IBPB-2-1/4514-35/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy od czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy tej spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania?
IBPB-2-1/4514-35/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności cywilnoprawne
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. podstawa opodatkowania
 6. przedsiębiorstwa
 7. spółka osobowa
 8. spółki
 9. umowa spółki
 10. wkład
 11. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna pod firmą X (zwane dalej Przedsiębiorstwem). Głównym profilem działalności Przedsiębiorstwa jest handel materiałami budowlanymi oraz świadczenie usług budowlanych. W ramach prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo nie posiada własnych nieruchomości. Majątek Przedsiębiorstwa stanowią w szczególności: środki trwałe (w tym m.in. środki transportu, urządzenia techniczne oraz wyposażenie), wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe (akcje w innym podmiocie), towary handlowe, środki pieniężne oraz należności. Działalność Przedsiębiorstwa finansowana jest środkami własnymi jak również korzysta ono z finansowania zewnętrznego (m.in. kredyt kupiecki, leasing). Przedsiębiorstwo posiada również zawarte umowy handlowe.

Wnioskodawca jest również wspólnikiem w spółce cywilnej działającej pod nazwą Y (zwaną dalej Spółką).

Zarówno Przedsiębiorstwo jak i Spółka są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego Wnioskodawca podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zamierzeniem Wnioskodawcy jest wniesienie aportem całości Przedsiębiorstwa pod firmą X do Spółki pod nazwą Y. Planowane wniesienie aportu spowoduje zwiększenie wkładu Wnioskodawcy jako wspólnika w Spółce, co wymagało będzie zmiany umowy Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy od czynności wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania...

Wnioskodawca uważa, iż czynność wniesienia całego przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej, która to czynność w efekcie spowoduje zmianę umowy spółki, będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czym nie podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, że wniesienie aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1a pkt 1, art. 1 ust. 3 pkt 1 i art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zaznaczając, że z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, przy umowie spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie spółki podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. W związku z tym w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki cywilnej, wartość tego wkładu zostanie przyjęta w wartości przedsiębiorstwa, która zostanie ustalona w drodze niezależnej wyceny.

Wnioskodawca wskazał następnie, że stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wniesienie Przedsiębiorstwa pod firmą X do Spółki pod nazwą Y w formie wkładu niepieniężnego (aportu), spowoduje podwyższenie wkładu w Spółce cywilnej oraz zwiększenie jej majątku. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy Spółki, a ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k). Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu do Spółki cywilnej będzie stanowiła wartość wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) powiększającego majątek tej Spółki. Stawka podatku, liczona od wartości wniesionego wkładu powiększającego majątek Spółki, będzie wynosiła 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył solidarnie na Wspólnikach Spółki, a zatem również na Wnioskodawcy, wobec czego nie będzie istotne, który ze Wspólników dokona faktycznej zapłaty tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej pod nazwą Y, zamierza wnieść do tej spółki, w formie wkładu niepieniężnego, prowadzone indywidualnie przedsiębiorstwo pod firmą X.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wniesienie do spółki cywilnej pod nazwą Y przedsiębiorstwa pod firmą X, w formie wkładu niepieniężnego spowoduje podwyższenie wkładu w ww. spółce cywilnej oraz zwiększenie jej majątku. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy tej spółki. Zmiana umowy spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu powiększającego majątek spółki wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył solidarnie na wspólnikach spółki, a zatem również na Wnioskodawcy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.