IBPB-2-1/4514-95/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlegająca zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-95/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. sprzedaż praw
 5. umowa sprzedaży
 6. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym 29 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. skutków podatkowych nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wniosek uzupełniono 29 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z o.o.) jest polską spółką należącą do grupy B., która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy W. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomości zlokalizowane we W. i składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle (dalej łącznie: Nieruchomości).

W chwili obecnej, właścicielem Nieruchomości jest X S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Zbywca, Sprzedający, Sprzedawca). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. W wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego jedynego udziałowca Zbywcy, hiszpańskiej spółki Y, zagraniczny Sąd Gospodarczy w S., postanowieniem z 19 listopada 2013 r. ogłosił upadłość dobrowolną tej spółki. W konsekwencji powyższego, polski Sąd we W., postanowieniem z 18 lutego 2014 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku X S.A (Zbywcy).

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł ze Zbywcą warunkową przedwstępną umowę sprzedaży różnych aktywów upadłego, m.in. wspomnianych powyżej Nieruchomości.

Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie W., posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. T. oraz ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. T., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., arkusz mapy 2, działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we W. przy ul. T., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., arkusz mapy 2, działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,
 6. budynki zlokalizowane na opisanych powyżej nieruchomościach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowane nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) w związku z pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w zakresie, w jakim sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie zwolniona z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy planowane nabycie przez niego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) w związku z pkt 4 lit. a) ustawy o ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w zakresie, w jakim sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowią prawa majątkowe, rozumiane jako przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy. Zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przy czym budynki i inne urządzenia wzniesione na ww. gruntach przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wyłączenie z zakresu czynności cywilnoprawnych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie mieć zastosowania do umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego.

Należy jednakże zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych również te czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania takiej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem m.in. umów sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Sprzedawca jak i Nabywca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, umowa sprzedaży praw użytkowania wieczystego wchodzących w skład Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w takim zakresie, w jakim żadna ze stron tych umów nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu dokonania przedmiotowych transakcji (tj. transakcja ta będzie opodatkowana według stawki właściwej).

W takim zakresie natomiast, w jakim prawo użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, z uwagi na status posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, umowa sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, obowiązek podatkowy ciążyć będzie na Nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tylko w części odnoszącej się do skutków podatkowych nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych w części odnoszącej się do skutków podatkowych nabycia w postępowaniu upadłościowym nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na nieruchomości (grunty, budynki oraz części budynków tzw. nieruchomości lokalowe) i na rzeczy ruchome. Przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy np. prawo wieczystego użytkowania. Do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości (art. 237 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przy czym budynki i inne urządzenia wzniesione na ww. gruntach przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego). Ponadto przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym (art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 3 wymienionej ustawy nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Jednakże przepis ten nie będzie miał – jak słusznie stwierdził Wnioskodawca – zastosowania przy sprzedaży praw użytkowania wieczystego, gdyż dotyczy on tylko sprzedaży rzeczy.

Z kolei na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości) i prawo wieczystego użytkowania, mimo, że w związku z dokonaniem tych czynności strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka z o.o.) zamierza na podstawie umowy sprzedaży nabyć od X S.A., znajdującej się w upadłości likwidacyjnej, m.in. prawo wieczystego użytkowania.

W świetle powyższego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w sytuacji, gdy umowa sprzedaży praw użytkowania wieczystego nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to w tym zakresie powyższa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tytułu tej transakcji na Wnioskodawcy (kupującym) będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.