IBPB-2-1/4514-46/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-46/15/MZinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. nieruchomości
  3. obowiązek podatkowy
  4. podatek od czynności cywilnoprawnych
  5. udział
  6. umowa sprzedaży
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 maja 2015 r.), uzupełnionym 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 28 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-30/15/MZ, IBPB-2-1/4514-46/15/MZ, IBPB-2-2/4511-190/15/ZuK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 sierpnia 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

13 czerwca 2006 r. zmarła babcia Wnioskodawczyni, po której w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem w dniu 4 marca 2010 r., Wnioskodawczyni odziedziczyła udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni zbyła udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i skorzystała z ulgi mieszkaniowej przenosząc ją na zakupioną przez siebie za środki ze sprzedaży i częściowo w kredycie nieruchomość, w której mieszka przy ul. P. Kwota zakupu domu przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 złotych, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podatku lub też wykonania jakichkolwiek działań względem Urzędu Skarbowego...

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w 2006 r. (a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek) i wówczas to zgodnie z prawem Wnioskodawczyni odziedziczyła nieruchomość przy ul. K., którą zbyła po 9 latach, Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić z tego tytułu podatku.

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w roku 2006 Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna ponosić żadnych opłat, gdyż nieruchomość nabyła w roku śmierci a sprzedała w roku 2015 więc posiadała ją ponad 5 lat. Ponadto całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości, w której mieszka, tj. przy ul. P. w B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni tytułem spadku po babci, zmarłej 13 czerwca 2006 r., nabyła (w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem 4 marca 2010 r.) udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni sprzedała udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i zakupiła za środki ze sprzedaży i częściowo z kredytu nieruchomość przy ul. P., w której mieszka. Kwota zakupu nieruchomości przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł. W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 zł, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że z tytułu zawarcia umowy sprzedaży – stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy – do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. To oznacza, że na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku. Tym samym w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do wykonania jakichkolwiek działań wobec Urzędu Skarbowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.