IBPB-2-1/4514-488/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzaniem umowy spółki osobowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki osobowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-488/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności cywilnoprawne
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. podstawa opodatkowania
 6. spółka osobowa
 7. spółki
 8. umowa spółki
 9. wkład
 10. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zawarciu (zmianie) umowy spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zawarciu (zmianie) umowy spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest notariuszem i zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Z tego względu zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14p Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca będzie w przyszłości, na żądanie stron, sporządzał akty notarialne obejmujące umowy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich (dalej spółki osobowe) lub zmiany tych umów, przewidujące wniesienie wkładów niepieniężnych. Przedmiotem wkładu mogą być między innymi nieruchomości, papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub inne aktywa. W umowach spółek osobowych wspólnicy będą określać przedmiot aportu oraz jego wartość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzaniem umowy spółki osobowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki osobowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązki płatnika w związku ze sporządzaniem umowy spółki osobowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki osobowej zostaną wypełnione prawidłowo, gdy Wnioskodawca pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k) (winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k)) oraz ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy: w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego (...).

Art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, że przez spółkę osobową należy rozumieć – spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z art. 48 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ww. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów. Powołany przepis nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Zatem, w tej sytuacji podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość określona przez wspólników spółki.

Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”. Skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej, nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów ustaloną przez jej wspólników w umowie. Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

A zatem, Wnioskodawca postąpi prawidłowo, jeśli w związku ze sporządzeniem umowy spółki osobowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki osobowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał liczne interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywać będzie czynności w formie aktu notarialnego dotyczących zawierania umów spółek osobowych (jawnych, komandytowych i partnerskich) oraz zmian tych umów. W ramach wskazanych wyżej czynności będzie dochodziło do wniesienia do spółek osobowych wkładów niepieniężnych. Przedmiotem wkładu mogą być między innymi nieruchomości, papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub inne aktywa. W umowach ww. spółek osobowych wspólnicy będą określać przedmiot wkładu oraz jego wartość.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników danej spółki. Powołane bowiem powyżej przepisy art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie odwołują się do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowych czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej (jawnej, komandytowej i partnerskiej), wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników danej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

W konsekwencji Wnioskodawca prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzaniem umowy danej spółki osobowej (jawnej, komandytowej lub partnerskiej) lub dokonaniem zmiany umowy każdej z ww. spółek, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.