IBPBII/1/436-255/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Nowej Spółki w wyniku dokonania opisanego aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-255/14/BDinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. spółka kapitałowa
 4. udział
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci (aportu) akcji spółki akcyjnej, które dadzą nowej spółce większość prawa głosu w spółce akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci (aportu) akcji spółki akcyjnej, które dadzą nowej spółce większość prawa głosu w spółce akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca planuje w przyszłości założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Nowa Spółka”). Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wspólnikami w spółce w przyszłości zostaną też inne osoby niż Wnioskodawca: osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi.

Wnioskodawca jest obecnie właścicielem akcji spółki akcyjnej, mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu od całości uzyskiwanych przychodów w Polsce („Spółka Akcyjna”). Żaden z akcjonariuszy nie ma samodzielnie większości akcji Spółki Akcyjnej.

Wspólnicy planują jednoczesne wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) akcji Spółki Akcyjnej do Nowej Spółki, które to akcje dadzą Nowej Spółce większość praw głosu w Spółce Akcyjnej. Wniesienie nastąpi jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) Wspólnicy przeniosą na Nową Spółkę większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

W zamian za wnoszony aport wspólnicy otrzymają udziały w Nowej Spółce.

Dodatkowo wskazano, że Wnioskodawca, jako planujący utworzenie Nowej Spółki jest uprawniony w rozumieniu art. 14n § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, do wystąpienia z wnioskiem o interpretację w zakresie konsekwencji podatkowych planowanej transakcji dla Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Nowej Spółki w wyniku dokonania opisanego aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Nowej Spółki w wyniku dokonania opisanego aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ze względu na zastosowanie wyłączenia określonego w art. 2 ust. 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca poniżej uzasadnił swoje stanowisko.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wniesienia akcji Spółki Akcyjnej do Nowej Spółki wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przedmiotowej transakcji wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

 1. Nowa Spółka nabędzie od Wnioskodawcy i innych akcjonariuszy Spółki Akcyjnej akcje oraz w zamian za te akcje wyda im własne udziały;
 2. Zmiana umowy Nowej Spółki będzie związana z wniesieniem do Nowej Spółki akcji innej spółki kapitałowej, na skutek którego Nowa Spółka uzyska większość głosów w Spółce Akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki nabywającej udziały Spółki Akcyjnej.

Jak potwierdza bowiem Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, wyłączenie określone w art. 2 ust. 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma bowiem zastosowanie również do sytuacji, gdy w ramach jednej czynności/umowy spółka nabywająca otrzymuje od kilku wspólników aportem udziały/akcje, które łącznie dają większość praw głosu.

Wnioskodawca w tym miejscu przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umów wymienionych w powołanym wyżej pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 (art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) cyt. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący osobą fizyczną, planuje w przyszłości założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Nowa Spółka”). Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wspólnikami w spółce w przyszłości zostaną też inne osoby niż Wnioskodawca: osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi. Wnioskodawca jest obecnie właścicielem akcji spółki akcyjnej, mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu od całości uzyskiwanych przychodów w Polsce („Spółka Akcyjna”). Żaden z akcjonariuszy nie ma samodzielnie większości akcji Spółki Akcyjnej. Wspólnicy planują jednoczesne wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) akcji Spółki Akcyjnej do Nowej Spółki, które to akcje dadzą Nowej Spółce większość praw głosu w Spółce Akcyjnej. Wniesienie nastąpi jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) Wspólnicy przeniosą na Nową Spółkę większość praw głosu w Spółce Akcyjnej. W zamian za wnoszony aport wspólnicy otrzymają udziały w Nowej Spółce.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie, gdzie w tym samym dniu i na mocy jednego dokumentu (jednej umowy) Wspólnicy przeniosą na Nową Spółkę większość praw głosu w Spółce Akcyjnej, będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.