IBPB-2-1/4514-576/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie?
IBPB-2-1/4514-576/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

L.K. i B. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. Spółka Dzielona jest częścią grupy kapitałowej zajmującej się przede wszystkim działalnością produkcyjną materiałów budowlanych, tj. przede wszystkim cementu, betonu i kruszyw.

Działalność Spółki Dzielonej koncentruje się na realizacji dwóch zasadniczych funkcji, tj.:

(i) funkcji kruszywowej, obejmującej w szczególności:

-procesy produkcyjne w odniesieniu do produktów kruszywowych (dalej: „Produkty Kruszywowe”), m.in.:

 • identyfikacja i zabezpieczenie złóż surowca;
 • wydobycie surowca;
 • transport surowca;
 • obróbka surowca;
 • składowanie surowca;

-sprzedaż Produktów Kruszywowych z wykorzystaniem struktur handlowych zlokalizowanych na terenie kraju (w tym udział w przetargach publicznych, pozyskiwanie nowych klientów biznesowych oraz indywidualnych, współpraca ze stałymi odbiorcami);

-doradztwo przy wyborze Produktów Kruszywowych dopasowanych do potrzeb klientów;

-dystrybucję Produktów Kruszywowych w oparciu o rozbudowaną sieć zakładów, w tym o posiadane przeładownie;

-kontrolę jakości Produktów Kruszywowych na poszczególnych etapach: wydobycia, transportu, całego procesu przeróbczego, oraz sprzedaży bezpośrednio u klienta;

-organizację procesów w celu zapewnienia najwyższej jakości Produktów Kruszywowych w oparciu o laboratoria wewnętrzne wyposażone w odpowiedni sprzęt i obsługiwane przez wykwalifikowany personel oraz współpracujące z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi;

-prowadzenie działań reklamowych i marketingowych zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności Produktów Kruszywowych Spółki na rynku lokalnym.

Powyższa działalność w ramach funkcji kruszywowej jest wykonywana przez pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do Pionu Kruszywowego.

(ii) funkcji betonowej, obejmującej w szczególności:

-procesy produkcyjne w odniesieniu do produktów betonowych (dalej: „Produkty Betonowe”) w oparciu o posiadane wytwórnie;

-sprzedaż Produktów Betonowych z wykorzystaniem struktur handlowych zlokalizowanych na terenie kraju (w tym udział w przetargach publicznych, pozyskiwanie nowych klientów biznesowych oraz indywidualnych, współpraca ze stałymi odbiorcami);

-zapewnienie dystrybucji Produktów Betonowych m.in. w oparciu o posiadane wytwórnie mobilne, posiadane środki transportu oraz umowy spedycyjne;

-zapewnienie jakości oferowanych Produktów Betonowych m.in. poprzez:

 1. badania i kontrolę surowców;
 2. badania właściwości mieszanki betonowej,
 3. badania właściwości gotowego betonu;

-organizację procesów zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości Produktów Betonowych w oparciu o laboratoria wewnętrzne wyposażone w odpowiedni sprzęt i obsługiwane przez wykwalifikowany personel oraz współpracujące z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi;

-doradztwo przy wyborze Produktów Betonowych dopasowanych do potrzeb i wymagań klientów;

-prowadzenie działań reklamowych i marketingowych zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności Produktów Betonowych Spółki na rynku lokalnym.

Powyższa działalność w ramach funkcji betonowej jest realizowana przez pracowników Spółki Dzielonej przypisanych do Pionu Betonowego.

Powyższe funkcje są realizowane oddzielnie i niezależnie od siebie przez dedykowane Piony funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej.

W celu formalnego potwierdzenia oraz rozpoznania istnienia powyższych dwóch podstawowych obszarów działalności (tj. jednostki realizującej funkcje kruszywowe i jednostki realizującej funkcje betonowe), Zarząd Spółki Dzielonej podjął Uchwałę (dalej: „Uchwała”) dotyczącą formalnego wydzielenia w ramach przedsiębiorstwa L. K. i B. Sp. z o.o.:

 • Pionu Kruszywowego, który został powołany do realizacji ww. zadań związanych z funkcją kruszywową, oraz
 • Pionu Betonowego, który został powołany do realizacji ww. zadań związanych z funkcją betonową.

Na mocy Uchwały Zarząd Spółki Dzielonej przypisał do poszczególnych Pionów personel, aktywa, pasywa, umowy, prawa i obowiązki związane z każdym z powyższych podstawowych obszarów działalności.

Łącznie, Pion Kruszywowy i Pion Betonowy obejmują całą strukturę organizacyjną oraz aktywności Spółki Dzielonej.

W celu umożliwienia właściwego i efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów (funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej), na mocy Uchwały:

(i) do Pionu Kruszywowego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

-pracownicy zaangażowani w działalność Pionu Kruszywowego oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników,

-wszelkie nieruchomości oraz prawa związane z nieruchomościami związane z działalnością Pionu Kruszywowego (tj. przede wszystkim prawa do nieruchomości przeznaczonych do realizacji zadań tego Pionu);

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Kruszywowy;

-zapasy związane z działalnością Pionu Kruszywowego, w szczególności:

 • surowce;
 • półprodukty; oraz
 • gotowe, nabyte lub wytworzone Produkty Kruszywowe w ramach działalności Pionu Kruszywowego;

-prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Kruszywowego, w szczególności umów dotyczących:

 • sprzedaży gotowych Produktów Kruszywowych;
 • zakupu wszelkich usług i innych zasobów (np. umów leasingu dotyczących sprzętu wykorzystywanego w działalności Pionu Kruszywowego), niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych i sprzedaży przez Pion Kruszywowy;
 • zakupu wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych i sprzedaży przez Pion Kruszywowy;
 • nabywania usług związanych z magazynowaniem i logistyką surowców, półproduktów i produktów gotowych, przypisanych do Pionu Kruszywowego (np. umów ze spedytorami oraz przewoźnikami kolejowymi);
 • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Pionu Kruszywowego (np. usług administracyjnych, usług wsparcia, usług finansowych, itd.);

-prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Kruszywowego;

(ii) do Pionu Betonowego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

-pracownicy zaangażowani w działalność Pionu Betonowego oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;

-wszelkie nieruchomości oraz prawa związane z nieruchomościami związane z działalnością Pionu Betonowego (tj. przede wszystkim prawa do nieruchomości przeznaczonych do realizacji zadań Pionu Betonowego);

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Betonowy;

-zapasy związane z działalnością Pionu Betonowego, w szczególności:

 • surowce;
 • półprodukty; oraz
 • gotowe, nabyte lub wytworzone Produkty Betonowe w ramach działalności Pionu Betonowego;

-prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Betonowego, w szczególności umów dotyczących:

 • sprzedaży gotowych Produktów Betonowych;
 • zakupu wszelkich usług i innych zasobów (np. umów leasingu dotyczących sprzętu wykorzystywanego w działalności Pionu Betonowego), niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych i sprzedaży przez Pion Betonowy;
 • zakupu wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych i sprzedaży przez Pion Betonowy;
 • nabywania usług związanych z magazynowaniem i logistyką surowców, półproduktów i produktów gotowych, przypisanych do Pionu Betonowego (np. umów ze spedytorami oraz przewoźnikami kolejowymi);
 • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Pionu Betonowego (np. usług administracyjnych, usług wsparcia, usług finansowych, itd.);

-prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Betonowego.

Co więcej, zgodnie z treścią Uchwały, wszelkie składniki majątkowe, wytworzone lub nabyte po dniu formalnego wydzielenia Pionu Betonowego w ramach struktur Spółki (tj. po dniu 1 października 2015 r.) w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Pionu Betonowego, będą przypisywane do Pionu Betonowego. Podobnie, wszelkie składniki majątkowe, wytworzone lub nabyte po dniu formalnego wydzielenia Pionu Kruszywowego w ramach struktur Spółki (tj. po dniu 1 października 2015 r.) w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Pionu Kruszywowego, będą przypisywane do Pionu Kruszywowego.

Dodatkowo, zarówno do Pionu Kruszywowego, jak i do Pionu Betonowego, zostały przypisane konkretne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na tych rachunkach bankowych lub wykazujące zobowiązania przypisane do danego Pionu (zadłużenie powiązane z danym rachunkiem bankowym). Przedmiotowe rachunki bankowe są wykorzystywane przez Piony do realizacji przypisanych im funkcji.

Spółka Dzielona prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Kruszywowym oraz Pionem Betonowym.

W rezultacie, Spółka Dzielona jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) oraz pasywa przypisane do danego Pionu – tj. odpowiednio do Pionu Kruszywowego albo do Pionu Betonowego, jak również
 • przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

Spółka Dzielona przygotowuje – dla celów wewnętrznych – oddzielne rachunki zysków i strat oraz bilanse dla każdego z Pionów, których celem jest umożliwienie Spółce Dzielonej monitorowanie efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów.

W ramach planowanej restrukturyzacji, mającej na celu uporządkowanie struktury działalności w Grupie L. w Polsce oraz konsolidację działalności betonowej w spółce dominującej ww. Grupy (tj. L. C. S.A. – Wnioskodawca), a tym samym zwiększenie efektywności poszczególnych rodzajów działalności – Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca uzgodniły przeprowadzenie procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

W ramach ww. Wydzielenia z działalności Spółki Dzielonej wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Betonowego i przeniesiony na Spółkę Przejmującą, która jest akcjonariuszem (ma być: udziałowcem) większościowym Spółki Dzielonej. Na podstawie planu podziału, w wyniku Wydzielenia do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną aktywa i pasywa (przypisane obecnie do Pionu Betonowego) dotyczące działalności betonowej. W Spółce Dzielonej pozostaną zaś aktywa i pasywa związane z działalnością kruszywową (przypisane obecnie do Pionu Kruszywowego).

Zgodnie z regulacją art. 530 § 2 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych, Wydzielenie zostanie uznane za dokonane w dniu, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona rejestracji (wpisu) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z podziałem (tzw. „Dzień Wydzielenia”).

W związku z realizacją ww. Wydzielenia, udziałowiec mniejszościowy Spółki Dzielonej obejmie akcję w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Natomiast, Wnioskodawca, będący udziałowcem większościowym Spółki Dzielonej, z uwagi na kodeksowy zakaz nabywania akcji własnych, w związku z Wydzieleniem nie obejmie żadnych akcji Spółki Przejmującej (tj. akcji własnych).

W związku z realizacją Wydzielenia zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Jednocześnie, obniżeniu nie będzie podlegał kapitał zakładowy Spółki Dzielonej – tj. Wydzielenie będzie „finansowane” poprzez zmniejszenie kapitałów Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.

Przy przeprowadzaniu przedmiotowej transakcji podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zastosowania instytucji dopłat, o której mowa w art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. akcjonariusz Wnioskodawcy nie otrzyma obok nowej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Na moment Wydzielenia, Wnioskodawca będzie posiadał bezpośredni udział w Spółce Dzielonej w wysokości przekraczającej 10% udziałów.

Spółka Przejmująca ma w przyszłości (z dniem Wydzielenia) przejąć odpowiedzialność za całokształt działalności prowadzonej przez Pion Betonowy Spółki Dzielonej.

Na skutek dokonania Wydzielenia:

 • Począwszy od Dnia Wydzielenia – Spółka Przejmująca będzie samodzielnie prowadzić działalność w zakresie funkcji betonowych przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Betonowego (istniejącego w ramach Spółki Dzielonej).
 • Po Dniu Wydzielenia – Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność kruszywową wyłącznie przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Kruszywowego (istniejącego w ramach Spółki Dzielonej).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym wniosku podział Spółki Dzielonej przez przeniesienie do Spółki Przejmującej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych Spółki Dzielonej, przypisanych do Pionu Betonowego) – w związku z czym dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym wniosku podział Spółki Dzielonej przez przeniesienie do Spółki Przejmującej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych Spółki Dzielonej, przypisanych do Pionu Betonowego) – w związku z czym dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jedną z form restrukturyzacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez Kodeks spółek handlowych. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Cechą podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej. Zgodnie bowiem z art. 530 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych: „W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Dzień podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej jest zatem dniem, w którym zgodnie z wolą ustawodawcy dochodzi do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowoutworzone udziały w spółce przejmującej są ex lege przyznawane udziałowcom/akcjonariuszom spółki dzielonej.

Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się w szczególności:

 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost – w art. 1 ust. 3 pkt 3 – opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r.), z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.

Mając na uwadze powyższe, według Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – które zostanie dokonane jako element planowanego podziału przez wydzielenie Spółki dzielonej (Wydzielonej) – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na poparcie stanowiska Wnioskodawca przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649) interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-547/15/AD | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-500/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-959/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

umowa spółki
IBPB-2-1/4514-58/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.