IBPB-2-1/4514-71/15/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z podziałem spółki przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka Przejmująca” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową Właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmującej jest osoba fizyczna (dalej „Wspólnik”). Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest między innymi działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

Wspólnik jest również właścicielem udziałów innej spółki kapitałowej (dalej „Spółka Dzielona”). Celem pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego Wnioskodawca pragnie poinformować organ podatkowy, że Wspólnik jest jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej. W związku z tym Spółka Dzielona może być uznawana za „spółkę siostrę” względem Spółki Przejmującej.

Spółka Dzielona jest autoryzowanym dealerem samochodowym i zajmuje się przede wszystkim sprzedażą i serwisowaniem samochodów. Spółka Dzielona prowadzi bowiem salon samochodowy, komis samochodów używanych oraz wyposażony w specjalistyczne urządzenia serwis mechaniczno-elektryczny, oferujący szybką i skuteczną naprawę pojazdów. W ramach serwisu oferowane są również usługi blacharskie i lakiernicze. Spółka Dzielona przeprowadza również przeglądy rejestracyjne, zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów samochodowych, itp. Działalność związana ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów uznawana jest za działalność podstawową Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona prowadzi działalność podstawową od kilkudziesięciu lat. W tym czasie zdołała zdobyć zaufanie grona klientów oraz zbudować rozpoznawalną markę. Wysoką pozycję Spółki Dzielonej na rynku dealerów i serwisów samochodowych potwierdzają otrzymane przez nią liczne nagrody i wyróżnienia.

Do działalności podstawowej Spółki Dzielonej zaliczana jest również działalność korporacyjna związana z posiadaniem przez Spółkę Dzieloną udziałów w innych spółkach prawa handlowego. Spółka Dzielona jest wspólnikiem spółki komandytowej i ma udział w zysku tej spółki (spółka komandytowa również jest dealerem samochodowym, ale zajmuje się sprzedażą samochodów innej marki niż Spółka Dzielona). Ponadto Spółka Dzielona posiada udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (działalność tej spółki nie jest związana ze sprzedażą samochodów).

Do prowadzenia swojej działalności podstawowej Spółka Dzielona wykorzystuje niezbędne wyposażenie, w tym przede wszystkim narzędzia i urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i urządzenia służące do naprawy samochodów, jak również towary obrotowe w postaci samochodów i części samochodowych, przedstawiające wysoką wartość rynkową. Na cele prowadzenia działalności podstawowej Spółki Dzielonej przeznaczone jest również wyposażenie salonu samochodowego. Ponadto na cele działalności podstawowej posiadane i wykorzystywane są przez Spółkę Dzieloną typowe składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak telefony, komputery, drukarki itp. Do prowadzenia działalności podstawowej Spółka Dzielona wykorzystuje również posiadane przez nią wartości niematerialne i prawne, w tym przede wszystkim prawa do dystrybucji i posługiwania się marką wynikające z zawartych przez nią umów dealerskich z koncernami samochodowymi, w oparciu o które Spółka Dzielona prowadzi swoją podstawową działalność.

Spółka Dzielona na cele swojej działalności podstawowej zatrudnia pracowników, w tym między innymi osoby, które zajmują się obsługą salonu samochodowego oraz osoby będące mechanikami samochodowymi. Przy czym w tym miejscu należy wyjaśnić, że pracownicy salonu samochodowego i serwisu stanowią dwa oddzielne piony. Pracownicy zajmujący się działalnością podstawową Spółki Dzielonej podlegają kierownictwu osoby, która pełni funkcje Kierownika Departamentu Dealerskiego.

Spółka Dzielona zatrudnia również osoby odpowiedzialne za księgowość i szeroko pojętą administrację i zarządzanie.

Spółka Dzielona jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości częściowo zabudowanej położonej w K. (dalej „Nieruchomość”) składającej się z kilku działek ewidencyjnych. Obecnie Spółka Dzielona wykorzystuje Nieruchomość przede wszystkim do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (działalności podstawowej). W budynku znajdującym się na Nieruchomości mieści się bowiem siedziba Spółki Dzielonej, salon samochodowy, na Nieruchomości znajduje się także parking przeznaczony dla klientów i pracowników salonu samochodowego, komis samochodów używanych, itp.

Nieruchomość jest też częściowo wynajmowana przez Spółkę Dzieloną innym podmiotom. Spółka Dzielona wynajmuje między innymi pomieszczenie magazynowe, powierzchnię przeznaczoną pod kontener służący do przechowywania opon, itp. oraz część gruntu, na którym znajduje się parking (najemcą jest podmiot powiązany ze Spółką Dzieloną, który również jest dealerem samochodowym, ale zajmującym się sprzedażą samochodów innych marek niż Spółka Dzielona). Ponadto Spółka Dzielona czerpie przychód z wynajmu powierzchni w budynku położonym na Nieruchomości (wynajem dla celów posiadania adresu przez inną spółkę powiązaną). Wysokość przychodów z najmu nie jest znaczna.

Spółka Dzielona planuje przeprowadzenie na Nieruchomości nowej inwestycji, która ma polegać na budowie trzech budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem (dalej „Inwestycja”). W związku z tym przeznaczenie Nieruchomości ulegnie zmianie. Sposób przeprowadzenia Inwestycji nie został całkowicie przesądzony. Możliwe jest budowanie budynków po kolei (realizowanie Inwestycji w trzech etapach) albo rozpoczęcie budowy budynków równocześnie.

Gdyby realizacja Inwestycji była przeprowadzana w trzech etapach, wówczas budowa pierwszego budynku (realizacja pierwszego etapu) nie będzie wiązała się z koniecznością wyburzenia, czy przebudowy budynku, w którym obecnie Spółka Dzielona prowadzi swoją działalność podstawową (w tym prowadzi salon samochodowy) i w którym posiada swoją siedzibę. Po podziale Spółki Dzielonej i przejęciu części jej majątku przez Spółkę Przejmującą odpowiednia część Nieruchomości (w szczególności budynek, w którym obecnie znajduje się salon samochodowy i siedziba Spółki Dzielonej) byłaby wynajmowana przez Spółkę Dzieloną od Spółki Przejmującej. Gdyby w przyszłości Spółka Przejmująca zdecydowała się na wyburzenie budynku, w którym Spółka Dzielona obecnie prowadzi swoją działalność (w ramach kolejnych etapów Inwestycji), Spółka Dzielona przeniosłaby swoją działalność podstawową do innej lokalizacji (nabyłaby lub wybudowała budynek, w którym mogłaby prowadzić działalność podstawową albo wynajęłaby powierzchnię w budynku, która byłaby wykorzystywana na prowadzenie działalności podstawowej). Istota działalności podstawowej (którą stanowi co do zasady działalność dealerska), zarówno bezpośrednio po podziale Spółki Dzielonej (w trakcie trwania Inwestycji), jak i po zakończeniu wszystkich etapów realizowanej Inwestycji mogłaby być i byłaby kontynuowana. Jedyna różnica polegałaby na tym, że przed podziałem Spółki Dzielonej działalność podstawowa jest prowadzona na terenie Nieruchomości Spółki Dzielonej (przypisanej do Departamentu Nieruchomości), zaś po podziale działalność ta byłaby prowadzona na nieruchomości, którą Spółka Dzielona by wynajmowała albo na nieruchomości kupionej przez Spółkę Dzieloną w innej lokalizacji. Gdyby zaś rozpoczęto budowę trzech budynków równocześnie, wówczas Spółka Dzielona musiałaby zmienić miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wcześniej niż w sytuacji realizowania Inwestycji etapowo. W takiej sytuacji Spółka Dzielona musiałaby przenieść swoją działalność do innej lokalizacji przed rozpoczęciem budowy. Również i w tym wypadku zmiana lokalizacji prowadzenia działalności nie oznaczałaby zakończenia prowadzenia działalności podstawowej przez Spółkę Dzieloną. Działalność ta byłaby prowadzona w innej lokalizacji na nieruchomości, która byłaby kupiona przez Spółkę Dzieloną lub która byłaby wynajmowana przez Spółkę Dzieloną.

Nie można całkowicie wykluczyć zmiany planów dotyczących przeprowadzania Inwestycji przez Spółkę Przejmującą. Teoretycznie po podziale Spółki Dzielonej Spółka Przejmująca może zdecydować, że nie będzie samodzielnie realizować Inwestycji. Można ona zdecydować się na zbycie całości lub części Nieruchomości (np. w razie otrzymania korzystnej propozycji od potencjalnego inwestora zainteresowanego zakupem Nieruchomości).

Niezależnie jednak od decyzji co do dalszego sposobu realizacji Inwestycji lub decyzji o zbyciu Nieruchomości działalność podstawowa Spółki Dzielonej będzie mogła być prowadzona po wynajęciu lub nabyciu przez Spółkę Dzieloną innej nieruchomości (w szczególności po nabyciu, wybudowaniu lub wynajęciu budynku, w którym będzie mógł mieście się salon samochodowy i siedziba Spółki Dzielonej).

Spółka Dzielona do dnia złożenia niniejszego wniosku podjęła już działania mające na celu przygotowanie Inwestycji. Przykładowo Spółka Dzielona uzyskała już pozwolenie na rozbiórkę budynków znajdujących się w miejscu planowanej Inwestycji i otrzymała decyzję o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Spółka Dzielona wystąpiła też do odpowiednich instytucji i organów z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia budynków, które zamierza wybudować, do sieci energetycznej, z wnioskiem o informację techniczną dotyczącą zasilania budynków w wodę i odprowadzenia ścieków, z wnioskiem o warunki techniczne na przebudowę magistrali wodociągowej będącej w kolizji z Inwestycją, z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, z wnioskiem o określenie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, z wnioskiem o warunki techniczne na przebudowę przyłącza gazowego, itp. Niektóre ze złożonych przez Spółkę Dzieloną wniosków zostały już rozpoznane pozytywnie. Przykładowo ustalono już warunki techniczne przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej oraz energetycznej. Spółka Dzielona podjęła wstępne negocjacje w sprawie zasilania rezerwowego Inwestycji. Wydano też decyzję w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, w sprawie warunków technicznych na przebudowę magistrali wodociągowej, na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy wodociągowych kanalizacji sanitarnej, itp. Spółka Dzielona zleciła też inwentaryzację zieleni.

W celu przeprowadzenia Inwestycji Spółka Dzielona zawarła umowę z architektem. Ze względu na dbałość Spółki Dzielonej o środowisko, a także na wyższą atrakcyjność rynkową budynków spełniających normy ekologiczne, Spółka dzielona rozpisała przetarg na wyłonienie asesora prowadzącego proces certyfikacji ekologicznej budynków, które powstaną w ramach Inwestycji. Spółka Dzielona planuje też podpisanie umowy z inwestorem zastępczym, czyli podmiotem działającym przy realizacji projektu budowlanego, któremu Spółka Dzielona zleci nadzór nad przebiegiem Inwestycji.

Spółka Dzielona podpisała również porozumienie dotyczące partycypowania w budowie drogi dojazdowej, która ułatwi dojazd do budynków realizowanych w ramach Inwestycji.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że działalność polegająca na administrowaniu nieruchomościami, przeprowadzaniu inwestycji budowlanych oraz (w zakresie planowanym) na wynajmowaniu budynków biurowych jest działalnością odrębną od podstawowej działalności Spółki Dzielonej i znacznie się od niej różni. Dlatego też, aby ułatwić zarządzanie oboma polami działalności oraz prowadzenie Inwestycji Spółka Dzielona wydzieliła w swoich ramach dwa oddzielne departamenty: Departament Nieruchomości oraz Departament Dealerski (dalej łącznie zwane „Departamentami”). Utworzenie Departamentów nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej (dalej: „Uchwala”). W treści Uchwały postanowiono, że działalność Departamentu Nieruchomości będzie polegała na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami gruntowymi, zabudowanymi i lokalami należącymi do Spółki Dzielonej. Departament Nieruchomości ma też zajmować się prowadzeniem Inwestycji. W związku z takim określeniem zakresu działalności Departamentu Nieruchomości, do jego kompetencji należą również wszystkie sprawy związane z przeprowadzaniem Inwestycji. Na mocy Uchwały działalność Departamentu Dealerskiego obejmuje zaś pozostałą działalność Spółki Dzielonej (czyli działalność podstawową Spółki Dzielonej).

Departamenty są samodzielne organizacyjnie. Celem wyodrębnienia Departamentów było stworzenie wyspecjalizowanych struktur realizujących zadania gospodarcze odpowiadające obu polom działalności Spółki Dzielonej. Wraz z utworzeniem obu Departamentów formalnie rozdzielono bowiem dwie sfery działalności operacyjnej Spółki Dzielonej: działalność podstawową Spółki Dzielonej oraz działalność związaną z wynajmem i administrowaniem nieruchomościami należącymi do Spółki Dzielonej.

Na mocy Uchwały powierzono prowadzenie spraw każdego z Departamentów kierownikom tych Departamentów, przy czym do kierowania każdym z Departamentów wyznaczono inne osoby. W ten sposób dokonano rozdzielenia szczebla kierowniczego obu Departamentów.

Do zajmowania się sprawami Departamentu Nieruchomości poza kierownikiem Departamentu Nieruchomościowego oddelegowano pracownika będącego specjalistą do spraw technicznych oraz osobę zajmującą się sprawami biurowymi (sekretariat) – dalej „Pracownicy Departamentu Nieruchomości”.

W celu formalnego przekazania Pracownikom Departamentu Nieruchomości stanowisk w Departamencie Nieruchomości sporządzono aneksy do umów o pracę. W Uchwale ustalono ponadto, że pozostali pracownicy zatrudnieni przez Spółkę Dzieloną zajmować się będą sprawami Departamentu Dealerskiego (dalej „Pracownicy Departamentu Dealerskiego”).

Należy też dodać, że – zależnie od stopnia zaawansowania Inwestycji – Spółka Dzielona może zatrudniać dodatkowe osoby do Departamentu Nieruchomości. Poza Pracownikami Departamentu Nieruchomości Spółka Dzielona – w ramach Departamentu Nieruchomości – współpracuje też z podmiotami gospodarczymi (korzysta między innymi z doradztwa specjalisty posiadającego wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych). Współpraca ta ma charakter stały.

Na mocy Uchwały dokonano również podziału składników majątkowych Spółki Dzielonej pomiędzy Departamenty. Departamentowi Nieruchomości przekazano do wyłącznej dyspozycji wszystkie nieruchomości należące do Spółki Dzielonej oraz inne składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej Departamentowi; Nieruchomości działalności gospodarczej w zakresie administrowania nieruchomościami (samochód osobowy, dwa komputery, telefon komórkowy). Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej przydzielono Departamentowi Dealerskiemu. Zatem w Departamencie Dealerskim pozostawione zostały wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej, których nie przekazano do Departamentu Nieruchomości, w tym głównie narzędzia i urządzenia serwisowe, wyposażenie salonu samochodowego oraz towary obrotowe, m.in. samochody i części samochodowe itp.

W systemie księgowym Spółki Dzielonej dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z działalnością każdego z Departamentów. Oznacza to, że Spółka Dzielona odrębnie ewidencjonuje (oznacza) faktury wystawiane i otrzymywane w ramach Departamentu Nieruchomości (faktury związane z administrowaniem nieruchomościami należącym: do Spółki Dzielonej, w tym związane z Inwestycją) i faktury wystawiane i otrzymywane w związku z prowadzeniem działalności przez Departament Dealerski (działalności podstawowej Spółki Dzielonej).

Departamenty posiadają odrębne rachunki bankowe, którymi posługują się we wszystkich rozliczeniach związanych z ich działalnością. Na mocy Uchwały ustalono bowiem, że Departament Nieruchomości na cele swojej działalności ma posługiwać się jednym, konkretnie wskazanym w Uchwale rachunkiem bankowym. Pozostałe rachunki bankowe należące do Spółki Dzielonej pozostawiono do posługiwania się Departamentowi Dealerskiemu.

Departament Dealerski swoimi kontami bankowymi posługuje m.in. się na cele rozliczeń z klientami salonu samochodowego i serwisu oraz z dostawcami itp. Departament Nieruchomości natomiast używa swojego rachunku bankowego m.in. do rozliczeń związanych z przeprowadzaniem Inwestycji, takich jak przyjmowanie kaucji od podmiotów uczestniczących w przetargu lub dokonywanie płatności dla wykonawców.

Ponadto w Uchwale postanowiono, że Departament Nieruchomości będzie samodzielnie sporządzał bilans i rachunek zysków i strat. W związku z tym, Spotka Dzielona ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego obu Departamentów.

Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że co do zasady bazy klientów obu Departamentów nie pokrywają się, gdyż każdy z Departamentów prowadzi swoją działalność niezależnie od drugiego. Departamenty zawierają umowy i zaciągają własne zobowiązania w zakresie potrzebnym do prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. Przykładowo, Departament Dealerski zawiera umowy sprzedaży samochodów z klientami indywidualnymi, natomiast Departament Nieruchomości zawiera umowy z wykonawcami prac niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji.

Wydzielenie Departamentów na podstawie Uchwały nastąpiło dnia 1 kwietnia 2015 r. Od tego momentu wszystkie umowy i czynności związane z Inwestycją znajdują się w kompetencji Departamentu Nieruchomości. Oznacza to, że zawarte od dnia podjęcia Uchwały umowy oraz dokonane czynności przed organami administracyjnymi związane z Inwestycją były dokonywane przez Departament Nieruchomości, a prawa i obowiązki z nich wynikające weszły w zakres Departamentu Nieruchomości. Zatem pole kompetencji Departamentu Nieruchomości jest na moment składania niniejszego wniosku szersze od wyznaczonego Uchwałą i w miarę postępów prac przygotowawczych do Inwestycji oraz nad Inwestycją będzie się ono poszerzało. Przykładowo, przetarg na wybór asesora odpowiadającego za certyfikację ekologiczną został rozpisany już po wydzieleniu Departamentów i wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z przeprowadzenia tego przetargu są przypisane do Departamentu Nieruchomości.

W chwili obecnej rozważany jest podział Spółki Dzielonej. Podział ten miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych i polegałby na przeniesieniu do Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej wyodrębnionej w ramach Departamentu Nieruchomości.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe - materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni i administrowaniu nieruchomościami poprzednio należącymi do Spółki Dzielonej (w tym Nieruchomość), tj. związane z prowadzeniem działalności przez Departament Nieruchomości, w tym z przeprowadzaniem Inwestycji (dalej: „Majątek Wydzielany”):

 • Nieruchomość (w tym prawa i zobowiązania wynikające z prawa użytkowania wieczystego części Nieruchomości);
 • Składniki majątkowe Departamentu Nieruchomości takie jak samochód, komputery, telefon, itp.;
 • Prawo do bazy danych aktualnych i potencjalnych klientów Departamentu Nieruchomości,
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu części Nieruchomości zawarte przez Spółkę Dzieloną;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami Departamentu Nieruchomości. Pracownicy ci zostaliby przejęci przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 231 Kodeksu pracy;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z wydanego pozwolenia na rozbiórkę;
 • Prawa i zobowiązania wynikające ze statusu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę lub (jeśli takie pozwolenie zostanie wydane przed podziałem) prawa i zobowiązania wynikające z wydanego pozwolenia na budowę;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umowy z architektem;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umowy o pozyskiwanie klientów (potencjalnych najemców w budynkach biurowych);
 • Prawa i zobowiązania wynikające z wydanej decyzji o warunkach zabudowy;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umowy dotyczącej partycypowania w kosztach budowy drogi dojazdowej;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z umowy z inwestorem zastępczym Inwestycji (jeśli umowa ta zostanie zawarta przed podziałem);
 • Prawa i zobowiązania wynikające z przetargu mającego na celu wyłonienie asesora odpowiedzialnego za dokonanie certyfikacji ekologicznej budynków, które powstaną w ramach Inwestycji;
 • Prawa i zobowiązania wynikające ze statusu strony w toczących się przed organami i instytucjami postępowaniach wszczętych na wniosek w związku z przeprowadzaniem Inwestycji, takimi jak procedura: z wniosku o informację techniczną dotyczącą zasilania budynków w wodę i odprowadzenia ścieków, z wniosku o warunki techniczne na przebudowę magistrali wodociągowej będącej w kolizji z Inwestycją, z wniosku o określenie warunków technicznych na odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej; z wniosku o warunki techniczne na przebudowę przyłącza gazowego itp., lub w przypadku zakończenia tych postępowań przed podziałem, prawa i zobowiązania wynikające z wydanych decyzji, uzgodnień lub innych aktów;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z ustalonych warunków technicznych przyłączenia budynków, które mają zostać wybudowane w ramach Inwestycji, do sieci ciepłowniczej oraz energetycznej;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z decyzji w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, w sprawie warunków technicznych na przebudowę magistrali wodociągowej, na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 • Prawa i zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących realizacji Inwestycji, które zostaną zawarte przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału.

Wnioskodawca pragnie też wyjaśnić, że Spółka Dzielona jest (lub będzie na dzień podziału) stroną umów kredytowych lub pożyczkowych.

 • Spółka Dzielona zawarła lub zawrze umowy kredytowe niezbędne do prowadzenia działalności dealerskiej (kredyt na działalność dealerską oraz kredyt na zakup samochodów). Kredyty te jako związane z działalnością dealerską (działalnością podstawową) nie byłyby przenoszone na Spółkę Przejmującą. Należy jednak podkreslić, że kredyty te zostały lub mogą zostać zabezpieczone na Nieruchomości z uwagi na wpisanie hipoteki. W związku z przeniesieniem Majątku Wydzielanego do Spółki Przejmującej hipoteka zabezpieczająca kredyt lub kredyty nie byłaby wykreślona. Do spłaty kredytu zobowiązana byłaby Spółka Dzielona. Spółka Przejmująca odpowiadałaby wyłącznie jako dłużnik hipoteczny. Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca uregulowałyby między sobą kwestie odpowiedzialności Spółki Przejmującej jako dłużnika hipotecznego.
 • Spółka Dzielona wyemitowała obligacje celem pozyskania środków niezbędnych do finansowania działalności podstawowej. Środki pozyskanie z emisji obligacji zostały przez Spółkę Dzieloną wniesione tytułem wkładu do spółki komandytowej, która – jak była o tym mowa – również jest dealerem samochodowym, ale zajmuje się sprzedażą samochodów innej marki niż Spółka Dzielona. Jeśli przed podziałem Spółki Dzielonej nie doszłoby do wykupienia obligacji wszelkie prawa i obowiązki wynikające z faktu wyemitowania obligacji pozostałyby w Spółce Dzielonej, gdyż działalność korporacyjna Spółki Dzielonej zaliczana jest do jej działalności podstawowej. W konsekwencji Spółka Przejmująca nie przejęłaby żadnych praw i obowiązków wynikających z faktu emisji obligacji.
 • Spółka Dzielona zawarła lub zawrze umowy kredytowe o charakterze inwestycyjnym. Jeden z kredytów inwestycyjnych był zawarty przez Spółkę Dzieloną w latach ubiegłych i był związany z nabyciem praw do Nieruchomości. Kredyt ten jest w trakcie spłaty przez Spółkę Dzieloną. Dodatkowo Spółka Dzielona zawrze umowę kredytową celem pozyskania środków finansowych na przygotowanie i rozpoczęcie Inwestycji. Kredyty te zostały lub zostaną zabezpieczone na Nieruchomości z uwagi na wpisanie hipoteki. W związku z przeniesieniem Majątku Wydzielanego do Spółki Przejmującej hipoteka zabezpieczająca kredyt nie byłaby wykreślona. Ze względu na związanie tych kredytów z Inwestycją (a zatem z działalnością Departamentu Dealerskiego), po podziale do spłaty kredytów inwestycyjnych zobowiązana byłaby Spółka Przejmująca. Prawa i zobowiązania z takich umów kredytowych weszłyby bowiem w skład Majątku Wydzielanego. Po podziale, Spółka Dzielona odpowiadałaby wyłącznie jako poręczyciel. Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca uregulowałyby między sobą kwestie odpowiedzialności Spółki Dzielonej jako poręczyciela.
 • Spółka Dzielona zawarła i może też przed dniem podziału zawrzeć dodatkowe umowy pożyczki celem pozyskania finansowania na realizację Inwestycji. Pożyczki te nie będą zabezpieczone hipoteką. Jeśli nie zostaną one spłacone do dnia podziału prawa i obowiązki wynikające z tych umów wejdą w skład Majątku Wydzielanego i zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w razie dokonania podziału. W takim przypadku Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do spłaty tych pożyczek.

Jak wynika z powyższych wyliczeń, w razie dokonania podziału Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione wszelkie prawa i zobowiązania związane z przeprowadzaniem Inwestycji, w tym głównie prawa i zobowiązania wynikające z umów z wykonawcami, jak również prawa i zobowiązania wynikające z posiadania statusu strony w toczących się postępowaniach administracyjnych związanych z pracami budowlanymi oraz prawa i obowiązki wynikające z umów mających na celu zapewnienie finansowania niezbędnego do realizacji Inwestycji. Spółka Przejmująca po przejęciu Majątku Wydzielanego będzie zatem w pełnym zakresie zdolna do kontynuowania przeprowadzania Inwestycji.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia Majątku Wydzielanego do Spółki Przejmującej w Spółce Przejmującej doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostałyby objęte w całości przez Wspólnika.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że po dokonaniu opisanego wyżej podziału Spółka Dzielona kontynuowałaby prowadzenie działalności w zakresie swojej działalności podstawowej. Wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) Departamentu Dealerskiego pozostałby bowiem w Spółce Dzielonej. Przede wszystkim w Spółce Dzielonej pozostawione zostałyby towary obrotowe (samochody i części samochodowe), narzędzia i urządzenia serwisowe, narzędzia i urządzenia blacharsko-lakiernicze, wyposażenie salonu, sprzęt elektroniczny itp. Dodatkowo, w Spółce Dzielonej pozostawione zostałyby prawa i zobowiązania z tytułu umów dealerskich, prawa i zobowiązania z tytułu umów z klientami salonu i serwisu (w tym z tytułu umów leasingowych, umów serwisowania itp.), prawa i zobowiązania wynikające z kredytów dedykowanych na cele działalności Departamentu Dealerskiego itp. Spółka Dzielona zachowałaby także prawo do nazwy i znaku handlowego X, prawo do bazy klientów salonu samochodowego oraz serwisu, jak również domenę internetową wraz z zawartymi na niej treściami. Pracownicy Działu Dealerskiego pozostaliby pracownikami Spółki Dzielonej. Jak już wyjaśniono, kontynuowania działalności w zakresie sprzedaży i serwisowania samochodów nie zakłóciłby fakt przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na Spółkę Przejmującą, gdyż Spółka Dzielona działalność dealerską kontynuowałaby w oparciu o część Nieruchomości (wynajmując ją od Spółki Przejmującej) albo w oparciu o inną nieruchomość wynajętą lub zakupioną przez Spółkę Dzieloną. Spółka Dzielona pozostałaby udziałowcem spółek handlowych, w których – przed dniem podziału – posiadała swój udział.

Zarówno Spółka Przejmująca, Wspólnik, jak i Spółka Dzielona podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy podział Spółki Dzielonej przeprowadzony przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą Majątku Wydzielanego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, towarzysząca planowanemu podziałowi Spółki Dzielonej i przeniesieniu Majątku Wydzielanego na Spółkę Przejmującą, będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podział Spółki Dzielonej przeprowadzony przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą Majątku Wydzielanego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, towarzysząca planowanemu podziałowi Spółki Dzielonej i przeniesieniu Majątku Wydzielanego na Spółkę, nie będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) w związku z art. 1 ust. 2 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany. W przypadku dokonywania zmiany umowy spółki kapitałowej opodatkowaniu stawką 0,5% podlega wartość, o którą zwiększa się kapitał zakładowy tej spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  –także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

W przepisie art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obok „przekształcenia” i „łączenia” spółek nie wymieniono ich podziału. Powyżej przytoczone, obecnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „ustawa nowelizująca”). W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., a więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, przepis ten stanowił, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważało się przekształcenie, podział łub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. W poprzednim brzmieniu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zatem wprost wymieniał podział spółek jako zmianę umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykreślenie z katalogu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółek świadczy o zamiarze wyłączenia tego rodzaju aktywności spod opodatkowania.

Na taki motyw wprowadzenia zmian w brzmieniu analizowanego przepisu wskazuje również treść uzasadnienia do ustawy nowelizującej (Druk Sejmowy nr 748 Sejmu RP VI kadencji, dalej zwany „Uzasadnieniem”), gdzie wskazano, że projektowana ustawa nowelizująca ma na celu dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, w tym głównie wdrożenie postanowień dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., str. 11, dalej „Dyrektywa 2008/7”). Na gruncie przepisów Dyrektywy 2008/7 podział spółki jest zaś zwolnioną z podatku kapitałowego czynnością restrukturyzacyjną (art. 5 ust. 1 lit. e w zw. z art. 4 Dyrektywy 2008/7). W dalszej części Uzasadnienia czytamy, że projekt ten zakłada „w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych – zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym: zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)”. Z Uzasadnienia wynika więc, że celem wprowadzenia ustawy nowelizującej oraz wolą ustawodawcy było m.in. zniesienie opodatkowania czynności podziału spółek. Zabiegi ustawodawcy zmierzały bowiem do definitywnego wyłączenia podziału spółek z zakresu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, że od 1 stycznia 2009 r. do katalogu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie należą już podziały spółek.

Oprócz wykładni historycznej, również wykładnia językowa prowadzi, zdaniem Wnioskodawcy, do niebudzących wątpliwości wniosków, że czynność podziału spółki i związane z podziałem podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z językowego brzmienia art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Katalogu tego nie otwiera żadne sformułowanie o znaczeniu analogicznym do stosowanego zwykle w prawie podatkowym zwrotu „w szczególności”. O enumeratywnym charakterze wyliczenia z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy również posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał się na wyrok NSA z 2 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2365/11 przytaczając część jego treści.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tworzy katalog o zamkniętym charakterze, który nie może być w żaden sposób rozszerzony na inne czynności cywilnoprawne w nim niewymienione.

W związku z powyższym należy, zdaniem Wnioskodawcy, uznać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie te umowy spółki oraz zmiany tych umów, które zostały wprost wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że jeśli podział spółki przez wydzielenie nie został wymieniony w katalogu czynności opodatkowanych zawartych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie może on podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy czynność podziału Spółki Dzielonej i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał szereg interpretacji indywidualnych i przytoczył fragmenty kilku z nich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.