IBPB-2-1/4514-346/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy od protokołu przekazania musi być zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-346/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedsiębiorstwa
 4. przekazanie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu do Organu – 17 września 2015 r.), uzupełnionym 9 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki jawnej do działalności indywidualnej Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki jawnej do działalności indywidualnej Wnioskodawcy.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 27 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-346/15/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 9 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następując zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG: pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe „X” oraz – wspólnie z małżonką – prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej (udziały: żony 40%, Wnioskodawcy 60%) pod firmą „Y” spółka jawna. Obie firmy prowadzą księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca opodatkowuje swoje dochody przy zastosowaniu 19% stawki podatku – tzw. podatku liniowego, natomiast żona Wnioskodawcy według skali podatkowej. Wnioskodawca zaznacza, że wraz z żoną posiada wspólność majątkową. Jedna jak i druga firma prowadzi działalność głównie w zakresie handlu maszynami rolniczymi.

Z dniem 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną planuje zamknąć prowadzoną przez nich spółkę jawną. Działalność spółki jawnej Wnioskodawca chce dalej kontynuować w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dzień przed zamknięciem spółki (tj. 30 grudnia 2015 r.) planowane jest – na podstawie protokołu przekazania – przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki jawnej (środki trwałe, towary handlowe, zobowiązania i należności) do indywidualnej działalności Wnioskodawcy. Po zamknięciu spółki Wnioskodawca przejmie też pracowników spółki oraz prawa wynikające z umowy dzierżawy zawartej przez spółkę. Spółka nie posiada koncesji, licencji, zezwoleń, patentów i innych praw własności przemysłowej.

Przekazanie spółki zostanie dokonane w wyniku jednogłośnej decyzji obu właścicieli spółki jawnej, tj. Wnioskodawcy oraz jego żony na podstawie „protokołu przekazania”. Dokonując przekazania przedsiębiorstwa nie będzie sporządzona żadna umowa, a jedynie wyżej wymieniony protokół, gdyż Wnioskodawca pozostaję wraz z żoną we wspólności majątkowej. Przekazanie zostanie potraktowane tylko jako zmiana osoby zarządzającej a nie zmiana właściciela, gdyż jako małżonkowie oboje z mocy prawa są właścicielami całego majątku.

Wnioskodawca zaznacza, że wraz z żoną są oni jedynymi wspólnikami spółki jawnej. Wystąpienie jednego wspólnika ze spółki dwuosobowej powoduje likwidację spółki, a Wnioskodawca będzie kontynuował działalność spółki w ramach swojej indywidualnej działalności. Całe przedsiębiorstwo spółki jawnej jako zorganizowana część zostanie przekazane do indywidualnej działalności Wnioskodawcy na podstawie protokołu przekazania.

Przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi nieodpłatnie. Nie będzie dokonane ani na podstawie umowy darowizny ani sprzedaży. Jedynie organizacyjnie zostanie przyporządkowane jednemu z małżonków. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl art. 31 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca ich dorobek i ma ona charakter współwłasności łącznej (bezudziałowej). Majątek spółki jawnej i indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy powstał w trakcie trwania małżeństwa. Stosownie natomiast do art. 35 ww. Kodeksu w czasie trwania wspólności ustawowej nie można żądać podziału majątku wspólnego. W związku z tym wspomniany protokół ma charakter organizacyjny. Zdaniem Wnioskodawcy, sporządzenie umowy darowizny czy sprzedaży (lub innej podobnej) jest bezpodstawne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z protokołem przekazania musi być zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki jawnej do działalności indywidualnej Wnioskodawcy nie dojdzie do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają tylko umowy sprzedaży i zamiany przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług wydane zostaną/zostały rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w P.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona)
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona)
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Charakterystycznym dla zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zamknięty katalog czynności i zdarzeń, które są opodatkowane tym podatkiem – opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych są tylko czynności enumeratywnie i wprost wskazane w przytoczonym wyżej przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. Kodeksu z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Stosownie do treści art. 35 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Z przepisu art. 43 § 1 ww. Kodeksu wynika, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną planuje zamknąć prowadzoną przez nich spółkę jawną. Działalność spółki jawnej Wnioskodawca chce dalej kontynuować w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dzień przed zamknięciem spółki (tj. 30 grudnia 2015 r.) planowane jest – na podstawie protokołu przekazania – przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki jawnej (środki trwałe, towary handlowe, zobowiązania i należności) do indywidualnej działalności Wnioskodawcy. Po zamknięciu spółki Wnioskodawca przejmie też pracowników spółki oraz prawa wynikające z umowy dzierżawy zawartej przez spółkę. Spółka nie posiada koncesji, licencji, zezwoleń, patentów i innych praw własności przemysłowej. Przekazanie spółki zostanie dokonane w wyniku jednogłośnej decyzji obu właścicieli spółki jawnej, tj. Wnioskodawcy oraz jego żony na podstawie „protokołu przekazania”. Dokonując przekazania przedsiębiorstwa nie będzie sporządzona żadna umowa, a jedynie wyżej wymieniony protokół, gdyż Wnioskodawca pozostaję wraz z żoną we wspólności majątkowej. Przekazanie zostanie potraktowane tylko jako zmiana osoby zarządzającej a nie zmiana właściciela, gdyż jako małżonkowie oboje z mocy prawa są właścicielami całego majątku. Przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi nieodpłatnie. Nie będzie zawarta ani umowa darowizny ani sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, podkreślić należy, iż ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zamknięty charakter katalogu czynności prawnych obciążonych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącza jakąkolwiek możliwość opodatkowania umów nieznajdujących swojego dokładnego odpowiednika wśród tych wymienionych w powołanym art. 1 ust. 1 cyt. ustawy, nawet gdyby faktycznie łączyły one w sobie pewne elementy kilku umów nazwanych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Skoro więc istotnie między małżonkami nie będzie zawierana żadna umowa wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przekazanie spółki do indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy zostanie dokonane na podstawie „protokołu przekazania”, który będzie jedynie czynnością o charakterze techniczno-organizacyjnym to wskazana czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.