IBPBII/1/436-139/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia do spółki jawnej aportu w postaci udziału w prawie ochrony znaku towarowego
IBPBII/1/436-139/14/MCZinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. spółka jawna
  4. spółka osobowa
  5. znak towarowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 23 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej aportu w postaci udziału w prawie ochrony znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej aportu w postaci udziału w prawie ochrony znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka cywilna ma dwóch wspólników: Wnioskodawcę i jego brata. W dniu 12 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca i jego brat, jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy), wystąpili do Urzędu Patentowego o ochronę znaku towarowego „XX” i 28 sierpnia 2012 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na ww. znak towarowy.

Uzyskując to prawo ochronne Wnioskodawca i jego brat nabyli do niego prawo na zasadzie współwłasności ułamkowej, które wchodzi w skład ich majątków odrębnych. Jest to majątek odrębny od majątku spółki cywilnej.

Wnioskodawca wraz z bratem planują zawiązać spółkę jawną, do której planują wytworzony i opatentowany znak towarowy wnieść jako wkład w postaci udziału w prawie ochronnym. Wniesienie wkładów do spółki jawnej, w tym udziałów w prawie ochronnym do znaku towarowego, nastąpiłoby w chwili założenia spółki jawnej, a więc zawarcia umowy spółki.

Niewykluczone, że w przyszłości wspólnicy spółki cywilnej wniosą posiadane przedsiębiorstwo do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za wniesione składniki majątkowe otrzymają udziały w spółce z o.o. Tak wniesiony znak towarowy mógłby być amortyzowany, a wartość początkowa tej wartości niematerialnej i prawnej ustalona byłaby na podstawie art. 16g ust. 10a.

Spółka zamierza zaklasyfikować ten znak jako wartości niematerialne i prawne oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Znak ten podlegać będzie amortyzacji. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki określać będzie wartość początkowa z dnia wniesienia aportu ustalona na podstawie dokonanej wyceny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę aportem udziału w znaku towarowym do spółki jawnej prowadzonej przez Wnioskodawcę i jego brata, dojdzie do zwiększenia majątku spółki jawnej i tym samym powstanie po stronie wspólników spółki jawnej obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), w związku z czym nie podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy jednak zauważyć, że wniesienie aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Dalej Wnioskodawca powołał przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1a pkt 1, art. 1 ust. 3 pkt 1, art. 1 ust. 5 pkt 1, art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i na podstawie tych przepisów stwierdził, że na gruncie niniejszej sprawy wniesienie do spółki jawnej w formie wkładu niepieniężnego, udziału w znaku towarowym spowoduje podwyższenie wkładu w spółce jawnej oraz zwiększenie jej majątku.

W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w ocenie Wnioskodawcy nastąpi zawarcie umowy spółki. Zawarcie umowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) tej ustawy.

Wnioskodawca zaznaczył, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. zawarcie umowy spółki postrzeganej jako wniesienie (podwyższenie) wkładu powodującego zwiększenie majątku spółki, a nie czysto techniczna czynność związana z wniesieniem wkładu (aportu).

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej będzie stanowiła wartość wniesionego przez niego wkładu powiększającego majątek tej spółki (wartość rynkowa udziału w znaku towarowym). Stawka podatku, liczona od wartości wniesionego wkładu powiększającego majątek spółki, będzie natomiast wynosiła 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył na spółce jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) - podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy - w przypadku umowy spółki za zmianę uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl przepisów art. 1 ust. 5 ww. ustawy - umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1.w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki,

2.w przypadku spółki kapitałowej:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 cyt. ustawy – użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza: spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży, przy pozostałych umowach spółki (oprócz umowy spółki cywilnej) – na spółce.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania przy umowie spółki stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) powołanej ustawy - podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy – stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z bratem planują zawiązanie spółki jawnej, do której zostanie wniesiony jako wkład, wytworzony i opatentowany znak towarowy „XX”. Wniesienie wkładów do spółki jawnej, w tym udziałów w prawie ochronnym do znaku towarowego, nastąpi w chwili jej założenia a więc zawarcia umowy spółki jawnej.

W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że spółka jawna, zgodnie z uregulowaniami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest spółką osobową.

Z tytułu zawarcia umowy spółki jawnej powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciążący na spółce. Podatek ten wyniesie 0,5% podstawy opodatkowania, którą stanowi – w rozpatrywanej sprawie – wartość wniesionego do spółki wkładu zwiększającego majątek spółki (w tym wartość rynkowa udziału w znaku towarowym).

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że wydana interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Brat Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.