IBPB-2-1/4514-275/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów
IBPB-2-1/4514-275/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 września 2015 r.), uzupełnionym 15 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Spółka planuje dokonać podwyższenia swojego kapitału zakładowego. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane w zamian za aport niepieniężny w postaci akcji (dalej: „akcje”) w spółce akcyjnej z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Spółka akcyjna”). Akcje Spółki akcyjnej zostaną wniesione przez 2 lub 3 osoby fizyczne - polskich rezydentów podatkowych (dalej: „osoby fizyczne”). Akcje Spółki akcyjnej zostaną wniesione do Spółki w następujący sposób. Najpierw akcje wniesie jedna z osób fizycznych. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (akcji) od pierwszej osoby fizycznej Spółka będzie posiadała akcje, dające jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej. Następnie Spółka nabędzie w ramach aportu akcje od drugiej i potencjalnie trzeciej osoby fizycznej i w związku z tym powiększy liczbę głosów, które posiada w Spółce akcyjnej. Wnioskodawca w zamian za aport akcji wyda osobom fizycznym wyłącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; osoby fizyczne nie otrzymają od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za wniesione aportem akcje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem osobom fizycznym nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w zamian za aport do Wnioskodawcy akcji Spółki akcyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wydaniem osobom fizycznym nowych udziałów Wnioskodawcy w zamian za aport akcji Spółki akcyjnej do Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 tego przepisu.

Zatem, co do zasady zmiana umowy spółki kapitałowej związana z podwyższeniem jej kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie, przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółki i ich zmian związanych z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość praw głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość praw głosów w spółce, której udziały/akcje właśnie nabywa.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały/akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość praw głosu lub spółka z siedzibą w Polsce posiada już większość praw głosów w spółce, której udziały/akcje są do niej wnoszone aportem, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej procedurze, tj. spółka nabywająca udziały/akcje (czyli spółka, której kapitał zakładowy jest podwyższany) oraz spółka, której udziały/akcje są przenoszone aportem były spółkami kapitałowymi.

Zgodnie z przepisem art. la pkt 2 ww. ustawy, spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że podmioty zaangażowane w transakcję wymiany udziałów – tzn. Wnioskodawca jako podmiot nabywający akcje oraz Spółka akcyjna, której akcje są przedmiotem aportu – to spółki kapitałowe prawa polskiego.

Tym samym wymóg formy prawnej podmiotów biorących udział w transakcji wskazanej w zdarzeniu przyszłym jest spełniony.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi tejże ustawy znajdzie zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, bowiem w związku ze zmianą umowy Spółki dojdzie do wniesienia do Spółki, w zamian za jej udziały wydane osobom fizycznym, akcji Spółki akcyjnej, dających Spółce większość głosów w Spółce akcyjnej. Konkretnie, w wyniku aportu wniesionego przez pierwszą z osób fizycznych Spółka nabędzie akcje w Spółce akcyjnej dające powyżej 50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki akcyjnej.

Z kolei w wyniku aportu wniesionego przez drugą (i potencjalnie trzecią) z osób fizycznych, Spółka – mając już większość głosów w Spółce akcyjnej – nabędzie dodatkowe akcje (a co za tym idzie dodatkowe prawa głosów) w Spółce akcyjnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku działań wskazanych w zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisem art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie tejże ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Organów interpretacyjnych np.: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4514-4/15/MD czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., znak: IPPB2/436 -691/I4-4/AF. Wnioskodawca przywołał fragmenty tych interpretacji.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, wówczas interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-289/15/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.