IBPB-2-1/4514-313/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia przedsiębiorstwa.
IBPB-2-1/4514-313/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. przedsiębiorstwa
 4. sprzedaż przedsiębiorstwa
 5. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 17 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W maju 2015 r. Wnioskodawczyni nabyła przedsiębiorstwo – biuro rachunkowe „X”. Jako, że obie strony transakcji były zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) transakcja potwierdzona została fakturą zawierającą adnotację: „transakcja nie podlega VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2001 r. o podatku od towarów i usług” (zbycie przedsiębiorstwa). W związku z tym faktura nie zawierała stawki ani kwoty podatku od towarów i usług, a jedynie cenę i wartość transakcji.

Do faktury dołączona była specyfikacja nabywanych składników majątku firmy (środki trwałe, wyposażenie, materiały, literatura, należności, zobowiązania, środki pieniężne, wartość firmy). Wnioskodawczyni przejęła również personel biura i od 1 czerwca br. rozpoczęła prowadzenie działalności w biurze na własny rachunek.

W dostępnej literaturze oraz publikacjach internetowych Wnioskodawczyni przeczytała, że nabycie przedsiębiorstwa, jako niepodlegające podatkowi od towarów i usług (a tak było w przypadku Wnioskodawczyni), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji udokumentowania zbycia przedsiębiorstwa niepodlegającego podatkowi od towarów i usług fakturą VAT, czynność taka nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych czy powinna być opodatkowana...

Zdaniem Wnioskodawczyni, czynność zbycia przedsiębiorstwa (niepodlegająca podatkowi od towarów i usług) powinna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych bez względu na rodzaj dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.

Wnioskodawczyni uważa, że nabywając przedsiębiorstwo pod nazwą biuro rachunkowe „X”, zawarła faktycznie umowę kupna-sprzedaży (bez względu na rodzaj potwierdzającego ten fakt dokumentu), która zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega podatkowi. Każda sprzedaż towaru czy usługi stanowi zawarcie umowy sprzedaży.

W ocenie Wnioskodawczyni, o konieczności zapłaty (lub nie) podatku nie powinien decydować fakt wystawienia takiego czy innego dokumentu potwierdzającego transakcję, gdyż opodatkowaniu podlega czynność a nie sposób jej dokumentowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Ponieważ przepisy ww. ustawy nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem, to w tej materii należy odwołać się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego.

W myśl art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych.

Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

Natomiast zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna wymieniać składniki, których własność w wyniku umowy zostanie przeniesiona. Jest to uzasadnione z jednej strony brzmieniem zawartego w Kodeksie cywilnym przepisu dotyczącego zasad wykonywania zobowiązań, tj. art. 459 Kodeksu cywilnego, przewidującego obowiązek przedstawienia spisu rzeczy wchodzących w skład zbioru przez zobowiązanego do jego wydania.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnego rodzaju zbycia czy też sprzedaży przedsiębiorstwa, a jedynie zastrzegają formę czynności prawnej, czego wyraz stanowi treść art. 751 § 1 w zakresie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo ustanowienia na nim użytkowania gdzie zastrzeżona została pisemna forma umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz art. 158 w związku z art. 751 § 4, w przypadku gdy przedmiot czynności prawnej stanowi nieruchomość wchodząca w skład przedsiębiorstwa.

Zatem, uznać należy, iż sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż rzeczy i praw majątkowych określona w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w odniesieniu do poszczególnych jego składników, a nie jako całości.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W zakresie omawianego podatku obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy), przy czym ciąży on na kupującym (art. 4 pkt 1).

Stosownie zaś do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2).

W przypadku umowy sprzedaży stawki omawianego podatku – określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wynoszą:

 1. 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym
 2. 1% - inne prawa majątkowe.

Z treści wniosku wynika, że w maju 2015 r. Wnioskodawczyni nabyła przedsiębiorstwo – biuro rachunkowe „X”. Transakcja sprzedaży potwierdzona została fakturą VAT (obie strony transakcji były zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług). Faktura posiada adnotację: „transakcja nie podlega VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2001 r. o podatku od towarów i usług” (zbycie przedsiębiorstwa); nie zawiera stawki ani kwoty podatku od towarów i usług, a jedynie cenę i wartość transakcji. Do faktury dołączona została specyfikacja nabywanych składników majątku firmy (środki trwałe, wyposażenie, materiały, literatura, należności, zobowiązania, środki pieniężne, wartość firmy). Wnioskodawczyni przejęła również personel biura i od 1 czerwca br. rozpoczęła prowadzenie działalności w biurze na własny rachunek.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

To oznacza, iż organ uprawniony do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego posiada kompetencje jedynie do interpretowania uregulowań zawartych w przepisach podatkowych – w analizowanej sprawie jest to ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie ze wskazanym zakresem wniosku). Tym samym w przedmiotowej sprawie Organ nie jest uprawniony do oceny prawidłowości formy udokumentowania sprzedaży biura rachunkowego „X” fakturą VAT, z uwagi na to, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie reguluje tego zagadnienia. W interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych Organ nie może również dokonać potwierdzenia, iż ww. sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Ustalenia w tym zakresie poczynione przez Wnioskodawczynię, iż sprzedaż przedsiębiorstwa została udokumentowana fakturą VAT, oraz że ww. sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy Organ przyjmuje więc jako element opisu stanu faktycznego, który nie podlega ocenie.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wyżej przywołane przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że skoro sprzedaż biura rachunkowego „X” nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy, gdyż – jak wskazała Wnioskodawczyni – transakcja nie podlega podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy, to czynność sprzedaży poszczególnych składników biura rachunkowego „X” będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

Przy czym należy wskazać, że wydając interpretację indywidualną Organ nie ocenia czy zawarta przez Wnioskodawczynię transakcja nabycia przedsiębiorstwa zawarta została zgodnie z przepisami prawa cywilnego i czy w istocie jest umową prawnie skuteczną. Skoro bowiem Wnioskodawczyni wskazuje, że zawarła umowę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa, to wydając interpretację Organ określa jedynie skutki podatkowe tej czynności występujące na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu, że taka czynność jest prawnie skuteczna/.,L MNBV0043 . Opisana we wniosku faktura potwierdzająca dokonanie transakcji, nie wpływa na sposób opodatkowania tej czynności bowiem jak słusznie wskazała Wnioskodawczyni opodatkowaniu podlega czynność a nie sposób jej udokumentowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, wówczas interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.