IBPB-2-1/4514-79/15 | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów
IBPB-2-1/4514-79/15interpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. udział
 5. wymiana (towarów)
 6. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka Matka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Matce jest osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegająca w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (dalej „WD”). WD jest również udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej „Spółka”). WD posiada w Spółce pakiet udziałów, który zapewnia mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Oprócz Wnioskodawcy udziały Spółki mogą posiadać także inne osoby fizyczne lub prawne (dalej: „Wspólnicy”).

W przyszłości planowane jest wniesienie udziałów Spółki do Spółki Matki tytułem aportu. Wnoszone tytułem aportu udziały Spółki będą zapewniać bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Udziały Spółki byłyby wnoszone tytułem aportu albo wyłącznie przez WD albo przez WD i Wspólników.

Spółka Matka jest spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym, aport nie będzie wnoszony do spółki z o.o. dopiero zakładanej, ale już zarejestrowanej. Wnioskodawca pragnie przy tym wyjaśnić, że przed dniem wniesienia aportu nie będzie posiadać żadnych udziałów Spółki, jednakże – w efekcie wniesienia udziałów Spółki w drodze aportu – Wnioskodawca zostanie większościowym udziałowcem Spółki. Będzie zatem posiadać bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

W związku z wniesieniem aportu do Spółki Matki zostanie podwyższony jej kapitał zakładowy. Wnioskodawca wyda udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport tj. udziały te będą pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki.

Zarówno Wnioskodawca jak i Spółka mają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podlegają zatem w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (są polskimi rezydentami podatkowymi).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zmiana umowy Spółki Matki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Matki i wniesieniem do Spółki Matki wkładu niepieniężnego w postaci pakietu większościowego udziałów w Spółce będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zmiana umowy Spółki Matki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Matki i wniesieniem do Spółki Matki wkładu niepieniężnego w postaci pakietu większościowego udziałów w Spółce nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał się na treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 1a pkt 2 oraz art. 4 pkt 9 i art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, wskazując przy tym, że treść wskazanych powyżej przepisów oznacza, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zmiana umowy spółki kapitałowej, co do zasady jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał także, powołując art. 2 pkt 6 lit. c), że niezależnie od powyższego, w ustawie od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreślił, że przywołany przepis stanowi implementację postanowień dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyłączenia z opodatkowania podatkiem kapitałowym (w Polsce jest to podatek od czynności cywilnoprawnych) czynności stanowiących działania restrukturyzacyjne. Za działania restrukturyzacyjne dyrektywa nr 2008/7/WE uznaje m.in. czynności określane jako wymiana udziałów w spółkach kapitałowych, tj. wniesienie do spółki kapitałowej aportów w postaci udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały/akcje, posiada już większość głosów.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonego art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych m.in. umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów. Oznacza to, że transakcje tzw. wymiany udziałów zostały wyłączone spoza regulacji ww. ustawy i pozostają poza zakresem przedmiotowym podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreślił, że jak zostało wyjaśnione w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem aportu wnoszonego do Spółki Matki będzie pakiet udziałów Spółki zapewniających bezwzględną większość głosów w Spółce. Transakcja będzie miała zatem charakter tzw. wymiany udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, oznacza to, że czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Matki związana z wniesieniem udziałów Spółki w drodze aportu nie będzie wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Innymi słowy, w opinii Spółki Matki, nie będzie ona zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości, o którą powiększono jej kapitał zakładowy.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał szereg interpretacji indywidualnych i przytoczył fragmenty kilku z nich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r.,poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej, a stosownie do art. 4 pkt 9 tej ustawy ciąży on na spółce.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b), przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powyższy przepis wprowadzony został ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1319) i zmieniony ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 251), która to zmiana weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2010 r. Celem wprowadzenia niniejszego przepisu było dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Wdrożono tym samym postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s.11). Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. Nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE 249 z dnia 3 października 1969 r., s. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy uznaje się przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Właścicielem wszystkich udziałów w spółce jest osoba fizyczna (WD).

Wnioskodawca zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (Spółka), w której udziałowcem posiadającym pakiet udziałów zapewniający bezwzględną większość praw głosu, jest WD.

Wniesienie udziałów w Spółce do Wnioskodawcy – tytułem aportu – nastąpi wyłącznie przez WD lub WD i innych udziałowców Spółki.

Przed dniem wniesienia aportu Wnioskodawca nie będzie posiadać żadnych udziałów Spółki, jednakże – w efekcie wniesienia udziałów Spółki w drodze aportu – Wnioskodawca zostanie większościowym udziałowcem Spółki. Będzie zatem posiadać bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

W związku z wniesieniem aportu do Wnioskodawcy zostanie podwyższony jego kapitał zakładowy. Spółka Matka wyda udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki związana bowiem będzie z wniesieniem – jako aportu – udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce zależnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, udziały w spółce kapitałowej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.