IBPBII/1/436-139/13/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy zakup udziału w wysokości 5/6 we współwłasności nieruchomości z planowanym przeznaczeniem tej nieruchomości (po wykupieniu pozostałych w niej udziałów) na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-139/13/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kształcenie
 3. nieruchomości
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. szkoła wyższa
 7. udział
 8. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 07 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 17 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10 maja 2012 r. w kancelarii notarialnej doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Na podstawie powyższej umowy Wnioskodawca (Uczelnia publiczna) nabył od osoby fizycznej udział wynoszący 5/6 części we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą, obejmującej działki ewidencyjne nr 7/1 i nr 7/3 za cenę w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).

Nieruchomość będąca przedmiotem ww. umowy stanowiąca działkę nr 7/1 zabudowana jest magazynami w złym stanie technicznym, przeznaczonymi do rozbiórki. Działka nr 7/3, z kolei, zabudowana jest budynkiem wielomieszkaniowym (budynek frontowy), który przeznaczony jest do wyburzenia i w tym zakresie Wnioskodawca uzyskał już stosowne pozwolenie). Przedmiotowa nieruchomość leży w obrębie kampusu Uczelni, w bezpośrednim sąsiedztwie innych nieruchomości Uczelni i docelowo ma zostać wykorzystana na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne. Wnioskodawca zamierza wykupić pozostałe udziały w przedmiotowej nieruchomości i częściowo już tego dokonał (w dniu 08 maja 2013 r. nabył udział wynoszący 1/12 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości).

Od powyższej umowy sprzedaży z dnia 10 maja 2012 r. notariusz, jako płatnik, pobrał podatek według stawki 2% w kwocie 140.000,00 zł na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, jako Uczelnia publiczna, zobowiązany był do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, zważywszy na treść przepisu art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz fakt, iż nabycie nieruchomości zostało dokonane na cele statutowe uczelni...

W ocenie Wnioskodawcy umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakowóż w określonych przypadkach niektóre czynności cywilnoprawne zostały wyłączone spod opodatkowania. Wyłączeniem takim objęto m.in. czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia (art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych). W piśmiennictwie wskazuje się, iż czynnościami cywilnoprawnymi z zakresu nauki i szkolnictwa są czynności będącą podstawowymi zadaniami uczelni wyższych, wśród których można wymienić m.in.:

 • kształcenie studentów celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.

W ocenie Wnioskodawcy, okoliczność, iż nabycie udziału w wysokości 5/6 we współwłasności nieruchomości zostało dokonane na cele statutowe uczelni, powinno skutkować wyłączeniem spod opodatkowania przedmiotowej czynności, a to na podstawie art. 2 pkt 1 lit f) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym.

Jak z powyższego wynika umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej znajdują się w następujących aktach prawnych:

 1. ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.; od dnia 23 maja 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący Uczelnią publiczną, w dniu 10 maja 2012 r. zawarł w drodze aktu notarialnego umowę sprzedaży udziału w nieruchomości. Na podstawie tej umowy Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej, za kwotę 7.000.000,00 zł, udział wynoszący 5/6 części we współwłasności nieruchomości, objętej księgą wieczystą i obejmującej działki ewidencyjne nr 7/1 i nr 7/3. Przedmiotowa nieruchomość leży w obrębie kampusu Uczelni, w bezpośrednim sąsiedztwie innych nieruchomości Uczelni i docelowo ma zostać wykorzystana na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne. Wnioskodawca zamierza wykupić pozostałe udziały w przedmiotowej nieruchomości i częściowo już tego dokonał (w dniu 08 maja 2013 r. nabył udział wynoszący 1/12 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości).

Z treści wniosku wynika zatem, iż zawarta przez Wnioskodawcę w dniu 10 maja 2012 r. umowa sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w obrębie kampusu Uczelni, w 5/6 części została zawarta jako jedna z zawartych już planowanych przez Wnioskodawcę umów zakupu wszystkich udziałów w tej nieruchomości, z zamiarem docelowego przeznaczenia nieruchomości (po wykupieniu wszystkich w niej udziałów) na cele statutowe Uczelni związane z nauką i dydaktyką.

Z uwagi na powyższe, zawarta umowa sprzedaży udziału w nieruchomości w 5/6 części, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.