictwa w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaż ta nie dokonywana jest bowiem za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) lecz przy jej udziale. Umowę sprzedaży strony tej umowy zawierają – jak wynika z treści wniosku – same, bez udziału innego podmiotu. Natomiast udział firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) sprowadza się tylko do zapisania na odpowiednich rachunkach efektów tej umowy. Tym samym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie są spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w tym przepisie. A zatem Wnioskodawca nie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Wykluczone jest zatem w tym przypadku zastosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.