IBPBII/1/436-161/14/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nabycie certyfikatów inwestycyjnych dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 maja 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania czynności nabycia certyfikatów inwestycyjnych dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania czynności nabycia certyfikatów inwestycyjnych dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: jako Wnioskodawca), planuje nabyć od spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, której jest wspólnikiem (dalej: jako Spółka) certyfikaty inwestycyjne (dalej: jako Certyfikaty inwestycyjne) w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej: jako F.).

Strony transakcji rozważają zaangażowanie w jej przeprowadzenie domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub też innego podmiotu wymienionego w art. 3 pkt 32 lub pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94; dalej: jako Ustawa o Obrocie), (dalej: jako Dom maklerski). W takiej sytuacji Dom maklerski na zlecenie Wnioskodawcy kupiłby certyfikaty inwestycyjne od Spółki w imieniu własnym, lecz na rachunek Wnioskodawcy oraz dokonałby przeniesienia ich własności na rzecz Wnioskodawcy.

Zakres czynności, które w ramach transakcji miałyby być wykonane przez Dom maklerski w związku z planowanym nabyciem Certyfikatów inwestycyjnych, na podstawie umowy o pośrednictwo w nabyciu papierów wartościowych zawartej z Wnioskodawcą, obejmowałby przede wszystkim:

 • zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów inwestycyjnych ze Spółką, na podstawie której Certyfikaty inwestycyjne zostaną nabyte przez Dom maklerski działający we własnym imieniu ale na rachunek Wnioskodawcy (na podstawie zlecenia nabycia Certyfikatów inwestycyjnych złożonego Domowi maklerskiemu przez Wnioskodawcę);
 • zawarcie z Wnioskodawcą umowy przeniesienia Certyfikatów inwestycyjnych, na podstawie której własność Certyfikatów inwestycyjnych zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę w wykonaniu umowy pośrednictwa (oraz zlecenia otrzymanego od Wnioskodawcy);
 • rozliczenie nabycia Certyfikatów inwestycyjnych poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie Certyfikatów inwestycyjnych;
 • (ewentualnie) pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie Certyfikatów inwestycyjnych przez Wnioskodawcę;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji, itp.

W zamian za wykonane ww. czynności Dom maklerski otrzyma wynegocjowane z Wnioskodawcą wynagrodzenie (Wnioskodawca oraz Dom maklerski nie będą podmiotami powiązanymi).

Wnioskodawca zaznaczył, że nabycie Certyfikatów inwestycyjnych nastąpi poza obrotem zorganizowanym.

Jako przepisy prawa podatkowego, będące przedmiotem interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca wskazał we wniosku art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę Certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Wnioskodawcy dokonana z udziałem Domu maklerskiego, który nabędzie te certyfikaty we własnym imieniu, lecz na rachunek Wnioskodawcy, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż przez Spółkę Certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Wnioskodawcy dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego, który nabędzie te certyfikaty we własnym imieniu, lecz na rachunek Wnioskodawcy, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym certyfikatów inwestycyjnych). Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych ciąży na kupującym.

Jednakże, w myśl art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie stanowi, że przez papiery wartościowe rozumie się akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Certyfikaty inwestycyjne są instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie i w konsekwencji mogą być za takie uważane dla potrzeb zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie, przez firmę inwestycyjną rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W świetle powyższego, Dom maklerski jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o Obrocie i w konsekwencji może być za taki uważany dla potrzeb zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „sprzedaż za pośrednictwem” zawarte w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obejmuje w szczególności zawarcie umowy sprzedaży przez Dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w Ustawie o Obrocie, tj. m.in.:

 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w wz. z pkt 1),
 • doradztwo inwestycyjne (art. 69 ust. 2 pkt 5),
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych (art. 69 ust. 4 pkt 1),
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt 4),
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 6).

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zakres czynności wykonywanych przez Dom maklerski, tj. w szczególności zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów inwestycyjnych w imieniu własnym na rachunek Wnioskodawcy, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży Certyfikatów inwestycyjnych, Dom maklerski trzeba uznać za podmiot występujący w roli pośrednika pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką i działający w celu przeniesienia własności Certyfikatów inwestycyjnych (ich sprzedaży) pomiędzy tymi podmiotami na wspólnie ustalonych warunkach.

Również orzecznictwo organów podatkowych potwierdza, że sprzedaż/kupno przez firmę inwestycyjną papierów wartościowych w imieniu sprzedającego lub nabywcy lub w imieniu własnym i na rachunek nabywcy jest podstawowym czynnikiem świadczącym o zawarciu umowy za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Tytułem przykładu należy wskazać na poniższe interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. IPPB2/436-629/12-2/LS, w której organ podatkowy wskazał, iż: „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. ILPB2/436-232/12-2/MK, w której organ podatkowy wskazał, iż: „<...> pojęcie „sprzedaż za pośrednictwem” nie może jednak obejmować czynności niezwiązanych z czynnością prawną (zawieraniem umowy sprzedaży), w szczególności czynności faktycznych, dotyczących przedmiotu umowy sprzedaży. W rezultacie pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, tj. m.in.: wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1) <...>”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r., sygn. IPPB2/436-150/12-4/AF, w której organ podatkowy wskazał, iż: „Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż jak wykazano w opisie zdarzenia przyszłego, zostaną spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych warunkujące prawo do zastosowania zwolnienia od opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych, transakcja nabycia Certyfikatów inwestycyjnych przez Wnioskodawcę, dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania rozważanej transakcji nabycia Certyfikatów inwestycyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.