IBPBII/1/436-323/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy czynności sporządzenia i złożenia pism do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji do spraw etyki w nauce podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-323/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. szkoła wyższa
 5. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pism do instytucji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pism do instytucji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację czynności cywilnoprawnej odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego (według Wnioskodawcy) do uregulowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach:

-24 czerwca 2013 r. na kwotę:

0,02 x 57 386 000 000 000 = 1 147 720 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 21 listopada 2008 r. + 5 lat) po złożeniu pisma w sekretariacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie , bez odpowiedzi,

-30 września 2013 r. na kwoty:

0,02 x 57 386 000 000 000 = 1 147 720 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 21 listopada 2008 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat) po ponownym złożeniu pisma w sekretariacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie bez odpowiedzi,

-8 listopada 2013 r. na kwoty:

0,02 x 57 386 000 000 000 = 1 147 720 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 21 listopada 2008 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x l 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat) w kancelarii sekretariacie Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie reprezentowanej przez Pana Prezesa Rady Ministrów , bez odpowiedzi,

-13 grudnia 2013 roku na kwoty:

0,02 x 57 386 000 000 000 = 1 147 720 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 21 listopada 2008 r. + 5 lat)

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r.

do 27 czerwca 2011 roku + 5 lat)

oraz

0,02 x 1 164 492 000 000 000 = 23 289 840 000 000 PLN (za okres od 13 czerwca 1991 r. do 27 czerwca 2011 r. + 5 lat) w sekretariacie Komisji do spraw etyki w nauce w Warszawie , bez odpowiedzi.

Wnioskodawca wskazał, że prosi również o:

-interpretację na temat podziału tego podatku, ponieważ wie, że kiedyś równomiernie należało odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Czyli np. nabywca ruchomości (np. samochód) płacił u siebie 1% podatku od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie zbywający ruchomość płacił 1% podatku od czynności cywilnoprawnych u siebie w podlegającym mu Urzędzie Skarbowym (B, G, K, W czy miejsce zameldowania osoby reprezentującej daną jednostkę organizacyjną);

-wskazanie ewentualnej deklaracji PCC (aktualny druk), którą Wnioskodawca ewentualnie ma przesłać do płatników (jednostki organizacyjne, osoby prawne) ze względu na indywidualny charakter interpretacji podatku od zaistniałych czynności cywilnoprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-podział procentowy zaległości podatkowych poszczególnych płatników. Czy Wnioskodawca ma złożyć deklarację jednocześnie w B(lokalnie) i K (centralnie, czyli u Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicac), ponieważ pismo odnośnie podliczenia podatku złożył centralnie w jednostkach wymienionych poniżej, tj.:

 • Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (dwukrotnie),
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,
 • Komisji do spraw etyki w Nauce w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie

Wnioskodawca nadmienił, że występuje w charakterze osoby trzeciej ponieważ fizycznie nie posiada on środków finansowych mogących ten podatek uregulować i jednocześnie to nie on składał podpisy pod sfałszowanymi dokumentami.

Organ zaznacza, że przytaczając opis stanu faktycznego w niniejszej interpretacji pominął tę część wywodów Wnioskodawcy, która nie odnosi się do zagadnień podatkowych lecz dotyczy raczej osobistych, życiowych spraw Wnioskodawcy, w szczególności kształcenia się.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy powstał podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z pismami:

 1. z 24 czerwca 2013 r. wysłanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kwotę 1 147 720 000 000 PLN (słownie: jeden bilion sto czterdzieści siedem miliardów siedemset dwadzieścia milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę, ewentualnie na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN/0,98 = 1 171 142 857 142,86 PLN (słownie: jeden bilion sto siedemdziesiąt jeden miliardów sto czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote 86/100) + ewentualne odsetki za zwłokę;
 2. z 30 września 2013 r. wysłanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 24 437 560 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery biliony czterysta trzydzieści siedem miliardów pięćset sześćdziesiąt milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę, ewentualnie na kwotę:
 3. 24 437 560 000 000 PLN/0,98 = 24 936 285 714 285,71 PLN (słownie: dwadzieścia cztery biliony dziewięćset trzydzieści sześć miliardów dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) + ewentualne odsetki za zwłokę;
 4. z 8 listopada 2013 r. wysłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 47 727 400 000 000 PLN (słownie: czterdzieści siedem bilionów siedemset dwadzieścia siedem miliardów czterysta milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę, ewentualnie na kwotę: 47 727 400 000 000 PLN/0,98 = 48 701 428 571 428,57 PLN (słownie: czterdzieści osiem bilionów siedemset jeden miliardów czterysta dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 57/100) + ewentualne odsetki za zwłokę;
 5. z 13 grudnia 2013 r. wysłanym do Komisji do spraw etyki w nauce w Państwowej Akademii Nauk na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 47 727 400 000 000 PLN (słownie: czterdzieści siedem bilionów siedemset dwadzieścia siedem miliardów czterysta milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę, ewentualnie na kwotę: 47 727 400 000 000 PLN/0,98 = 48 701 428 571 428,57 PLN (słownie: czterdzieści osiem bilionów siedemset jeden miliardów czterysta dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 57/100) + ewentualne odsetki za zwłokę.

2.Jeśli powstał podatek od zaistniałych czynności cywilnoprawnych, to czy kwota wymieniona jest kwotą netto czy brutto...

3.Kto i gdzie ma zatem złożyć deklarację PCC i jaki typ deklaracji (druku) PCC ma wypełnić, bo w rozumieniu Wnioskodawcy nie jest on płatnikiem więc nic może się podpisać za kogoś na deklaracji PCC...

4.Jaki organ Wnioskodawca ma poinformować w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należności na rzecz Urzędu Skarbowego w B...

5.Jaki materiał dowodowy Wnioskodawca ma przygotować...

Według opinii Wnioskodawcy, czterokrotnie powstaje podatek od czynności cywilnoprawnych z ewentualnymi odsetkami (zależy od daty złożenia deklaracji PCC przez płatników) na rzecz Urzędu Skarbowego w, reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w :

1.24 czerwca 2013 r. na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN (słownie: jeden bilion sto czterdzieści siedem miliardów siedemset dwadzieścia milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę;

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

2.30 września 2013 r. na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 24 437 560 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery biliony czterysta trzydzieści siedem miliardów pięćset sześćdziesiąt milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę;

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

3.8 listopada 2013 r. na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 47 727 400 000 000 PLN (słownie: czterdzieści siedem bilionów siedemset dwadzieścia siedem miliardów czterysta milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę;

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

4.13 grudnia 2013 r. na kwotę: 1 147 720 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN + 23 289 840 000 000 PLN = 47 727 400 000 000 PLN (słownie: czterdzieści siedem bilionów siedemset dwadzieścia siedem miliardów czterysta milionów złotych) + ewentualne odsetki za zwłokę.

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika Śląska w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 • Komisja do spraw etyki w nauce Państwowa Akademia Nauk;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy kwota wymieniona jest kwotą netto (kwota brutto = kwota netto/0,98) podatek od czynności cywilnoprawnych może wynieść:

1.w dniu 24 czerwca 2013 r.: 1 147 720 000 000 PLN/0,98 = 1 171 142 857 142,86 PLN (słownie: jeden bilion sto siedemdziesiąt jeden miliardów sto czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote 86/100) + ewentualne odsetki za zwłokę.

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

2.w dniu 30 września 2013 r.: 24 437 560 000 000 PLN/0,98 = 24 936 285 714 285,71 PLN (słownie: dwadzieścia cztery biliony dziewięćset trzydzieści sześć miliardów dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) + ewentualne odsetki za zwłokę;

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

3.w dniu 8 listopada 2013 r.: 47 727 400 000 000 PLN/0,98 = 48 701 428 571 428,57 PLN (słownie: czterdzieści osiem bilionów siedemset jeden miliardów czterysta dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 57/100) + ewentualne odsetki za zwłokę;

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika Śląska w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

4.w dniu 13 grudnia 2013 r.: 47 727 400 000 000 PLN/0,98 = 48 701 428 571 428,57 PLN (słownie: czterdzieści osiem bilionów siedemset jeden miliardów czterysta dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 57/100) + ewentualne odsetki za zwłokę.

Płatnicy to po kolei:

 • Politechnika Śląska w G.;
 • Akademia Sztuk Pięknych w K.;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 • Komisja do spraw etyki w nauce Państwowa Akademia Nauk;
 • jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa.

Wnioskodawca w uzasadnieniu swego stanowiska powołał się na art. 8, art. 9, art. 13 § 1 pkt 2 lit. b), art. 14i § 2, art. 17a, art. 21 § 1, art. 21 § 2, art. 21 § 3, art. 30 § 1, art. 30 § 3, art. 30 § 4, art. 31, art. 32 § 1, art. 32 § 2, art. 51 § 1, art. 53 § 1, art. 53 § 3, art. 58, art. 66 § 1 pkt 2, art. 107 § 1, art. 130 § 1,, art. 133 § 2, art. 165 § 1 oraz art. 264 Ordynacji podatkowej.

Według Wnioskodawcy:

-zaległość podatkowa wystąpiła 15 dni od daty doręczenia pisma tj.:

 1. 9 lipca 2013 r. w związku z pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. przesłanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Sekretariat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: ,
 2. 15 października w związku z pismem z dnia 30 września przesłanym do Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (Sekretariat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: ),
 3. 23 listopada 2013 r. w związku z pismem z dnia 8 listopada 2013 roku przesłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, ),
 4. 28 grudnia 2013 r. w związku z pismem z dnia 13 grudnia 2013 roku przesłanym do Państwowej Akademii Nauk (Komisja do spraw etyki w nauce,

-Przepisy prawa nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, ponieważ czterokrotnie wystąpiło zobowiązanie podatkowe. Żadna z jednostek organizacyjnych nie poinformowała Wnioskodawcy o złożeniu deklaracji podatkowej na piśmie w terminie proceduralnym 1 miesiąca od powstania czynności cywilnoprawnej nie udzielając stosownej interpretacji bądź odmowy interpretacji na piśmie w związku z pismami wysłanymi w dniach:

 1. 24 czerwca 2013 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. 30 września 2013 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. 8 listopada 2013 r. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 4. 13 grudnia 2013 r. – Państwowa Akademia Nauk.

-Organ podatkowy winien wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej ww. płatników.

-Postępowanie powinien wszcząć Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wnioskodawca natomiast jako strona posiada materiał dowodowy w oryginale, który przedstawi na pisemne żądanie organu podatkowego bądź uprawnionego do kontroli i wszczęcia postępowania egzekucyjnego (instancja centralna).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają zatem tylko te czynności (umowy), które zostały w ustawie wymienione.

Szczegółowe określenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ww. ustawie zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca sporządził i złożył dwa pisma (z 24 czerwca 2013 r. i 30 września 2013 r.) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także jedno pismo z 8 listopada 2013 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jedno pismo z 13 grudnia 2013 r. do Komisji do spraw etyki w nauce. Wnioskodawca zadał pytanie czy powstał podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z tymi pismami. W opinii Wnioskodawcy czterokrotnie powstał podatek od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że wskazane we wniosku czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pism do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji do spraw etyki w nauce, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, ściśle w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienionych. Oznacza to, że czynności sporządzenia i złożenia przez Wnioskodawcę pism do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji do spraw etyki w nauce, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem w związku z ww. pismami w ogóle nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie wskazuje się, że z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, odniesienie się do próśb Wnioskodawcy w zakresie podziału podatku od czynności cywilnoprawnych, złożenia deklaracji PCC oraz podziału procentowego zaległości podatkowych, należało uznać za bezprzedmiotowe. Skoro bowiem w przedstawionym stanie faktycznym w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy, to tym samym nie powstają również żadne obowiązki związane z jego wykonaniem. Tym samym w związku z brakiem zaistnienia przesłanek warunkujących opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych – ustosunkowanie się do oceny stanowiska Wnioskodawcy zajętego w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2, 3, 4 i 5 również stało się bezprzedmiotowe.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.