IBPB-2-1/4514-85/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy umowa sprzedaży akcji spółek komandytowo-akcyjnych będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-85/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. czynności cywilnoprawne
 3. instrumenty finansowe
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. pośrednictwo finansowe
 7. umowa sprzedaży
 8. zakup akcji
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego za pośrednictwem domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego za pośrednictwem domu maklerskiego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 18 września 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-85/15/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 24 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku, po jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka akcyjna, Spółka) jest częścią Grupy Kapitałowej E., a w zakresie jej działalności jest między innymi prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości. W chwili obecnej 100% udziałów w Spółce posiada X S.A.

W związku z rozwojem działalności Spółka w najbliższym czasie planuje nabycie od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego akcji kilku spółek komandytowo-akcyjnych, których przedmiotem działalności jest posiadanie i wynajem nieruchomości. Planowana transakcja zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego, gdzie Wnioskodawca wskaże domowi maklerskiemu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, od którego chciałby nabyć akcje spółek komandytowo-akcyjnych. Współpraca z domem maklerskim przyjmie postać pośrednictwa w zakupie akcji spółek komandytowo-akcyjnych, a stosowne pełnomocnictwo do działania przez dom maklerski w imieniu i na rzecz Spółki zostanie ustanowione w ramach zawieranej przez Wnioskodawcę z domem maklerskim umowy zlecenia. Wnioskodawca zawrze z domem maklerskim umowę zlecenia, w której zleci domowi maklerskiemu nabycie od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego akcji spółek komandytowo-akcyjnych.

Czynności domu maklerskiego mogą obejmować w szczególności:

 1. zawarcie przez dom maklerski działający jako pełnomocnik kupującego umowy nabycia akcji ze sprzedającym;
 2. rozliczenie nabycia papierów wartościowych przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie własności papierów wartościowych;
 3. ujęcie papierów wartościowych na rachunku Wnioskodawcy w ewidencji prowadzonej w domu maklerskim;
 4. wystawienie dokumentu poświadczającego dokonanie transakcji;
 5. pośrednictwo w przekazaniu sprzedającemu całości lub części ceny za nabywane papiery wartościowe;
 6. wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji, a w szczególności umowy nabycia akcji;
 7. zdeponowanie w domu maklerskim papierów wartościowych w związku z przeprowadzaną transakcją – dom maklerski zawrze ze sprzedającym stosowną umowę depozytu, na podstawie której przyjmie akcje;
 8. zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji.

Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie. W ramach transakcji, dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Wnioskodawcy przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych działając w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Spółkę akcji dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę akcji dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie jednak z art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, zwalnia się od podatku „sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez Wnioskodawcę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku, należy ustalić, czy:

 1. akcje są prawami majątkowymi,
 2. akcje, jako papiery wartościowe mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 3. dom maklerski zaangażowany w nabycie akcji może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
 4. sprzedaż/zakup papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego.

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy fakt, że akcje są prawami majątkowymi nie budzi w zasadzie żadnych wątpliwości. O zaliczeniu bowiem danego prawa do kategorii prawa majątkowego rozstrzygają łącznie dwie przesłanki, po pierwsze – czy dane prawo może być przedmiotem obrotu, czy jest więc zbywalne, po drugie zaś – czy posiada ono dającą się określić wartość majątkową. Akcje spółki komandytowo-akcyjnej, tak samo jak akcje spółki akcyjnej, mogą być przedmiotem obrotu, rozumianego bardzo szeroko jako między innymi umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa aportowa, etc. Wartość majątkowa akcji jest natomiast wyznaczana ich ceną, w przypadku umowy kupna-sprzedaży, lub wartością rynkową, w przypadku umowy darowizny czy aportu. Pierwszą z wymienionych przesłanek z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy więc uznać za spełnioną.

Ad. 2

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) tejże ustawy, ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 3

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez firmę inwestycyjną rozumie się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ad. 4

Wnioskodawca wskazał, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego językowego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowiku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, występowanie w roli łącznika, załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami. Jak wynika natomiast z praktyki organów podatkowych, „pośrednictwo” na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wiąże się z występowaniem takich elementów, jak: występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy, uczestniczenie domu maklerskiego w zawieraniu umowy, nastręczanie przez dom maklerski sposobności do zawarcia umowy lub pośredniczenie przy jej zawarciu, wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie, pośredniczenie domu maklerskiego w przyjęciu i przekazaniu zapłaty, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, etc.

Wnioskodawca podkreślił, że dokonując klasyfikacji nabycia papierów wartościowych na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych organy podatkowe słusznie wskazują, że pojęcie pośrednictwa w sprzedaży akcji nie sprowadza się wyłącznie do działalności domu maklerskiego, polegającej na przyjęciu deklaracji zbycia (nabycia) oraz znalezieniu nabywcy w celu zawarcia umowy. Pośrednictwo to w zasadzie całokształt czynności zmierzających do zawarcia transakcji. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, brak jednego z wielu możliwych działań domu maklerskiego zmierzających do zawarcia transakcji nie wyklucza uznania, że doszło do sprzedaży (nabycia) akcji za pośrednictwem domu maklerskiego, w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tak długo, jak całokształt pozostałych czynności i funkcji spełnionych przez dom maklerski wskazuje na jego faktyczny i realny udział w takiej transakcji.

Również organy podatkowe w wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych wielokrotnie wskazywały na zakres przedmiotowy pojęcia pośrednictwa, wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z dominującym stanowiskiem „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy dom maklerski lub Bank prowadzący działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez Dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji (...)”. Tezę tą wyraził Minister Finansów między innymi za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2011 r., znak: ILPB2/436-39/11-4/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 września 2013 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2013 r., znak: IPPB2/436-603/12-4/AF i Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 kwietnia 2013 r., znak: IPTPB2/436-8/13-4/KK. Podobnie na przykład stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji z 16 września 2014 r. znak: IPPB2/436-87/14-3/KK potwierdził prawidłowość stanowiska zajętego przez podatnika, który wskazywał na szereg czynności jakich podejmie się dom maklerski, specyficznie jednak wskazywała, że „Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmiot ten będzie Wnioskodawcy znany”.

Tym samym, biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez dom maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji przez Wnioskodawcę, w szczególności rozliczenie nabycia akcji przez Wnioskodawcę, ich zdeponowanie, przygotowanie umów koniecznych do zawarcia transakcji, występowanie przez dom maklerski jako pośrednika działającego w imieniu i na rzecz Spółki oraz podjęcie wszelkich innych czynności mających na celu przeniesienie aktywów, dom maklerski powinien być uznany na gruncie przedstawionego przyszłego stanu faktycznego za podmiot występujący w roli pośrednika miedzy Wnioskodawcą, a sprzedawcą akcji spółek komandytowo-akcyjnych czyli Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, będzie miało w tym wypadku miejsce pośrednictwo domu maklerskiego w sprzedaży papierów wartościowych.

Podsumowując, w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez Wnioskodawcę) akcji będących w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi papierami wartościowymi kwalifikującymi się do kategorii instrumentów finansowych powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych na rzecz Wnioskodawcy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, zamierzona transakcja podlegać będzie, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu jej dokonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, którymi w rozumieniu Kodeksu są przedmioty materialne (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

W związku z przywołanymi przepisami, należy stwierdzić, że zawarcie umowy sprzedaży akcji podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 9 wymienionej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

-w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 i 586 oraz z 2015 r., poz. 73).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby – z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.

W myśl natomiast art. 3 pkt 33 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) planuje nabycie od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego akcji kilku spółek komandytowo-akcyjnych. Planowana transakcja zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego. Wnioskodawca zawrze z domem maklerskim umowę zlecenia, w której zleci domowi maklerskiemu nabycie od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego akcji spółek komandytowo-akcyjnych. W ramach ww. umowy zlecenia zostanie ustanowione pełnomocnictwo do działania przez dom maklerski w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Do zakresu czynności, które miałby wykonać dom maklerski za wynagrodzeniem, w ramach pośrednictwa, należałoby m.in. zawarcie umowy kupna-sprzedaży akcji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy).

W celu przesądzenia czy umowa sprzedaży akcji zawierana w warunkach przedstawionych przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia na mocy powołanego przez niego art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych koniecznym jest ustalenie czy umowa ta dokonywana jest za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej)

– domu maklerskiego. Dokonywanie sprzedaży praw majątkowych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie to nic innego jak zawarcie umowy sprzedaży przy współudziale – poprzez tę firmę. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem m.in. zawarcie umowy przez dom maklerski (czy też inną firmę inwestycyjną) w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (papierów wartościowych), na rachunek dającego zlecenie.

Z powyższego wynika zatem, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż akcji musi być dokonana za pośrednictwem podmiotu w nim wymienionego (firmy inwestycyjnej czyli np. domu maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej), który jako pośrednik tej umowy występuje w imieniu jednej ze stron.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym umowa sprzedaży akcji spółek komandytowo-akcyjnych, w wyniku której Wnioskodawca dokona ich nabycia dokonana zostanie za pośrednictwem domu maklerskiego. A zatem czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania rozważanej transakcji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę stanowisk zaprezentowanych przez organy podatkowe należy stwierdzić, że stanowiska te zostały zajęte w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.