IBPBII/1/436-327/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy zakup udziałów w nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-327/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. gospodarstwo rolne
 3. grunty rolne
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. podstawa opodatkowania
 7. sprzedaż nieruchomości
 8. udział
 9. umowa sprzedaży
 10. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 22 października 2014 r.), uzupełnionym 8 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/436-327/14/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 8 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest – jako notariusz – płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Właściciele nieruchomości o obszarze 70,49 ha, położonej poza granicami miasta, zamierzają sprzedać udziały po 1/4 części w tej nieruchomości na rzecz dwóch osób fizycznych. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość jest w całości oznaczona symbolami RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb i RV – co oznacza grunty orne. Nieruchomość nie jest zabudowana. Dotychczasowi współwłaściciele z tytułu posiadania nieruchomości uiszczają od dnia jej nabycia podatek rolny, nieruchomość nie jest wykorzystywana na działalność inną niż rolnicza.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:

 • osoby, na rzecz których nastąpi zbycie staną się współwłaścicielami w udziałach po 1/4 części nieruchomości rolnej o obszarze 70,49 ha, a dotychczasowi współwłaściciele zachowają w tej nieruchomości udział wynoszący 1/2 części,
 • nabywcy udziałów w nieruchomości nie są właścicielami (współwłaścicielami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • każdy z nabywców kupi udział 1/4 części w nieruchomości rolnej o obszarze 70,49 ha, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, tzn. proporcjonalnie na nabyty udział przypadać będzie 17,62 ha użytków rolnych, które samodzielnie również stanowić mogą gospodarstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanego we wniosku udziału w nieruchomości podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%, czy będzie z tego podatku zwolniona na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawczyni wskazała, że nieruchomość, w której zbywane mają być udziały, stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Zbycie udziałów wynoszących łącznie 1/2 część nie zmienia charakteru prawnego zbywanych gruntów (nadal jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym). Dla zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wystarczy, gdy nieruchomość, w której zbywany jest udział stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – tj. obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W ocenie Wnioskodawczyni, przedmiotowa sprzedaż udziału w nieruchomości jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla zastosowania powyższego zwolnienia nie ma znaczenia fakt, że przedmiotem sprzedaży nie jest cała nieruchomość, a jedynie udział w tej nieruchomości, zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit. a) stosujemy również w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży ma być udział w nieruchomości, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawczyni powołała na jego potwierdzenie interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 listopada 2012 r. znak: ITPB2/436-135/11/12-S/MK oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku: z 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 215/12. Wnioskodawczyni podkreśliła, że w uzasadnieniu cytowanego wyroku Sąd wskazał, że istotą zawisłego przed nim sporu jest wykładnia przepisów art. 9 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym definiującymi pojęcie gospodarstwa rolnego, a w rzeczy samej udzielenie odpowiedzi na pytanie podatnika, czy zwolnienie przewidziane w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży będzie udział w gospodarstwie rolnym.

Zatem, mając na uwadze wykładnię zacytowanych przepisów, w szczególności art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym dokonaną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 215/12, w myśl której, skoro w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 lit. a)) znajduje się odesłanie do rozumienia pojęcia gospodarstwa rolnego według przepisów o podatku rolnym (art. 2 ust. 1), to w sytuacji, gdy nie istnieje przepis wyłączający z gospodarstwa rolnego grunty stanowiące współwłasność, przez grunty stanowiące własność danej osoby należy rozumieć także grunty stanowiące jej współwłasność.

Zatem przy zamierzonej umowie sprzedaży udziałów w nieruchomości rolnej (łącznie 1/2 z 70,49 ha) w wielkości, która przekracza określoną w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym normę obszarową (1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) w części dotyczącej gruntów ornych znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W związku z przywołanymi przepisami, należy stwierdzić, że zawarcie umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) wymienionej ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywane udziały w gruncie (lub wydzielone części nieruchomości) w chwili dokonania zakupu będą w takiej wielkości, że utworzą gospodarstwo rolne u każdego z nabywców lub wejdą (zostaną włączone) w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością (współwłasnością) nabywców.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „gospodarstwa rolnego”, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 2 ust. 2 tej ustawy za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Przepis art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym stanowi, że jeżeli grunt, o którym mowa w art. 1 stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl natomiast ust. 6 art. 3 ww. ustawy, jeżeli grunty o których mowa w ust. 5 stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że właściciele nieruchomości o obszarze 70,49 ha, położonej poza granicami miasta, zamierzają sprzedać udziały po 1/4 części w tej nieruchomości na rzecz dwóch osób fizycznych. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość jest w całości oznaczona symbolami RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb i RV – co oznacza grunty orne. Nieruchomość nie jest zabudowana. Dotychczasowi współwłaściciele z tytułu posiadania nieruchomości uiszczają od dnia jej nabycia podatek rolny a nieruchomość ta nie jest wykorzystywana na działalność inną niż rolnicza. Osoby, na rzecz których nastąpi zbycie staną się współwłaścicielami w udziałach po 1/4 części ww. nieruchomości, a dotychczasowi współwłaściciele zachowają w tej nieruchomości udział wynoszący 1/2 części. Nabywcy udziałów w nieruchomości nie są właścicielami (współwłaścicielami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Każdy z nabywców kupi udział 1/4 części w przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, tzn. proporcjonalnie na nabyty udział przypadać będzie 17,62 ha użytków rolnych, które samodzielnie również stanowić mogą gospodarstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Mając na uwadze treść zacytowanych przepisów oraz zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawczynię należy uznać, że została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określona w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, transakcja zakupu udziałów po 1/4 części w tej nieruchomości przez nabywców korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.