IBPB-2-1/4514-424/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu
IBPB-2-1/4514-424/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. konkubinat
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podział rzeczy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 października 2015 r. (data wpływu do Organu – 22 października 2015 r.), uzupełnionym 16 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 2 grudnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-424/15/MCZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 16 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od września 2006 r. do września 2014 r. Wnioskodawczyni pozostawała w związku partnerskim (konkubinacie). W wyniku ustania związku partnerzy dokonali podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania związku.

W wyniku podziału na rzecz Wnioskodawczyni przypadły rzeczy ruchome o łącznej wartości 77.000,00 zł. Wnioskodawczyni nie przejęła rzeczy ponad swój udział.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Wnioskodawczyni i jej partner nie zawarli w trakcie trwania konkubinatu jakichkolwiek umów dotyczących nabywanego wspólnie majątku;
 2. rzeczy ruchome będące przedmiotem podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu zostały nabyte na własność jednego z konkubentów (partnera Wnioskodawczyni) i tylko ten jeden z konkubentów figuruje w umowach kupna rzeczy ruchomych;
 3. partnerzy nie prowadzili wspólnego konta bankowego, każdy z partnerów posiadał własny rachunek bankowy;
 4. każda rzecz była nabywana przez jednego z partnerów (partnera Wnioskodawczyni);
 5. podział, o którym mowa we wniosku nie jest zniesieniem współwłasności;
 6. podział, o którym mowa we wniosku odbył się ze spłatą ze strony partnera Wnioskodawczyni na jej rzecz.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od dokonanego podziału składników majątkowych...

W ocenie Wnioskodawczyni, nie jest ona zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ze względu na fakt, że w wyniku podziału rzeczy zgromadzonych w trakcie trwania związku konkubenckiego Wnioskodawczyni uczestniczyła w jego nabyciu.

Dokonany podział majątku powinien być traktowany jak zniesienie współwłasności i podział majątku w spółce cywilnej. Z tego też względu po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie żadne zobowiązanie podatkowe – w tym w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z wolą Wnioskodawczyni wyrażoną w poz. 61, część E wniosku ORD-IN, przedmiotem niniejszej interpretacji jest tylko i wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626, ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co oznacza, że podatkowi podlegają tylko te czynności (umowy), które w ustawie zostały wymienione.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że w okresie od września 2006 r. do września 2014 r. Wnioskodawczyni pozostawała w związku partnerskim (konkubinacie). W wyniku ustania związku partnerzy dokonali podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania związku, w wyniku którego Wnioskodawczyni przypadły rzeczy ruchome o łącznej wartości 77.000,00 zł. Wnioskodawczyni i jej partner nie zawarli w trakcie trwania konkubinatu jakichkolwiek umów dotyczących nabywanego wspólnie majątku. Rzeczy ruchome będące przedmiotem podziału majtku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu zostały nabyte na własność partnera Wnioskodawczyni i tylko on figuruje w umowach kupna rzeczy ruchomych. Partnerzy nie prowadzili wspólnego konta bankowego, każdy z partnerów posiadał własny rachunek bankowy. Każda rzecz była nabywana przez partnera Wnioskodawczyni. Podział majątku nie jest zniesieniem współwłasności i odbył się ze spłatą ze strony partnera Wnioskodawczyni na jej rzecz. Wnioskodawczyni nie przejęła rzeczy ponad swój udział.

W analizowanej sprawie – jak wynika z treści wniosku i jego uzupełnienia – Wnioskodawczyni i jej partner nie zawarli w trakcie trwania konkubinatu jakichkolwiek umów dotyczących nabywanego wspólnie majątku. Wnioskodawczyni uczestniczyła w nabyciu rzeczy ruchomych będących przedmiotem podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu, jednak tylko partner Wnioskodawczyni figuruje w umowach kupna tych rzeczy jako ich właściciel. Wnioskodawczyni wskazała również, że podział zgromadzonego majątku nie jest zniesieniem współwłasności i odbył się ze spłatą ze strony partnera Wnioskodawczyni na jej rzecz. Wnioskodawczyni nie przejęła rzeczy ponad swój udział.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro konkubenci dokonali podziału składników majątku ruchomego nabytego w trakcie trwania związku i podział ten – jak wskazała Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku – nie jest umową o zniesienie współwłasności w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, to przekazanie Wnioskodawczyni przez byłego partnera rzeczy ruchomych o wartości 77.000,00 zł, jak to określono tytułem „spłaty” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieści się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe, choć z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

konkubinat
ITPB2/415-881/13/MU | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-640/15/MZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.