IBPB-2-1/4514-358/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego zamkniętego?
IBPB-2-1/4514-358/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. czynności cywilnoprawne
 3. fundusz
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. przedmiot opodatkowania
 7. umorzenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego zamkniętego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Fundusz) działającym na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu będzie spółka lub spółki mające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące rezydentami podatkowymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi:

 • akcje spółki „A-P.E.-93 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: A-P.E.119 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (dalej: A.). A. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. A. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) A. jest E.I. S.A. Komplementariuszem A. jest spółka P.E.119 Sp. z o.o. (dalej: E.119). Wspólnicy uczestniczą w zysku A. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem A. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki P.11 – „G.E.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., po zarejestrowaniu zmiany firmy: P.11 – P.E.-131 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej P.11). P.11 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. P.11 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) P.11 jest E.I. S.A. Komplementariuszem P.11 jest spółka P.E.131 Sp. z o.o. (dalej: E.131). Wspólnicy uczestniczą w zysku P.11 w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. P.11 planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce.
 • akcje spółki SPV 1 – „G.E.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: SPV 1 – P.E.-120 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (dalej: SPV 1). SPV 1 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. SPV 1 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) SPV 1 jest E.I. S.A. Komplementariuszem SPV 1 jest spółka P.E.120 Sp. z o.o. (dalej: E.120). Wspólnicy uczestniczą w zysku SPV 1 w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem SPV 1 jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki „PHS-P. CS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A (dalej: PHS). PHS jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. PHS stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) PHS jest E.I. S.A. Komplementariuszem PHS jest spółka P. CS Sp. z o.o. (dalej: CS). Wspólnicy uczestniczą w zysku PHS w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem PHS jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki E.-O.B.P. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” S.K.A. (dalej: O.). O. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. O. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) O. jest E.I. S.A. Komplementariuszem O. jest spółka E.-O.B.P. Sp. z o.o. (dalej: O.B.P.). Wspólnicy uczestniczą w zysku O. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem O. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki M. – „G.E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: M.-P.E.- 121 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: M.). M. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. M. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) M. jest E.I. S.A. Komplementariuszem M. jest spółka P.E.121 Sp. z o.o. (dalej: E.121). Wspólnicy uczestniczą w zysku M. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem M. jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki P.B. – „G.E.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: P.B.-P.E.-122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: B.). B. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. B. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) B. jest E.I. S.A. Komplementariuszem B. jest spółka P.E.122 Sp. z o.o. (dalej: E.122). Wspólnicy uczestniczą w zysku B. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem B. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki „B.T.-P.E.-93 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” S.K.A. (dalej: B.). B. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski: Od 1 stycznia 2014 r. B. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) B. jest E.I. S.A. Komplementariuszem B. jest spółka P.E.93 Sp. z o.o. (dalej: E.93). Wspólnicy uczestniczą w zysku B. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem B. jest nieruchomość położona w Polsce.

W przyszłości Fundusz planuje zainwestować w:

 • udziały spółki P.E.-102 Sp. z o.o. (dalej: P.102). P.102 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami P.102 są „E.I.” S.A. i „G.E.” Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku P.102 w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,90 % zysku netto, 2) „G.E.” Sp. z o.o. - około 0,10 % zysku netto. Głównym aktywem P.102 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki P.E.-70 sp. z o.o. (dalej: P.70). P.70 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami P.70 są „E.I.” S.A. i „G.E.” Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku P.70 w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,90% zysku netto, 2) „G.E.” Sp. z o.o. – około 0,10% zysku netto. Głównym aktywem P.102 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki P.E.-107 sp. z o.o. (dalej: P.107). P.107 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami P.107 są „E.I.” S.A. i P.E.113 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku P.107 w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,90% zysku netto, 2) P.E.113 Sp. z o.o. – około 0,10% zysku netto. Głównym aktywem P.107 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki P.E.-101 sp. z o.o. (dalej: P.101). P.101 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami P.101 są „E.I.” S.A. i P.E.117 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku P.101 w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,99% zysku netto, 2) P.E.117 Sp. z o.o. – około 0,01 % zysku netto. Głównym aktywem P.101 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki E.G.L. sp. z o.o. (dalej: L.). L. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami L. są „E.I.” S.A. i P.E.114 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku L. w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,99 % zysku netto, 2) P.E.114 Sp. z o.o. – około 0,01 % zysku netto. L. planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce,
 • akcje spółki „P.4-G.E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy P.4-P.E.-116 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: P.4). P.4 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. P.4 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem P.4 jest E.I. S.A. Komplementariuszem P.4 jest spółka P.E.116 Sp. z o.o. (dalej: E.116). Wspólnicy uczestniczą w zysku P.4 w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem P.4 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki E.-B.T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A (dalej: B.T.). B.T. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. B.T. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem B.T. jest X, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium Polski. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) B.T. jest E.I. S.A. Komplementariuszem B.T. jest spółka E.-B.T. Sp. z o.o. (dalej: B.T. Sp z o.o.). Wspólnicy uczestniczą w zysku B.T. w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem B.T. jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki V.I. sp. z o.o. (dalej: V.). V. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami V. są „E.I.” S.A. i P.E.112 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku V. w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,00 % zysku netto, 2) P.E.112 Sp. z o.o. – około 1,00 % zysku netto. Głównym aktywem V. jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki D.I. S.A. (dalej: D.). D. jest spółką kapitałową (spółką akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Akcjonariuszami D. są „E.I.” S.A. i P.E.115 Sp. z o.o. Akcjonariusze uczestniczą w zysku D. w następujący sposób: 1) „E.I.” S.A. – około 99,99 % zysku netto, 2) P.E.115 Sp. z o.o. – około 0,01 % zysku netto. Głównym aktywem D. jest nieruchomość położona w Polsce, dalej razem dotychczasowe i przyszłe: Spółki inwestycyjne.

Niewykluczone, że w przyszłości E.I. S.A. zbędzie część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały/akcje w Spółkach Inwestycyjnych do Funduszu lub innej spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

GP D. S.ą r.I, luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société ą responsabilité limitée) będąca rezydentem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: GP D.) wraz z Funduszem założyły specjalną spółkę osobową zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (société en commandite spéciale - SCSp) o nazwie SPV D. SCSp, dalej: L. SCSp, SPV D. Fundusz został wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania L. SCSp (associé commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania L. SCSp (associé commandité) jest GP D.

L. SCSp posiada siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Wspólnicy uczestniczą w zysku L. SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania – 0,01% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania – 99,99% zysku netto. Zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (ze zmianami, dalej: ustawa luksemburska o spółkach handlowych), spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Podpisano umowę SPV D., która reguluje funkcjonowanie i relacje pomiędzy wspólnikami SCSp (dalej: Umowa Spółki). Ustalono nazwę spółki na SPV D. SCSp. Początkowo działalność L. SCSp będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników i pożyczek udzielonych jej w ramach grupy kapitałowej, a następnie z przychodów generowanych przez spółki, których L. SCSp będzie wspólnikiem.

Niewykluczone jest, że w przyszłości wspólnikami SPV D. zostaną inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto L. SCSp może w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Następnie, rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następującego celu:

 • przygotowanie struktury kapitałowo-organizacyjnej, która ma zachęcić nowych, zagranicznych inwestorów do zainwestowania pośrednio lub bezpośrednio w certyfikaty FIZ.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy, tj. między innymi.:

 • wniesienie akcji/udziałów Spółek Inwestycyjnych do L. SCSp, może to być również zrealizowane w inny sposób np. przez sprzedaż udziałów,
 • przekształcenie wniesionych Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, w których komplementariuszem będzie E.119, E.131, E.120, CS, O.B.P., E.121, E.122, E.93, P.E.127 Sp. z o.o., P.E.128 Sp. z o.o., P.E.113 Sp. z o.o., P.E.117 Sp. z o.o., P.E.114 Sp. z o.o., dalej: E.116, B.T. Sp z o.o., P.E.112 Sp. z o.o., P.E.115 Sp. z o.o. (Komplementariusze).

Na moment przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe w spółkach tych mogą istnieć niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na kapitały inne niż ich kapitał zakładowy.

Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych, w których komandytariuszem będzie L. SCSp, będą kontynuowały działalność Spółek Inwestycyjnych działających w formie spółki komandytowo-akcyjnej/spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. będą prowadziły działalność na rynku nieruchomości i planowane jest, że z tytułu tej działalności (wynajem/sprzedaż itp.) będą osiągały zyski.

W przyszłości możliwym jest, aby Spółka uzyskała przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI.

Zakończenie działalności Funduszu polega na jego likwidacji. Zgodnie ze statutem Funduszu, likwidacja Funduszu polegać będzie na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu oraz umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu będzie stanowić czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca, uzasadniając swoje stanowisko, powołał treść art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz wskazał, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym także polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W praktyce, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, wskazującym enumeratywnie czynności podlegające opodatkowaniu.

W konsekwencji, dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku.

Katalog czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został wzmocniony zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje treść czynności (elementy przedmiotowo istotne), a nie sama jej nazwa. Tym samym, dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, miarodajne są rzeczywiste prawa i obowiązki stron umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wśród czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W celu ustalenia, czy umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy określić, czy czynność ta może być zaklasyfikowana jako jedna z czynności wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności, czy umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu mogłoby być uznane za sprzedaż praw majątkowych w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Charakter prawny oraz zasady umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu zostały uregulowane w UFI.

W myśl art. 249 ust. 1 UFI likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

W opinii Wnioskodawcy specyficzna konstrukcja prawna czynności umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu oraz potrzeba odrębnego, szczegółowego uregulowania takiej operacji wynika z odmiennej funkcji ekonomicznej tej czynności w porównaniu do umów sprzedaży. W przeciwieństwie do umowy sprzedaży, celem umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie jest przeniesienie określonego prawa majątkowego, ale (całkowite lub częściowe) wycofanie się uczestnika Funduszu z inwestycji, poprzez wycofanie uprzednio wniesionych do Funduszu aktywów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sytuacji nie można mówić o ekwiwalentności świadczeń obu stron, która jest charakterystycznym elementem umowy sprzedaży, ze względu na to, że z chwilą umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Fundusz nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Skutkiem wykupu certyfikatów przez Fundusz jest ich umorzenie, czyli prawne unicestwienie, tak, że majątek Funduszu w żaden sposób nie zostaje powiększony ani na Fundusz nie zostaje przeniesione żadne prawo, co jest zaprzeczeniem koncepcji prawnej leżącej u podstaw umowy sprzedaży.

Równocześnie należy wskazać, iż przekazywane uczestnikowi Funduszu środki pieniężne w przypadku umorzenia certyfikatu w związku z likwidacją Funduszu, nie będą stanowiły ceny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowiącej niezbędny przedmiotowo element umowy sprzedaży, tj. ekwiwalent rzeczy (praw) nabywanych w drodze umowy sprzedaży. Środki przekazane posiadaczowi certyfikatu wobec jego umorzenia w związku z likwidacją Funduszu odzwierciedlają udział uczestnika w wartości aktywów netto funduszu, który podlega zwrotowi w ramach likwidacji Funduszu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że czynność umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie może być utożsamiana z żadną z czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności z umową sprzedaży (trudno zaś porównać wykup certyfikatów do jakiejkolwiek innej czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Mając na uwadze brak ujęcia, tej czynności w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych określonym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, operacja umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych jak również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 stycznia 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 999/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Reasumując należy stwierdzić, że umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy sprzedaży wymienionej w tym katalogu. A zatem przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.