IBPB-2-1/4514-367/15/MD | Interpretacja indywidualna

Dział spadku bez obowiązku spłat i dopłat nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-367/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. spadek
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do Organu – 6 października 2015 r.), uzupełnionym 24 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku bez spłat i dopłat – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku bez spłat i dopłat.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 18 listopada 2015 r., znak: IBPB-2-1/4514-367/15/MD, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 24 listopada 2015 r., poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1987 r. zmarł wujek Zy.O., po którym nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W 2009 r. zmarła jego siostra, Zo.O.. Z uwagi na fakt, że rodzeństwo powyższe było bezdzietne, Wnioskodawca z dwiema siostrami i trójką kuzynostwa wystąpił o wydanie postanowienia o nabyciu spadku po ciotce Zo.O.. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B. z 10 września 2010 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej cioci, Wnioskodawca nabył spadek na podstawie ustawy wraz z innymi siostrzeńcami po 1/6 każde. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. decyzją z 28 grudnia 2010 r. po złożeniu stosownego zeznania podatkowego w sprawie nabycia spadku ustalił zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po zmarłej Zo.O. W dniu 18 września 2012 r. Sąd Rejonowy w B. wydał postanowienie o składzie spadku po Zy.O. i Zo.O. oraz dokonał działu spadku po ww.

W skład spadku po Zy.O. wchodzi:

 1. udział w wysokości 1/2 części we własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym X o powierzchni 10,2131 ha o wartości rynkowej 146.300,00 zł,
 2. udział w wysokości 108/208 części we własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym Y o powierzchni 0,2095 ha o wartości rynkowej 64.600,00 zł.

W skład spadku po Zo.O. wchodzi:

 1. udział w wysokości 3/4 części we własności oznaczonej numerem ewidencyjnym X o powierzchni 10,2131 o wartości rynkowej 146.300,00 zł,
 2. udział w wysokości 308/416 części we własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym Y o powierzchni 0,2095 ha o wartości rynkowej 64.600,00 zł,
 3. własność nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym Z o powierzchni 0,0699 ha o wartości rynkowej 21.215,00 zł.

Sąd dokonał działu spadku po wujku i ciotce w sposób następujący:

 1. Wnioskodawcy i jego dwóm siostrom (B.O., J.T.) przyznał na współwłasność w częściach równych następujące nieruchomości: zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym Y o powierzchni 0,2095 ha i niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym Z o powierzchni 0,0699 ha.
 2. dokonał fizycznego podziału nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym X o powierzchni 10,2131 ha na dwie nieruchomości X1 i X2, a następnie nieruchomość o numerze X1 o powierzchni 3,8302 ha przyznać na współwłasność w częściach równych U.K., małoletniemu Ł.K. i małoletniemu A.K., a nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym X2 o powierzchni 6,3829 ha przyznać na własność M.Ł.

Ustalono, iż dział spadku po Zy.O. i po Zo.O. następuje bez wzajemnych spłat i dopłat.

W związku z tym, że na jaw wyszły istotne dla sprawy nowe okoliczności i nowe dowody nieznane organowi w dniu wydania decyzji – 4 kwietnia 2013 r. – Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wznowił postępowanie spadkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego po ciotce Zo.O. w wysokości 1.942,00 zł (od nabytej przez Wnioskodawcę części spadku), które zostało uregulowane.

W dniu 22 sierpnia 2015 r. dokonano sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym Y i Z, nabytej na podstawie prawomocnego postanowienia o dziale spadku, wydanego przez Sąd Rejonowy w B. 18 września 2012 r. Ww. nieruchomości zostały sprzedane za 138.000,00 zł, każdy ze współwłaścicieli otrzymał 46.000,00 zł

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z działem spadku wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnej nie wystąpi pomimo działu spadku w wysokości niższej od posiadanego udziału lecz bez spłat i dopłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca skutków podatkowych działu spadku bez spłat i dopłat. W pozostałym zakresie wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dział spadku podlega opodatkowaniu, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy całość majątku spadkowego przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Natomiast dopłata ma wyrównać różnice powstałe wskutek fizycznego podziału majątku między spadkobierców, gdy zachodzą rozbieżności między faktycznie przyznaną im częścią majątku a udziałem w spadku.

Z treści wniosku wynika, iż w 1987 r. zmarł wujek Zy.O., po którym nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W 2009 r. zmarła jego siostra, Zo.O. Z uwagi na fakt, że rodzeństwo powyższe było bezdzietne, Wnioskodawca z dwiema siostrami i trójką kuzynostwa wystąpił o wydanie postanowienia o nabyciu spadku po ciotce Zo.O. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B. z 10 września 2010 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej cioci, Wnioskodawca nabył spadek na podstawie ustawy wraz z innymi siostrzeńcami zmarłych po 1/6 każde. W dniu 18 września 2012 r. Sąd Rejonowy w B. wydał postanowienie o składzie spadku po Zy.O. i Zo.O. oraz dokonał działu spadku po ww. Ustalono, iż dział spadku po Zy.O. i po Zo.O. następuje bez wzajemnych spłat i dopłat.

Wskazać zatem należy, iż mając na uwadze art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, planowany dział spadku nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie będzie wiązał się z obowiązkiem dokonania spłaty lub dopłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.