IBPBII/1/436-164/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy dopłaty otrzymane przez Wnioskodawcę (sp. z o.o.) od jedynego wspólnika – Gminy i wniesione na kapitał zakładowy i rezerwowy będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-164/14/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. dopłata
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. spółka kapitałowa
 6. spółki
 7. udziałowiec
 8. umowa spółki
 9. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 15 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 22 lipca 2014 r. oraz 11 sierpnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 7 lipca 2014 r. znak: IBPP3/443-435/14/AŚ, IBPB II/1/436-164/14/MZ, IBPB I/2/423-446/14/BG oraz w piśmie z 25 lipca 2014 r. znak: IBPB I/2/423-446/14/BG, IBPB II/1/436-164/14/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 17 i 22 lipca 2014 r. oraz 11 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina powierza Spółce z o.o. (Wnioskodawcy) realizację następujących zadań:

 • bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni,
 • pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników, parkingów,
 • administrowanie i utrzymanie szaletów miejskich,
 • administrowanie i utrzymanie czystości na placach targowych,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • utrzymanie sieci ciepłowniczej oraz obsługa urządzeń grzewczych w budynkach gminnych,
 • konserwacja cieków i rowów odwadniających,
 • remonty pustostanów w zasobach gminnych.

Gmina jako jedyny wspólnik (100% udziałów) będzie dokonywała miesięcznie dopłaty przeznaczone na kompensaty kosztów poniesionych ww. zadań.

Gmina Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta T. określiła prowadzenie ewidencji tych dopłat jako kapitał rezerwowy.

W uzupełnieniu wniosku, w odniesieniu do dopłat na remont pustostanów, Wnioskodawca wskazał, że są to środki na powiększenie kapitału zakładowego. Nadto Wnioskodawca zaznaczył, iż dopłaty będą wnoszone przez Gminę w trybie art. 177 i 178 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Zaznaczyć należy, że powyżej pominięto – ze względu na przedmiot niniejszej interpretacji – uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego, odnoszące się do podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka ma odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od towarów i usług...

Spółka (Wnioskodawca) uważa, że jeżeli są to dopłaty na kapitał rezerwowy to należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych a nie podatek od towarów i usług.

Spółka (Wnioskodawca) stoi na stanowisku, że dopłata na podniesienie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a nie podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia (warunku) w przypadku wnoszenia dopłat.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z o.o., realizuje zadania powierzone przez jedynego wspólnika – Gminę. Zadania te obejmują: bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni; pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników, parkingów; administrowanie i utrzymanie szaletów miejskich; administrowanie i utrzymanie czystości na placach targowych; utrzymanie zieleni miejskiej; utrzymanie sieci ciepłowniczej oraz obsługę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych; konserwację cieków i rowów odwadniających oraz remonty pustostanów w zasobach gminnych. Gmina będzie miesięcznie wnosić do Spółki, na jej kapitał rezerwowy, dopłaty przeznaczone na kompensaty kosztów poniesionych ww. zadań; z wyjątkiem dopłat przeznaczonych na remont pustostanów; w odniesieniu do tych kosztów dopłaty będą wnoszone na kapitał zakładowy spółki.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do spółki (Wnioskodawcy) przez jedynego jej wspólnika – Gminę będzie stanowić zmianę umowy tej spółki, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy – stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłaty. Jednocześnie – jak już wskazano powyżej – okoliczność, że dopłaty zostaną przekazane na kapitał zakładowy i rezerwowy spółki, nie ma znaczenia dla obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo wskazać należy, iż kwestia opodatkowania/bądź nie wskazanych dopłat podatkiem od towarów i usług (zaznaczyć przy tym należy, że jak wskazano powyżej interpretacja niniejsza – ze względu na jej zakres – nie rozstrzyga tego zagadnienia) nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki lub jej zmiany – bez względu jakie skutki rodzą na gruncie podatku od towarów i usług – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.