IBPB-2-1/4514-97/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy od przekazanej kwoty 559.442,24 zł z podziału zysku za 2014 r. na kapitał rezerwowy Spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-97/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. kapitał rezerwowy
  2. kapitał zapasowy
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura - 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania zysku spółki jawnej na kapitał rezerwowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania zysku spółki jawnej na kapitał rezerwowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna (Wnioskodawca) została zarejestrowana w KRS w dniu 1 października 2002 r. Przedmiotem jej działalności jest produkcja granulatów, powstających z przerobu odpadów niemetalowych.

Właścicielami Spółki jawnej są dwie osoby fizyczne. W umowie Spółki zawarto, że Spółka tworzy kapitały: zakładowy, zapasowy i rezerwowy na przyszły rozwój spółki. Na koniec każdego roku bilansowego Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz wprowadzenie i informacje uzupełniające.

Za 2014 r. Spółka wypracowała zysk (brutto równy zyskowi netto) w kwocie 1.245.734,70 zł. Uchwałą z 15 kwietnia 2015 r. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r. postanowiono część zysku przeznaczyć na rozwój Spółki, tym samym przekazując na kapitał rezerwowy kwotę 559.442,24 zł.

Właściciele Spółki jawnej za 2014 r. rozliczyli się przed urzędem skarbowym składając PIT-36L i płacąc podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu osiągniętego w spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od przekazanej kwoty 559.442,24 zł z podziału zysku za 2014 r. na kapitał rezerwowy Spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca uważa, że nie powinni płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od przekazania części zysku w kwocie 559.442,24 zł na kapitał rezerwowy.

Wnioskodawca wskazał, że umowa Spółki przewiduje tworzenie kapitału rezerwowego. Spółka przez cały czas swojej działalności rozwija się, tworząc nowe miejsca pracy.

Spółka działa w oparciu o przepisy art. 22-85 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki przeznaczone na kapitał rezerwowy nie stanowią zmiany umowy spółki osobowej, a tym samym nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Właściciele spółki rozliczają się przed urzędem skarbowym również z dochodu w tej Spółce. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych od przekazania części zysku na kapitał rezerwowy byłaby drugim podatkiem od wypracowanego zysku (dochodu). Byłoby to bardzo krzywdzące Spółkę jawną, która przeznacza zysk na swój rozwój.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają umowy spółki. Stosownie do pkt 2 tego przepisu – podatkowi podlegają także zmiany umowy spółki jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W przypadku umowy spółki osobowej, za jej zmianę uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania (art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

Podkreślić należy, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów wniesionych do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka jawna) tworzy kapitały: zakładowy, zapasowy i rezerwowy na przyszły rozwój Spółki. Za 2014 r. Spółka wypracowała zysk w kwocie 1.245.734,70 zł. Uchwałą z dnia 15 kwietnia 2015 r. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r. postanowiono część zysku przeznaczyć na rozwój Spółki, tym samym przekazując na kapitał rezerwowy kwotę 559.442,24 zł. Właściciele Spółki jawnej za 2014 r. rozliczyli się przed urzędem skarbowym składając PIT-36L i płacąc podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu osiągniętego w Spółce.

Analizując podstawy prawne opisanej we wniosku czynności należy odwołać się do przepisów Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z poźn. zm.).

Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Ponadto, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (art. 52 § 1 i 2 ww. ustawy).

Samo zatwierdzenie sprawozdania finansowego wykazującego zysk nie oznacza powstania po stronie wspólników wierzytelności o wypłatę zysku. To wspólnik decyduje więc czy skorzysta z prawa wypłaty zysku i w jakim zakresie. Dopóki wspólnik nie zgłosi żądania podziału i wypłaty zysku, zysk ten pozostaje w dyspozycji spółki a nie wspólnika. Tym samym nie można mówić, że spółka korzystając z zysku otrzymuje od wspólnika wkłady zwiększające majątek spółki lub np. dopłaty albo pożyczkę czy też oddanie Spółce pieniędzy do nieodpłatnego używania.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że czynność polegająca na przeznaczeniu części wypracowanego przez Spółkę jawną zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitał rezerwowy
PL/LM/830/74/KPV/14/RD-57867 | Interpretacja indywidualna

kapitał zapasowy
ITPB1/4511-801/15/MR | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/1/4514-131/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.