IBPB-2-1/4514-317/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż przez każdego z małżonków przysługujących im udziałów we współwłasności nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-317/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest notariuszem. Do prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej stawili się małżonkowie, którzy oświadczyli, że są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części każdy z nich nieruchomości stanowiącej działkę nr 409/3 o powierzchni 1,3849 ha położonej w ... objętej księgą wieczystą numer (...) oraz nieruchomości stanowiącej działkę nr 408/6 o powierzchni 0,3861 ha położonej w ... objętej księgą wieczystą numer (...).

Małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej. Nabyli udziały po 1/2 części w obu nieruchomościach na podstawie umowy sprzedaży zawartej 23 grudnia 2011 r. w K. Nabycie na podstawie ww. umowy nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie zostało udokumentowane fakturą VAT, ponieważ sprzedający byli osobami fizycznymi. Małżonkowie nabyli na współwłasność ww. nieruchomości również jako osoby fizyczne.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe nieruchomości zostały przez nich kupione w celu wybudowania na nich hali usługowo-magazynowej, magazynów z przeznaczeniem na wynajem, oboje dokonali zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług - okoliczności określające obowiązek podatkowy poz. 33 - podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Małżonkowie są odrębnie zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Składają odrębne deklaracje VAT-7K. Małżonkowie wybrali możliwość rozliczania się za okresy kwartalne.

Do dnia dzisiejszego nieruchomości pozostają niezabudowane, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dnia 25 lipca 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z którą ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego – „Budowa budynku usługowego na działkach nr 409/3, 408/6 obr. ... jedn. ewid. ... wraz z przebudową drogi serwisowej i istniejącego zjazdu na częściach działek nr 409/1, 409/3 obr. ... jedn. ewid. (...)”. Małżonkowie złożyli również wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszty związane z procedowaniem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jej uzyskaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę były dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywcy widnieją małżonkowie. Oboje małżonkowie obniżali kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w udziałach po 1/2 części. Ponieważ do dnia dzisiejszego pozwolenie na budowę nie zostało wydane małżonkowie nie uzyskali jeszcze żadnych przychodów z tytułu planowanego wynajmu powierzchni.

Małżonkowie zamierzają sprzedać przysługujące im udziały w opisanych powyżej nieruchomościach wraz z całą uzyskaną do tej pory dokumentacją projektową. Ponadto małżonkowie oświadczyli, że z tytułu sprzedaży udziałów będą zobowiązani do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT. Na potwierdzenie swojego twierdzenia oboje wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej. Pani B. uzyskała przedmiotową interpretację 8 lipca 2015 r. znak: IBPP3/4512-310/15/AŚ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez każdego z małżonków przysługujących im udziałów we współwłasności nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, czynność polegająca na sprzedaży przez każde z małżonków udziałów w nieruchomościach nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ będzie dokonywana w ramach prowadzonej przez każdego z małżonków działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) i zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Małżonkowie nabyli nieruchomości na współwłasność jako osoby fizyczne z zamiarem wybudowania na nich hali, magazynu z przeznaczeniem pod wynajem powierzchni. Uzyskali decyzję o warunkach zabudowy oraz podjęli starania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oboje zarejestrowali się również jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni aby móc uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni. W związku z powyższym każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT, a zatem sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
 2. innych praw majątkowych 1%.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Sytuacja taka przewidziana została w ust. 2 tego przepisu, stosownie do treści którego notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że – co do zasady - umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy jednak zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

I tak na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawczyni dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ww. ustawy. Zatem w przypadku nie objęcia powyższej czynności zakresem ustawy o podatku od towarów i usług bądź zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług tej transakcji – z uwagi na wyłączenie zawarte w lit. b) art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest notariuszem. Do prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej stawili się małżonkowie, którzy oświadczyli, że są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części każdy z nich nieruchomości stanowiącej dwie działki.

Małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej. Nabyli udziały po 1/2 części w obu nieruchomościach na podstawie umowy sprzedaży zawartej 23 grudnia 2011 r. Nabycie na podstawie ww. umowy nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie zostało udokumentowane fakturą VAT, ponieważ sprzedający byli osobami fizycznymi. Małżonkowie nabyli na współwłasność ww. nieruchomości również jako osoby fizyczne.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe nieruchomości zostały przez nich kupione w celu wybudowania na nich hali usługowo-magazynowej, magazynów z przeznaczeniem na wynajem, oboje dokonali zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług wskazując na okoliczności określające obowiązek podatkowy poz. 33 - podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Małżonkowie są odrębnie zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Składają odrębne deklaracje VAT-7K.

Małżonkowie złożyli również wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszty związane z procedowaniem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jej uzyskaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę były dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywcy widnieją małżonkowie. Oboje małżonkowie obniżali kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w udziałach po 1/2 części.

Małżonkowie zamierzają sprzedać przysługujące im udziały w opisanych powyżej nieruchomościach wraz z całą uzyskaną do tej pory dokumentacją projektową.

Małżonkowie oświadczyli, że z tytułu sprzedaży udziałów będą zobowiązani do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT. Na potwierdzenie swojego twierdzenia oboje wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnych.

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, wobec oświadczenia złożonego przez sprzedających małżonków, zgodnie z którym z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach podlegają oni opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży udziałów w nieruchomościach z uwagi na wypełnienie dyspozycji art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-371/15/PM | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-333/15/ASz | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IBPB-2-1/4514-298/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.