IBPB-2-1/4514-88/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, czynność udzielenia Spółce pożyczki za wynagrodzeniem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-88/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. pożyczka
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. (wpływ do Biura – 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 16 i 21 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej – jak zaznaczono w części E.2. druku ORD-IN – podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

Z uwagi na fakt, że treść wniosku wskazywała, że Wnioskodawca może oczekiwać również interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług, w piśmie z 9 września 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-88/15/ASz, IBPP2/4512-631/15/IK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 16 września 2015 r. (data wpływu dodatkowej opłaty) oraz 21 września 2015 r. (data wpływu pisma).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Pożyczkobiorca) zawarł umowę odpłatnej pożyczki ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Pożyczkodawca).

Jednocześnie, Spółka informuje, że Pożyczkodawca nie jest jej udziałowcem. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Spółka nie ma możliwości ustalenia czy Pożyczkodawca zawiera z innymi podmiotami umowy pożyczek.

Pożyczki udzielono w związku z prowadzoną przez oba podmioty działalnością gospodarczą. Pożyczkodawca udziela Spółce pożyczki na zapłacenie przez Spółkę faktur za zakup produktów informatycznych, których producentem jest między innymi Pożyczkodawca i udzielenie pożyczki uzależnione jest od nabycia przez Pożyczkobiorcę produktów informatycznych (sprzętu i/lub oprogramowania, jak również usług) od wskazanego przez Pożyczkodawcę dostawcy produktów informatycznych.

Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, korzysta z produktów Pożyczkodawcy, natomiast Pożyczkodawca zyskuje nabywcę swoich produktów. W związku z tym pożyczka ma charakter celowy.

Zgodnie z treścią umowy, pożyczka udzielona została w kwocie netto i spłaty następować będą w kwocie netto. Ponadto Spółka otrzymała oświadczenie Pożyczkodawcy, że w ramach umowy występuje jako podatnik VAT czynny, który świadczy usługi finansowe. Wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki są odsetki.

Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w poniższym zakresie:

 • 64 2 (PKD 2007) działalność holdingów finansowych;
 • 64 92 (PKD 2007) pozostałe formy udzielania kredytów;
 • 64 99 (PKD 2007) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, czynność udzielenia Spółce pożyczki za wynagrodzeniem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Spółki, w związku z tym, że Pożyczkodawca działa w ramach umowy w charakterze podatnika VAT czynnego świadczącego usługi finansowe, a umowa pożyczki jest zwolniona z opodatkowania VAT, zawarta umowa pożyczki, opisana powyżej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl przepisu art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy opodatkowaniu podlega czynność cywilnoprawna, jaką jest umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziane są wyjątki od powyższej zasady.

Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana VAT,
 2. zwolniona z VAT, z wyjątkami niedotyczącymi umowy pożyczki (art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Powyższe oznacza, że w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych konieczne jest ustalenie, czy w odniesieniu do konkretnej czynności cywilnoprawnej, przynajmniej jedna ze stron umowy występowała w charakterze podatnika VAT. Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od tego, która ze stron czynności cywilnoprawnej wymienionej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu jej dokonania jest opodatkowana podatkiem VAT lub od tego podatku zwolniona.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Artykuł 8 ust. 1 tej ustawy definiuje świadczenie usług jako „każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów”.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, „zwalnia się od podatku (...) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę”.

Oznacza to, że udzielenie pożyczki w ramach działalności gospodarczej jest usługą zwolnioną z VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na gruncie ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem Spółki, warunkiem uznania, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa w charakterze podatnika podatku VAT, jest ustalenie, iż prowadzi on zawodowo działalność gospodarczą w danym zakresie. Należy zatem każdorazowo badać, czy w okolicznościach konkretnego przypadku została ona wykonana w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w danym zakresie, tj. o konkretnym profilu.

Udzielenie pożyczki w przedmiotowej sprawie miało przede wszystkim na celu doprowadzenie do zakupu przez Spółkę produktów informatycznych, których producentem jest między innymi Pożyczkodawca. Zatem celem umowy pożyczki jest czerpanie przez Pożyczkodawcę zysku z dwóch źródeł, tj. związanego z prowadzoną przez Pożyczkodawcę działalnością w zakresie sprzedaży produktów informatycznych, jak również z oprocentowania pożyczki.

W ocenie Spółki, sama ilość czy częstotliwość określonych czynności nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się podatnikiem podatku VAT, lecz okoliczności wskazujące na powiązanie umowy z działalnością gospodarczą.

Kolejnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że udzielenie pożyczki jest czynnością podlegającą VAT, jest fakt, iż pożyczka udzielona została w kwocie netto. Analizując umowę należy przede wszystkim brać pod uwagę zgodny zamiar i cel stron umowy. Zatem skoro strony umowy pożyczki umówiły się, że zarówno kwota nominalna pożyczki jak i raty opłacane będą w kwocie netto, to należy uznać że zamiarem stron było wykonanie tej czynności w ramach działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Ponadto Pożyczkodawca oświadczył, że działa w ramach umowy jako czynny podatnik VAT.

Podsumowując, decydujące znaczenie dla uznania pożyczkodawcy za podatnika VAT w związku z udzieleniem pożyczki mają dwie okoliczności: wykorzystanie przy udzieleniu pożyczki przedsiębiorstwa pożyczkodawcy (udzielenie pożyczki w ramach działalności gospodarczej) oraz odpłatny charakter czynności (wynagrodzeniem są odsetki ustalone przez Strony).

Również Pożyczkobiorca zawarł umowę w ramach swojej działalności gospodarczej. Uzyskane środki przeznaczane są na zakup produktów informatycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z opodatkowania z podatku od towarów i usług”, (z wyjątkiem niedotyczącym umów pożyczek).

Biorąc pod uwagę powyższe, analizowana usługa udzielenia pożyczki będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Konsekwentnie w przedmiotowej sytuacji spełniona jest wymieniona w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przesłanka wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych omawianej pożyczki.

Oznacza to, że w związku z zawarciem umowy pożyczki nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Stosownie do art. 4 pkt 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umów pożyczki o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę odpłatnej pożyczki ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Pożyczkodawca nie jest udziałowcem Wnioskodawcy. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług. Spółka nie ma możliwości ustalenia czy Pożyczkodawca zawiera z innymi podmiotami umowy pożyczek.

Pożyczka udzielona jest w związku z prowadzoną przez oba podmioty działalnością gospodarczą. Pożyczkodawca udziela Spółce pożyczki na zapłacenie przez Spółkę faktur za zakup produktów informatycznych, których producentem jest między innymi Pożyczkodawca i udzielenie pożyczki uzależnione jest od nabycia przez Pożyczkobiorcę produktów informatycznych (sprzętu i/lub oprogramowania, jak również usług) od wskazanego przez Pożyczkodawcę dostawcy produktów informatycznych.

Zgodnie z treścią umowy, pożyczka udzielona została w kwocie netto i spłaty następować będą w kwocie netto. Ponadto Spółka otrzymała oświadczenie Pożyczkodawcy, że w ramach umowy występuje jako podatnik VAT czynny, który świadczy usługi finansowe. Wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki są odsetki.

Wnioskodawca wskazał, że czynność udzielenia pożyczki przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Wnioskodawcy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności, które w przedmiotowej sprawie nie występują).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności regulacjami w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotowa umowa pożyczki będzie podlegać regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną z 7 października 2015 r. znak: IBPP2/4512-631/15/IK. A zatem na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (pożyczkobiorca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej umowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.