IBPBII/1/436-241/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą
IBPBII/1/436-241/14/MCZinterpretacja indywidualna
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. umowa sprzedaży
  3. użytkowanie wieczyste
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 24 lipca 2014 r), uzupełnionym 28 lipca 2014 r. oraz 6 i 7 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowane są tory kolejowe oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowane są tory kolejowe oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 24 września 2014 r. znak: IBPP1/443-749/14/DK, znak: IBPB II/2/415-678/14/NG oraz znak: IBPB II/1/436-241/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 6 października 2014 r. (uiszczenie opłaty) i 7 października 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni pozostaje wraz z A.C. użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oraz posadowionych na terenie tejże nieruchomości torów kolejowych (częściowo skradzionych przez nieznanych sprawców). Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzone są przez Sąd dwie księgi wieczyste: nr ...oraz nr .... Na tych nieruchomościach przez Wnioskodawczynię ani przez współużytkownika wieczystego nie była prowadzona i nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Niezależnie od tego Wnioskodawczyni jest użytkownikiem wieczystym innej nieruchomości wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków wpisanej do księgi wieczystej nr ... i użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem budowli wpisanej do księgi wieczystej pod numerem. Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej ..., na podstawie umowy dzierżawy została oddana spółce z o.o., która to spółka wykorzystuje tę nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest osobą niezdolną do pracy, utrzymującą się z emerytury otrzymywanej z ZUS.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży całego swojego udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej nr ... oraz ...wraz z infrastrukturą kolejową na rzecz współużytkownika wieczystego A. C. lub na rzecz osoby trzeciej – do chwili obecnej prowadzone są rozmowy dotyczące osoby nabywcy.

Wnioskodawczyni zamierza również sprzedać wydzieloną w 2013 r. geodezyjnie część nieruchomości, której (samodzielnie) pozostaje użytkownikiem wieczystym i właścicielem infrastruktury, obecnie dzierżawionej przez spółkę z o.o., wpisanej do księgi wieczystej pod numerem ..., na której ww. spółka prowadzi działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i prawny Wnioskodawczyni będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wymienione w przepisie czynności, w szczególności umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych z wyłączeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy). Wobec faktu, iż jej zdaniem nie ma obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług od planowanych czynności powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Dokonane czynności opodatkowane będą podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym obowiązek podatkowy spocznie na nabywcy/nabywcach nie zaś na Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Przy czym na mocy wskazanego przez Wnioskodawczynię art. 2 pkt 4 lit. a) cyt. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zamiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni planuje sprzedaż udziałów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą.

Zdaniem Wnioskodawczyni planowana sprzedaż opodatkowana będzie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym obowiązek podatkowy spocznie na nabywcy/nabywcach nie zaś na Wnioskodawczyni.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że jako że Wnioskodawczyni jest stroną zbywającą (stroną sprzedającą) to bez względu na to czy omawiana transakcja będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług (zagadnienie to jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia oznaczonego znakiem: IBPP1/443 -749/14/DK), czy też nie – a więc czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (lub nie) na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawczyni jako strona planująca sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej nr ... oraz nr ...wraz z infrastrukturą kolejową oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami wpisanej do księgi wieczystej nr ..., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie więc zobowiązana do uiszczenia podatku od umów sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPBII/1/436-324/14/MK | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IBPBII/1/436-318/14/DP | Interpretacja indywidualna

użytkowanie wieczyste
IPTPP1/443-657/14-6/AK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-749/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.