IBPBII/1/436-164/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dopłaty otrzymane przez Wnioskodawcę (sp. z o.o.) od jedynego wspólnika – Gminy i wniesione na kapitał zakładowy i rezerwowy będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 15 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 22 lipca 2014 r. oraz 11 sierpnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 7 lipca 2014 r. znak: IBPP3/443-435/14/AŚ, IBPB II/1/436-164/14/MZ, IBPB I/2/423-446/14/BG oraz w piśmie z 25 lipca 2014 r. znak: IBPB I/2/423-446/14/BG, IBPB II/1/436-164/14/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 17 i 22 lipca 2014 r. oraz 11 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina powierza Spółce z o.o. (Wnioskodawcy) realizację następujących zadań:

  • bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni,
  • pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników, parkingów,
  • administrowanie i utrzymanie szaletów miejskich,
  • administrowanie i utrzymanie czystości na placach targowych,
  • utrzymanie zieleni miejskiej,
  • utrzymanie sieci ciepłowniczej oraz obsługa urządzeń grzewczych w budynkach gminnych,
  • konserwacja cieków i rowów odwadniających,
  • remonty pustostanów w zasobach gminnych.

Gmina jako jedyny wspólnik (100% udziałów) będzie dokonywała miesięcznie dopłaty przeznaczone na kompensaty kosztów poniesionych ww. zadań.

Gmina Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta T. określiła prowadzenie ewidencji tych dopłat jako kapitał rezerwowy.

W uzupełnieniu wniosku, w odniesieniu do dopłat na remont pustostanów, Wnioskodawca wskazał, że są to środki na powiększenie kapitału zakładowego. Nadto Wnioskodawca zaznaczył, iż dopłaty będą wnoszone przez Gminę w trybie art. 177 i 178 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Zaznaczyć należy, że powyżej pominięto – ze względu na przedmiot niniejszej interpretacji – uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego, odnoszące się do podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka ma odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od towarów i usług...

Spółka (Wnioskodawca) uważa, że jeżeli są to dopłaty na kapitał rezerwowy to należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych a nie podatek od towarów i usług.

Spółka (Wnioskodawca) stoi na stanowisku, że dopłata na podniesienie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a nie podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia (warunku) w przypadku wnoszenia dopłat.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z o.o., realizuje zadania powierzone przez jedynego wspólnika – Gminę. Zadania te obejmują: bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni; pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników, parkingów; administrowanie i utrzymanie szaletów miejskich; administrowanie i utrzymanie czystości na placach targowych; utrzymanie zieleni miejskiej; utrzymanie sieci ciepłowniczej oraz obsługę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych; konserwację cieków i rowów odwadniających oraz remonty pustostanów w zasobach gminnych. Gmina będzie miesięcznie wnosić do Spółki, na jej kapitał rezerwowy, dopłaty przeznaczone na kompensaty kosztów poniesionych ww. zadań; z wyjątkiem dopłat przeznaczonych na remont pustostanów; w odniesieniu do tych kosztów dopłaty będą wnoszone na kapitał zakładowy spółki.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do spółki (Wnioskodawcy) przez jedynego jej wspólnika – Gminę będzie stanowić zmianę umowy tej spółki, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy – stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłaty. Jednocześnie – jak już wskazano powyżej – okoliczność, że dopłaty zostaną przekazane na kapitał zakładowy i rezerwowy spółki, nie ma znaczenia dla obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo wskazać należy, iż kwestia opodatkowania/bądź nie wskazanych dopłat podatkiem od towarów i usług (zaznaczyć przy tym należy, że jak wskazano powyżej interpretacja niniejsza – ze względu na jej zakres – nie rozstrzyga tego zagadnienia) nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki lub jej zmiany – bez względu jakie skutki rodzą na gruncie podatku od towarów i usług – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.