IBPB-2-1/4514-50/15/MD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe obniżenia wkładów umownych i przesunięcia środków uzyskanych z tego obniżenia na kapitał rezerwowy lub zapasowy
IBPB-2-1/4514-50/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. kapitał rezerwowy
  2. kapitał zapasowy
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  4. spółka komandytowa
  5. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładów umownych i przesunięcia środków uzyskanych z tego obniżenia na kapitał rezerwowy lub zapasowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładów umownych i przesunięcia środków uzyskanych z tego obniżenia na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – ma 4 wspólników: 3 komandytariuszy – osoby fizyczne i 1 komplementariusza – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z § 4 umowy spółki:

„1. J.P. wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1.425.500,00 zł, tj. podwyższa swój wkład pieniężny o kwotę 1.450.000,00 zł, który to podwyższony wkład pieniężny zobowiązuje się wnieść do spółki sukcesywnie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. E.P. wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 30.500,00 zł, tj. podwyższa swój wkład pieniężny o kwotę 30.000,00 zł, który to podwyższony wkład pieniężny zobowiązuje się wnieść do spółki sukcesywnie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. M.P. wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 30.500,00 zł, tj. podwyższa swój wkład pieniężny o kwotę 30.000,00 zł, który to podwyższony wkład pieniężny zobowiązuje się wnieść do spółki sukcesywnie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 15.500,00 zł, tj. podwyższa swój wkład pieniężny o kwotę 15.000,00 zł, który to podwyższony wkład pieniężny zobowiązuje się wnieść do spółki sukcesywnie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

5. Wkłady wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

6. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia jest M.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Komplementariuszem.

7. Wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej (Komandytariuszami) są:

  1. Pan J.P.,
  2. Pani E.P.,
  3. Pan M.P.

8. Suma komandytowa obwiązująca każdego Komandytariusza wynosi 5.000,00 zł.

9. Wkład komandytariusza może zostać wniesiony w wysokości niższej, równej lub wyższej niż suma komandytowa (art. 108 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

(...)

14.Wysokość wkładów Wspólników może zost ać zmieniona w wyniku uchwały Wspólników podjętej jednogłośnie. Uchwała powinna wskazywać termin uzupełnienia wartości wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.

15. Kapitał zakładowy spółki tworzy suma wkładów umówionych.

16. Wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego – aportu.”

Stosownie do § 5 ust. 9 umowy spółki:

9. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Wniesione wkłady w całości miały formę pieniężną.

Wspólnicy spółki komandytowej planują dokonanie obniżenia wkładów umówionych, a tym samym kapitału zakładowego spółki, w ten sposób, że całość lub część kwoty obniżenia zostanie przesunięta na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonane przez wspólników przesunięcie całości lub części kwoty z obniżonego kapitału zakładowego Spółki (utworzonego z wkładów umówionych wniesionych przez wspólników) na kapitał rezerwowy lub zapasowy Spółki powinno być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca wskazał, iż spółka komandytowa jest spółką osobową prawa handlowego, w której wobec wierzycieli za obowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Sposób jej funkcjonowania regulują przepisy art. 102-124 Kodeksu spółek handlowych. W sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Następnie Wnioskodawca przywołał treść art. 105, art. 112 § 1 i 2, art. 54 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz kolejno art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podkreślając, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 określa zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy planowanym obniżeniu wkładów umówionych wspólników, a tym samym obniżeniu kapitału zakładowej spółki, w ten sposób, że całość lub część kwoty obniżenia zostanie przesunięta na kapitał rezerwowy lub zapasowy, nie następuje zwiększenie majątku spółki, podwyższenie kapitału zakładowego ani dopłaty. W konsekwencji taka czynność nie stanowi, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej. Tym samym nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z chwilą dokonania czynności prawnej, a stosownie do art. 4 pkt 9 tej ustawy ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b), przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnicy spółki komandytowej (Wnioskodawcy) planują dokonanie obniżenia wkładów umówionych, a tym samym kapitału zakładowego spółki, w ten sposób, że całość lub część kwoty obniżenia zostanie przesunięta na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że samo przesunięcie środków uzyskanych z obniżenia wkładów umówionych, które zostały uprzednio wniesione na kapitał zakładowy, a następnie zostaną przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynnością podlegającą opodatkowaniu jako zmiana umowy spółki osobowej będzie natomiast wniesienie lub podwyższenie wkładu bez względu na to, na jaki kapitał będą one wnoszone. Z treści art. 1 ust. 3 pkt 1 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy bowiem jednoznacznie wynika, iż wszelkie wpłaty związane z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu to zwiększenie majątku spółki i jako takie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.