IBPBII/1/436-311/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Zamiana nieruchomości (w tym powstałej z podziału jednej z nieruchomości).
IBPBII/1/436-311/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. udział
 6. umowa zamiany
 7. zamiana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 2 lipca 2014 r.), uzupełnionym 3 i 7 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy zamiany nieruchomości (w tym powstałej z podziału jednej z nieruchomości) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. skutków podatkowych zamiany nieruchomości (w tym powstałej z podziału jednej z nieruchomości).

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 23 września 2014 r. znak: IBPP1/443-671/14/AW, IBPB II/1/436-209/14/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono 3 października 2014 r. (data wpływu dodatkowej opłaty) oraz 7 października 2014 r. (data wpływu pisemnego uzupełnienia).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka jawna) prowadzi działalność deweloperską, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest właścicielem działki niezabudowanej A, oznaczonej w wypisie z ewidencji gruntów jako budowlana o powierzchni 0,0827 ha. Jest również współwłaścicielem działki niezabudowanej B oznaczonej jako PsIV i RV. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale została na nią wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka B ma powierzchnię 0,2623 ha i jest we współwłasności Wnioskodawcy i osoby fizycznej. Wnioskodawca jest współwłaścicielem w części 46/160 a osoba fizyczna jest współwłaścicielem w części 114/160. W celu zniesienia współwłasności Strony ustaliły, że w jednym akcie notarialnym nastąpi zniesienie współwłasności poprzez podział działki B (będącej we współwłasności) na działkę B/1 i B/2 oraz zamiana działek. Zostanie podpisany akt notarialny – przedwstępna umowa zamiany, potem zostanie zrobiony podział działki B, a następnie zostanie podpisany akt notarialny (końcowy) zamiany działek.

Efektem jest zniesienie współwłasności i zamiana działek, bez dopłat, w ramach posiadanego udziału.

Wnioskodawca będzie miał działkę B/1 o powierzchni 0,1581 ha – składa się na to powierzchnia działki A – 0,0827 ha i powierzchnia udziału w działce B, tj. 0,2623/160 x 46 czyli 0,0754 ha. Osoba fizyczna będzie miała działkę A o powierzchni 0,0827 ha oraz działkę B/2 o powierzchni 0,1042 ha, czyli będzie miała dwie działki w sumie dające powierzchnie udziału jaki miała w działce B, tj. 0,1869 ha (0,2623/160 x 114). Działki położone są obok siebie i mają tę samą wartość rynkową, tj. cena jednego ara jest taka sama, a zniesienie współwłasności i zamiana działek będzie odbywać się bez żadnych wzajemnych dopłat. Cena jednego ara ma wartość rynkową 60.000,00 (cena brutto).

Reasumując:

 • obecnie Wnioskodawca ma 0,0827 ha (działka A) i udział w działce B – 46/160 (0,2623/160 x 46 = 0,0754 ha) czyli 0,0827 ha + 0,0754 ha = 0,1581 ha, a ostatecznie Wnioskodawca będzie posiadał działkę B/1 o powierzchni 0,1581 ha;
 • obecnie osoba fizyczna posiada udział w działce B – 114/160 (0,0223/160 x 114 = 0,1869 ha), a ostatecznie będzie posiadała taką samą powierzchnię 0,1869 ha składającą się z dwóch działek (działki A o powierzchni 0,0827 ha i działki B/2 o powierzchni 0,1042 ha).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca sprostował dane w zakresie działki A, wyjaśniając, że powierzchnia działki A, której jest właścicielem ma powierzchnię 0,0844 ha, a nie jak podano wcześniej powierzchnię 0,0827 ha. Powierzchnia działki A w wyniku pomiaru geodezyjnego (wykaz zmian) zgodnie z operatem geodezyjnym i wyznaczeniem punktów granicznych działki ma powierzchnię 0,0844 ha (a nie jak podano wcześniej 0,0827 ha).

W ww. uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował również zdarzenie przyszłe, i wskazał, że:

 • Powierzchnia działki B ma teraz wielkość 0,2623 ha i zostanie podzielona na działki B/l o powierzchni 0,1597 ha i działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha. Podział zostanie przeprowadzony w ten sposób, ponieważ dzisiaj Wnioskodawca jest właścicielem działki A o powierzchni 0,0844 ha i współwłaścicielem działki B o powierzchni 0,2623 ha – ma w niej udział 46/160 (czyli 0,2623 podzielone na 160 razy 46 to daje powierzchnię 0,0753 ha) czyli teraz Wnioskodawca ma powierzchnię działek 0,0844 ha + 0,0753 ha czyli ma powierzchnię 0,1597 ha. Po zamianie będzie miał tylko działkę B/l o powierzchni 0,1597 ha. Z kolei osoba fizyczna teraz ma udział w działce B 114/160 czyli ma powierzchnię 0,2623 ha podzielone przez 160 razy 114 co daje powierzchnię 0,1869 ha. Po podziale i zamianie otrzyma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha czyli będzie miała dwie działki, ale o łącznej powierzchni 0,1869 ha czyli będzie miała taką samą powierzchnię jaką ma teraz – udział w działce B.
 • Działka A jest teraz własnością Wnioskodawcy, a po zamianie będzie własnością tylko osoby fizycznej. Działka A nie będzie dzielona. Działka A będzie przedmiotem zamiany i zostanie przekazana osobie fizycznej. Działki A i B są obok siebie i Wnioskodawca zamieni się z osobą fizyczną działkami. Wnioskodawca dzisiaj ma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i udział w działce B o powierzchni 0,0753 ha (0,2623 ha podzielone przez 160 razy 46), a po zamianie będzie miał nie dwie działki, ale jedną B/l o powierzchni 0,1597 ha (o powierzchni takiej jaką ma dzisiaj 0,0844 ha + 0,0753 ha). Osoba Fizyczna dostanie działkę A (o powierzchni 0,0844 ha) i działkę B/2 (o powierzchni 0,1025 ha) czyli będzie miała powierzchnię odpowiadającą udziałowi jaki dzisiaj ma w działce B (0,2623 ha podzielone 160 razy 114 daje powierzchnię 0,1869 ha) i po zamianie będzie miała nadal powierzchnię 0,1869 ha (0,0844+0,1025 ha).
 • Przedmiotem zamiany będzie działka A, którą Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej oraz udziały w działce B, które osoba fizyczna przekaże Wnioskodawcy. Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej działkę A i w zamian za to Wnioskodawca otrzyma działkę B/l, która będzie powiększona o powierzchnię działki A. Wnioskodawca i osoba fizyczna dokonując podziału działki B od razu w tym podziale działki uwzględnią zamianę i działka zostanie podzielona uwzględniając, że osoba fizyczna otrzyma od Wnioskodawcy działkę A. Wnioskodawca zamieni się z osobą fizyczną i w zamian za to otrzyma działkę B/l, która będzie już powiększona o powierzchnię działki A. Wnioskodawca ma teraz udział w działce B (46/160) o powierzchni 0,0753 ha i działkę A o powierzchni 0,0844 ha i dokona zamiany na rzecz osoby fizycznej w taki sposób, że działka B zostanie podzielona uwzględniając już zamianę działek (przekazanie osobie fizycznej działki A). Wnioskodawca otrzyma działkę B/l o powierzchni 0,1597 ha, w zamian za to odda działkę A (0,0844 ha) i udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (0,0753 ha). Osoba fizyczna otrzyma działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha i działkę A o powierzchni 0,0844 ha, w zamian za to odda udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (o powierzchni 0,0844 ha).
 • Działka A nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Dla działki A jest wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek usługowo-mieszkalny.
 • Będą miały miejsce zniesienie współwłasności w działce B, która jest teraz we współwłasności osoby fizycznej i Wnioskodawcy oraz będzie zamiana działek. Wnioskodawca i osoba fizyczna zniosą współwłasność w działce B w taki sposób że działka B zostanie podzielona na dwie działki uwzględniając od razu zamianę działek.
 • W wyniku zniesienia współwłasności działek Wnioskodawca nie będzie miał większego udziału niż ma teraz. Teraz ma działkę A o powierzchni 0,0844 ha oraz ma udział 46/160 w działce B (czyli 0,2623 podzielone na 160 razy 46 to daje powierzchnię 0,0753 ha) Wnioskodawca teraz ma udział w przedmiocie zamiany 0,1597 ha i po zniesieniu współwłasności oraz zamianie otrzyma działkę B/l o powierzchni 0,1597 ha.
 • Zniesienie współwłasności działek nie będzie wiązać się z obowiązkiem spłat lub dopłat.
 • Działki są o równej wartości, są obok siebie i ich wartość rynkowa jest taka sama. Cena 1 ara jest taka sama. Zamiana działek będzie taka, że Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej działkę A o powierzchni 0,0844 ha i w zamian za to otrzyma działkę B/l o powierzchni 0,1597 ha, która będzie powiększona o udział w działce który otrzyma od osoby fizycznej.
W związku z powyższym, po przeformułowaniu, zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku zniesienia współwłasności z równoczesną zamianą działek Wnioskodawca taką czynność może wyłączyć z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż brak jest podstaw do opodatkowania czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zamiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: zamiany do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy zniesieniu współwłasności obowiązek podatkowy istnieje przy zniesieniu współwłasności ponad udział we współwłasności. Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku nie nastąpi zniesienie współwłasności ponad udział (Wnioskodawca teraz ma 0,0844 ha + 0,0753 ha czyli 0,1597 ha i po zamianie i zniesieniu współwłasności też będzie miał 0,1597 ha).

Wnioskodawca w jednym akcie notarialnym dokona zniesienia współwłasności w działce B z równoczesną zamianą działek. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca ma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i udział 46/160 w działce B (udział, który daje powierzchnię 0,0753 ha) czyli na dzień dzisiejszy Wnioskodawca ma 0,0844 ha + 0,0753 ha czyli 0,1597 ha. Z kolei osoba fizyczna ma na dzień dzisiejszy udział w działce – B 114/160 (udział daje powierzchnię 0,1869 ha).

Znosząc współwłasność w działce B nastąpi od razu taki fizyczny podział, który uwzględni zamianę działek. Wnioskodawca zamieni się z osobą fizyczną w taki sposób, że odda jej działkę A o powierzchni 0,0844 i w zamian za to otrzyma działkę B/l powiększoną o udziały osoby fizycznej. Efektem końcowym zniesienia współwłasności i zamiany jest otrzymanie przez Wnioskodawcę działki B/l o powierzchni 0,1597 ha (taka sama powierzchnia jak przed zniesieniem współwłasności i zamianą) oraz otrzymanie przez osobę fizyczną działek A o powierzchni 0,0844 i B/2 o powierzchni 0,1025 ha (taka sama powierzchnia jak przed zniesieniem współwłasności i zamianą).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w części odnoszącej się do skutków podatkowych zamiany nieruchomości (w tym powstałej z podziału jednej z nieruchomości). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych w części odnoszącej się do skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości oraz podatku od towarów i usług, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W myśl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. W przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy – występują zatem jednocześnie w charakterze dostawcy i nabywcy.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie zamiany na stronach czynności (art. 4 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Podstawę opodatkowania przy umowie zamiany w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą m.in. od umów zamiany:

 • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
 • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%.

Stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ustawy).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa zamiany podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na stronach czynności.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa zamiany, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umów zamiany nieruchomości i udziałów w nieruchomości o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z ww. przepisu wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości), w związku z dokonaniem których strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku zamiany nieruchomości (części nieruchomości), zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka jawna) jest właścicielem działki niezabudowanej A o powierzchni 0,0844 ha oraz współwłaścicielem działki niezabudowanej B o powierzchni 0,2623 ha (drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna). Wnioskodawca jest współwłaścicielem w części 46/160 (co odpowiada powierzchni 0,0753 ha) a osoba fizyczna w części 114/160 (co odpowiada powierzchni 0,1869 ha). W celu zniesienia współwłasności Strony ustaliły, że w jednym akcie notarialnym nastąpi zniesienie współwłasności poprzez podział działki B (będącej we współwłasności) na działkę B/1 i B/2 oraz zamiana działek. Wnioskodawca otrzyma działkę B/1 o powierzchni 0,1597 ha, w zamian za to odda działkę A (0,0844 ha) i udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (0,0753 ha). Osoba fizyczna otrzyma działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha i działkę A o powierzchni 0,0844 ha, w zamian za to odda udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (o powierzchni 0,0844 ha).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy wyłączenia z opodatkowania zamiany nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ocena ta ma bowiem zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia zamiany nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie czynności zamiany nieruchomości podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotowa zamiana nieruchomości i udziałów w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną z 16 października 2014 r. znak: IBPP1/443-671/14/AW. A zatem w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przedmiotową zamianą.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.