IBPB-2-1/4514-278/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy nieposiadająca osobowości prawnej samorządowa jednostka budżetowa jest podatnikiem zwolnionym od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-278/15/PMinterpretacja indywidualna
  1. jednostka budżetowa
  2. jednostka samorządu terytorialnego
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  4. umowa sprzedaży
  5. zwolnienie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 8 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie podmiotowego zwolnienia z podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie podmiotowego zwolnienia z podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Miejski Zakład Nieruchomości jest nieposiadającą osobowości prawnej samorządową jednostką budżetową. Przedmiotem działalności jednostki jest m.in. gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy. Kierownik jednostki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa upoważniony jest do zaciągania w imieniu jednostki zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta.

Realizując zadania statutowe dokonano zakupu od osoby fizycznej rzeczy ruchomej o wartości przekraczającej kwotę 1000 zł, w związku z czym na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstał obowiązek podatkowy w wysokości 2% wartości rynkowej transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieposiadająca osobowości prawnej samorządowa jednostka budżetowa jest podatnikiem zwolnionym od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, samorządowe jednostki budżetowe dokonujące czynności, dla których ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych traktuje o powstaniu obowiązku podatkowego, są podmiotami obowiązanymi do zapłaty tegoż podatku. W wyniku nowelizacji w roku 2006 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca zniósł zwolnienie enumeratywnie wymienionych jednostek budżetowych, pozostawiając wyłącznie zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowe jednostki budżetowe, zgodnie z przepisami w zakresie finansów publicznych jak i wielu innych ustaw podatkowych, traktowane są jako podmioty odrębne od jednostek samorządu terytorialnego. Pewne wątpliwości, co do poprawności oceny prawnopodatkowej budzi jednakże uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji ustawy (druk sejmowy 736), w którym wskazuje się, że jednoczesne utrzymywanie zwolnienia dla jednostek budżetowych jest nieuzasadnione, bowiem takowe zwolnienie obejmuje już jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec braku konsekwencji ustawodawcy, Wnioskodawca powziął w wątpliwość czy jest faktycznie podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży. Podatkowi podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku jako strony czynności cywilnoprawnych: jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast na podstawie art. 9 pkt 6 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca jest nieposiadającą osobowości prawnej samorządową jednostką budżetową. Przedmiotem działalności jednostki jest m.in. gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi. Realizując zadania statutowe dokonano zakupu od osoby fizycznej rzeczy ruchomej o wartości przekraczającej kwotę 1000 zł, w związku z czym na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstał obowiązek podatkowy w wysokości 2% wartości rynkowej transakcji.

Zgodnie z art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, zaś inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa (art. 164 ust. 1 i 2 Konstytucji).

Podstawowym aktem prawnym ustalającym podział terytorialny państwa jest ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, ze zm.). Przewiduje ona w art. 1 ust. 2, że jednostki tego podziału stanowią gminy, powiaty i województwa.

Z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, że ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (czyli: gminy, powiaty, województwa). Omawianym zwolnieniem podatkowym nie są natomiast objęte jednostki organizacyjne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli m.in. jednostki budżetowe. W obrocie prawnym działają one bowiem jako odrębne w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego podmioty. Brak jest więc podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej, jaką jest Miejski Zarząd Nieruchomości z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego tylko z tego względu, że takie jednostki mogą być tworzone przez te osoby prawne.

Mając zatem na uwadze przedstawiony w niniejszej sprawie stan faktyczny oraz treść zacytowanych przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako strona czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.