IBPBII/1/436-139/13/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zakup udziału w wysokości 5/6 we współwłasności nieruchomości z planowanym przeznaczeniem tej nieruchomości (po wykupieniu pozostałych w niej udziałów) na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 07 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 17 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10 maja 2012 r. w kancelarii notarialnej doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Na podstawie powyższej umowy Wnioskodawca (Uczelnia publiczna) nabył od osoby fizycznej udział wynoszący 5/6 części we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą, obejmującej działki ewidencyjne nr 7/1 i nr 7/3 za cenę w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).

Nieruchomość będąca przedmiotem ww. umowy stanowiąca działkę nr 7/1 zabudowana jest magazynami w złym stanie technicznym, przeznaczonymi do rozbiórki. Działka nr 7/3, z kolei, zabudowana jest budynkiem wielomieszkaniowym (budynek frontowy), który przeznaczony jest do wyburzenia i w tym zakresie Wnioskodawca uzyskał już stosowne pozwolenie). Przedmiotowa nieruchomość leży w obrębie kampusu Uczelni, w bezpośrednim sąsiedztwie innych nieruchomości Uczelni i docelowo ma zostać wykorzystana na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne. Wnioskodawca zamierza wykupić pozostałe udziały w przedmiotowej nieruchomości i częściowo już tego dokonał (w dniu 08 maja 2013 r. nabył udział wynoszący 1/12 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości).

Od powyższej umowy sprzedaży z dnia 10 maja 2012 r. notariusz, jako płatnik, pobrał podatek według stawki 2% w kwocie 140.000,00 zł na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, jako Uczelnia publiczna, zobowiązany był do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, zważywszy na treść przepisu art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz fakt, iż nabycie nieruchomości zostało dokonane na cele statutowe uczelni...

W ocenie Wnioskodawcy umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakowóż w określonych przypadkach niektóre czynności cywilnoprawne zostały wyłączone spod opodatkowania. Wyłączeniem takim objęto m.in. czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia (art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych). W piśmiennictwie wskazuje się, iż czynnościami cywilnoprawnymi z zakresu nauki i szkolnictwa są czynności będącą podstawowymi zadaniami uczelni wyższych, wśród których można wymienić m.in.:

  • kształcenie studentów celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
  • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  • kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
  • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.

W ocenie Wnioskodawcy, okoliczność, iż nabycie udziału w wysokości 5/6 we współwłasności nieruchomości zostało dokonane na cele statutowe uczelni, powinno skutkować wyłączeniem spod opodatkowania przedmiotowej czynności, a to na podstawie art. 2 pkt 1 lit f) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym.

Jak z powyższego wynika umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej znajdują się w następujących aktach prawnych:

  1. ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  2. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.; od dnia 23 maja 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
  3. ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący Uczelnią publiczną, w dniu 10 maja 2012 r. zawarł w drodze aktu notarialnego umowę sprzedaży udziału w nieruchomości. Na podstawie tej umowy Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej, za kwotę 7.000.000,00 zł, udział wynoszący 5/6 części we współwłasności nieruchomości, objętej księgą wieczystą i obejmującej działki ewidencyjne nr 7/1 i nr 7/3. Przedmiotowa nieruchomość leży w obrębie kampusu Uczelni, w bezpośrednim sąsiedztwie innych nieruchomości Uczelni i docelowo ma zostać wykorzystana na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo - dydaktyczne. Wnioskodawca zamierza wykupić pozostałe udziały w przedmiotowej nieruchomości i częściowo już tego dokonał (w dniu 08 maja 2013 r. nabył udział wynoszący 1/12 części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości).

Z treści wniosku wynika zatem, iż zawarta przez Wnioskodawcę w dniu 10 maja 2012 r. umowa sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w obrębie kampusu Uczelni, w 5/6 części została zawarta jako jedna z zawartych już planowanych przez Wnioskodawcę umów zakupu wszystkich udziałów w tej nieruchomości, z zamiarem docelowego przeznaczenia nieruchomości (po wykupieniu wszystkich w niej udziałów) na cele statutowe Uczelni związane z nauką i dydaktyką.

Z uwagi na powyższe, zawarta umowa sprzedaży udziału w nieruchomości w 5/6 części, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.